Инструменты пользователя

Инструменты сайта


svidunovich_m_a

СВІДУНОВІЧ Мікалай Аляксандравіч

Доктар тэхнічных навук, прафесар, акадэмік Міжнароднай акадэміі навук Еўразіі, прэзідэнт Расій­ска-Беларускай навукова-тэхнічнай асацыяцыі “Сумесныя праекты”, віцэ-прэзідэнт асацыяцыі “Чарнобыль і экалогія” (ЗША). Выпускнік Беларускага політэхнічнага інстытута 1962 г. Працуе ў Беларускім дзяржаўным тэхналагічным універсітэце з 1968 г., загадчык кафедры матэрыялазнаўства і тэхналогіі металаў (1980–2007 гг.), з 2007 г. прафесар кафедры.

Mikalai A. Svidunovich

Doctor of Technical Sciences, Professor. Academician of Eurasian International Academy of Sciences. President of the Russian-Belarusian Scientific-Technical Association “Joint Projects”, Vice-President of the Association “Chernobyl and Ecology” (the USA). Graduated from Belarusian Polytechnical Institute in 1962. Has been working at BSTU since 1968. Head of Department of Materials Science and Metal Technology from 1980 till 2007. Professor of Department of Materials Science and Metal Technology since 2007.


Навуковыя інтарэсы: высокатэмпературныя тэхналогіі: плазмафурменны і дуплексфурменны працэсы (запатэнтаваны ў 15 краінах Захаду, паспяхова выкананы 2 міжнародныя кантракты, устаноўкі ўкаранёны ў Расіі, Украіне, Балгарыі), высокатэмпературная перапрацоўка адыходаў (выкарыстоўваецца ў Рэспубліцы Беларусь); нанатэхналогіі і нанаматэрыялы: распрацавана унікальная тэхналогія выкарыстання фулерэнзмяшчальных матэрыялаў для атрымання спецыяльных сталей і сплаваў. Аўтар 160 артыкулаў, 2 манаграфій, 15 патэнтаў краін Захаду, 60 пасведчанняў СССР. Упершыню ў Рэспубліцы Беларусь выдадзены сумесна з П.А. Віцязем вучэбны дапаможнік “Основы нанотехнологий и наноматериалов”.

Навуковыя партнёры: Інстытут металургіі РАН (Расія), Фізіка-тэхнічны інстытут імя Іофе (Расія), Інстытут праблем матэрыялазнаўства НАН (Украіна), Універсітэт Джорджыятэх (ЗША), фірмы: “Плазма Энерджы-Карпарэйшн”, “Турбазонік” (ЗША).

Педагагічная дзейнасць: чытае курс лекцый “Матэрыялазнаўства”, чытаў лекцыі па матэрыялазнаўстве ў ЗША, Францыі, Вялікабрытаніі і іншых краінах. Падрыхтаваў 15 кандыдатаў навук.

Асноўныя публікацыі: Свидунович, Н.А. Взаимодействие компонентов в сплавах / Н.А. Свидунович, В.Н. Глыбин, Л.К. Свирко. – М.: Металлургия, 1993. Свидунович, Н.А. Плазмофурменный процесс / Н.А. Свидунович. – Минск: Выш. школа, 1991. Технологические методы обеспечения надежности деталей машин / И.М. Жарский [и др.]. – Минск: Выш. школа, 2005. (Один из авт.). Витязь, П.А. Основы нанотехнологий и наноматериалов / П.А. Витязь, Н.А. Свидунович. – Минск: Выш. школа, 2010. Технологические методы обеспечения надежности деталей машин: учебник для ВУЗов / И.М. Жарский [и др.]. – Минск: Выш. школа, 2010. (Один из авт.).


Scientific interests: High-temperature technology: plasma-lance and duplex-plasma processes (patented in 15 Western countries, 2 international contracts were successfully implemented, the aggregates were introduced in Russia, Ukraine, Bulgary), high-temperature waste processing is being used in the Republic of Belarus; nanotechnologies and nanomaterials: has developed a unique technology for using of fullerene-substitutes to obtain specific steels and alloys. Author of 160 papers, 2 monographs, 15 patents of Western countries, 60 invention certificates of the USSR. in cooperation with P.A. Vityas was the first in the Republic of Belarus to publish a tutorial “Fundamentals of Nanotechnologies and Nanomaterials”.

Scientific partners: Institute of Metallurgy of Russian Academy of Sciences, Ioffe Physical-Engineering Institute (Russia), Institute of Problems of Materials Science of National Academy of Sciences of Ukraine, Georgiatech University (USA), companies: “Plasma Energy Corporation”, “TurboZonic” (USA).

Teaching activities: Delivers the course of lectures “Materials Science”, delivered lectures on this course in the USA, France, Great Britain and other countries. Has trained 15 Candidates of Sciences.

Main publications: Svidunovich, N.A. Interaction of Components in Alloys / N.A. Svi­dunovich, V.N. Glybin, L.K. Svirko. – M.: Metallurgiya Publ., 1993. Svidunovich, N.A. Plasma-Lance Process / N.A. Svidunovich. – Minsk: Vysheishaya Shkola Publ., 1991. Processing Methods of Machine Elements Reliability / I.M. Zharsky [et al.]. – Minsk: Vysheishaya Shkola Publ., 2005. (A co-author). Vityas, P.A. Fundamentals of Nanotechnologies and Nanomaterials / P.A. Vityas, N.A. Svidunovich. – Minsk: Vysheishaya Shkola Publ., 2010. Processing Methods of Machine Elements Reliability: textbook for Higher Educational Institutions / I.M. Zharsky [et al.]. – Minsk: Vysheishaya Shkola Publ., 2010. (A co-author).

svidunovich_m_a.txt · Последние изменения: 2016/01/04 17:09 — pia