Инструменты пользователя

Инструменты сайта


bakhur_a_u

БАХУР Алег Уладзіміравіч

Кандыдат біялагічных навук, дацэнт. У 1996 г. скончыў Беларускі дзяржаўны тэхналагічны універсітэт па спецыяльнасці “Лясная і садова-паркавая гаспадарка”. Працуе ў Беларускім дзяржаўным тэхналагічным універсітэце з 1998 г., намеснік дэкана лесагаспадарчага факультэта з 2007 г.

Aleg U. Bakhur

Candidate of Biological Sciences, Assistant Professor. Graduated from Belarusian State Technological University (Forestry and Landscape Architecture) in 1996. Has been working at BSTU since 1998. Vice-Dean of Forestry Faculty since 2007.


Навуковыя інтарэсы: функцыянаванне сасновых фітацэнозаў ва ўмовах інтэнсіўнага антрапагеннага ўздзеяння; біялагічная разнастайнасць лясных экасістэм; экалагічная ацэнка наступстваў лясных пажараў; паляўнічая гаспадарка. Аўтар 35 друкаваных прац.

Навуковыя партнёры: Інстытут эксперыментальнай батанікі імя В.Ф. Купрэвіча НАН Беларусі, Беларускі дзяржаўны універсітэт, Інстытут лесу НАН Беларусі, УП “Белдзяржпаляванне”.

Педагагічная дзейнасць: выкладае курсы лекцый па дысцыплінах “Паляўніцтвазнаў­ства”, “Экалогія з асновамі метэаралогіі”.

Асноўныя публікацыі: Бахур, О.В. Эколого-биологический мониторинг лесных экосистем в условиях умеренного хронического техногенного загрязнения природной среды / О.В. Бахур, Е.Г. Петров Состояние и мониторинг лесов на рубеже XXI века. – Минск: БГТУ, 1998. Бахур, О.В. Особенности накопления тяжелых металлов в верхних горизонтах почвы сосновых насаждений / О.В. Бахур Леса Европейского региона: устойчивое управление и развитие. – Минск: БГТУ, 2002. Бахур, О.В. Сравнительный анализ результатов биотестирования почв сосновых фитоценозов / О.В. Бахур Труды БГТУ. Сер. I, Лесное хоз-во. – 2003. – Вып. XI. Бахур, О.В. Состояние живого напочвенного покрова в сосно-вых фитоценозах при антропогенном воздействии / О.В. Бахур Труды БГТУ. Сер. I, Лесное хоз-во. – 2006. – Вып. XIV. Бахур, О.В. Экономические и экологические результаты низовых пожаров в приспевающих и спелых сосновых насаждениях / О.В. Бахур, И.Э. Рихтер, Г.Я. Климчик Научно-техническая информация в лесном хозяйстве. – 2006. – Вып. 12. Бахур, О.В. Отечественный и зарубежный опыт ведения охотничьего хозяйства по выращиванию косули европейской высоких трофейных качеств / О.В. Бахур, А.И. Ровкач, П.А. Гештовт Труды БГТУ. Сер. I, Лесное хоз-во. – 2009. – Вып. XVІI.


Scientific interests: Functioning of pine phytocenoses under intensive anthropogenic impact; biodiversity of forest ecosystems; ecological assessment of forest fires attack; hunting industry. Author of 35 papers.

Scientific partners: NASB Institute of Experimental Botany, Belarusian State University, NASB Institute of Forest, UE “Beldzyarzhpalyavanne”.

Teaching activities: Delivers the courses of lectures: “Hunting Science”, “Ecology and Fundamentals of Metrology”.

Main publications: Bakhur, O.V. Eco-biological Monitoring of Forest Ecosystems under Moderate Chronic Anthropogenic Environmental Pollution / O.V. Bakhur, E.G. Petrov State and Monitoring of Forests at the Beginning of XXI century. – Minsk: BSTU, 1998. Bakhur, O.V. Peculiarities of Heavy Metals Accumulations in Upper Soil Layers of Pine Stands / O.V. Bakhur Forests of European Region: Sustainable Management and Development. – Minsk: BSTU, 2002. Bakhur, O.V. Comparative Analysis of Soil Biotesting in Pine Phytocenoses / O.V. Bakhur Proceedings of BSTU. Series I, Forestry. – 2003. – Iss. XI. Bakhur, O.V. Ground Cover in Pine Phytocenoses under Anthropogenic Impact / O.V. Bakhur Proceedings of BSTU. Series I, Forestry. – 2006. – Iss. XIV. Bakhur, O.V. Economic and Ecological Results of Ground Fires in Ripening and Mature Pine Stands / O.V. Bakhur, I.E. Rikhter, G.Ya. Klim­chik Research and Engineering Forestry Data. – 2006. – Iss. 12. Bakhur, O.V. National and Foreign Game Keeping Experience of European Roedeer with High Trophy Values / O.V. Bakhur, A.I. Rovkach, P.A. Geshtovt Proceedings of BSTU. Series I, Fo­restry. – 2009. – Iss. XVII.

bakhur_a_u.txt · Последние изменения: 2016/01/04 17:02 — pia