Инструменты пользователя

Инструменты сайта


kraskousky_s_u

КРАСКОЎСКІ Станіслаў Уладзіміравіч

Кандыдат тэхнічных навук, старшы выкладчык кафедры інжынернай графікі. У 2003 г. скончыў Беларускі дзяржаўны тэхналагічны універсітэт па спецыяльнасці “Лесаінжынерная справа”. Працуе ў Беларускім дзяржаўным тэхналагічным універсітэце з 2003 г. З 2010 г. намеснік дэкана па ідэалагічнай і выхавайчай рабоце факультэта тэхналогіі і тэхнікі лясной прамысловасці.

Stanislau U. Kraskousky

Candidate of Technical Sciences, Senior Lecturer of Engineering Drawing Department. Graduated from Belarusian State Technological University in 2003 (Forestry Engineering). Has been working at BSTU since 2003. Vice-Dean for Education and Ideology of Forestry Engineering and Wood Technology Faculty since 2010.


Навуковыя інтарэсы: павышэнне трываласці і эксплуатацыйных якасцей лясных дарог; удасканальванне і распрацоўка дарожных канструкцый з выкарыстаннем геасінтэтыкаў; распрацоўка і аптымізацыя методык разліку лясных дарог, умацаваных геасінтэтыкамі. Аўтар 28 навуковых прац, 2 патэнтаў Рэспублікі Беларусь.

Навуковыя партнёры: РДУП «Беларускі дарожны навукова-даследчы інстытут “БелдарНДІ”», праектна-пошукавае рэспубліканскае унітарнае прад­прыемства “Белдзіпралес”, ААТ “Пінскія нятканыя матэрыялы”, вопытна-эксперыментальнае прадпрыемства “Камета” (г. Віцебск) і інш.

Педагагічная дзейнасць: вядзе практычныя і лабараторныя заняткі па дысцыпліне “Інжынерная і машынная графіка”.

Асноўныя публікацыі: Лыщик, П.А. Определение модулей упругости грунта, армированного объемной георешеткой / П.А. Лыщик, С.С. Макаревич, С.В. Красковский Труды БГТУ. Сер. II, Лесная и деревообраб. пром-сть. − 2007. − Вып. XV. Лыщик, П.А. Сопротивление сдвигу грунта, армированного объемной георешеткой / П.А. Лыщик, С.С. Макаревич, С.В. Красковский Вестник БНТУ. – 2007. – № 4. Красковский, С.В. Расчет и оптимизация конструкций лесных дорог, армированных объемными георешетками / С.В. Красковский, П.А. Лыщик, С.С. Макаревич Труды БГТУ. Сер. II, Лесная и деревообраб. пром-сть. − 2008. − Вып. XVI. Лыщик, П.А. Расчет на прочность по предельному состоянию сдвига дорожной конструкции, армированной объемной георешеткой / П.А. Лыщик, С.С. Макаревич, С.В. Красковский Автомобильные дороги и мосты. – 2008. – № 1. Красковский, С.В. Конструкции лесных дорог, упрочненных объемными георешетками / С.В. Красковский, П.А. Лыщик Труды БГТУ. Сер. II, Лесная и деревообраб. пром-сть. − 2009. − Вып. XVII. —- Scientific interests: improving of durability and operational characteristics of forest roads; improvement and development of road structures using geosynthetics; development and optimization of design procedure of forest roads strengthened by geosynthetics. Author of 28 papers, 2 patents of the Republic of Belarus. Scientific partners: republican state unitary enterprise «Belarusian Road Research Institute “BeldarNDI”», design-searching republican unitary enterprise “Beldziprales”, open JSC “Pinsk Nonwoven Fabrics”, experimental station “Kameta” (Vitebsk), etc. Teaching activities: conducts practical and laboratory works on the course “Engineering and Computer Graphics”. Main publications: Lyshchik, P.A. Determination of Elasticity Moduli of Soil Reinforced with Volumetric Geolattice / P.A. Lyshchik, S.S. Makarevich, S.V. Kraskovsky Proceedings of BSTU. Series II, Forest and Woodworking Industry. – 2007. – Iss. XV. Lyshchik, P.A. Shearing Resistance of Soil Reinforced with Volumetric Geolattice / P.A. Lyshchik, S.S. Makarevich, S.V. Kraskovsky News (Vestnik) of BNTU. – 2007. – No. 4. Kraskovsky, S.V. Design and Optimization of Forest Road Structures Reinforced with Volumetric Geolattice / S.V. Kraskovsky, P.A. Lyshchik, S.S. Makarevich Proceedings of BSTU. Series II, Forest and Woodworking Industry. – 2008. – Iss. XVI. Lyshchik, P.A. Strength Calculation in terms of Limiting Shearing Condition of Road Structure Reinforced with Volumetric Geolattice / P.A. Lyshchik, S.S. Makarevich, S.V. Kraskovsky Automobile Roads and Bridges. – 2008. – No. 1. Kraskovsky, S.V. Stucture of Forest Roads Reinforced with Volumetric Geolattice / S.V. Kraskovsky, P.A. Lyshchik Proceedings of BSTU. Series II, Forest and Woodworking Industry. – 2009. – Iss. XVII.

kraskousky_s_u.txt · Последние изменения: 2016/01/04 17:07 — pia