Инструменты пользователя

Инструменты сайта


blintsoy_a_i

БЛІНЦОЎ Аляксандр Іванавіч

Кандыдат біялагічных навук, дацэнт. Скончыў Беларускі тэхналагічны інстытут імя С.М. Кірава ў 1972 г. Працаваў у БТІ ў 1974–1979 гг. У Беларускім дзяржаўным тэхналагічным універсітэце працуе з 1995 г. Загадчык кафедры лесааховы і садова-паркавага будаўніцтва ў 1999–2009 гг., з 2009 г. дацэнт кафедры лесааховы і драўніназнаўства.

Alyaksandr I. Blintsou

Candidate of Biological Sciences, Assistant Professor. Graduated from Belarusian Technological Institute in 1972. Worked at BTI from 1974 till 1979. Has been working at BSTU since 1995. Head of Department of Forest Protection and Landscape Architecture from 1999 till 2009. Assistant Professor of Department of Forest Protection and Wood Science.


Навуковыя інтарэсы: лясная энтамалогія; лесаахова; ахова раслін ад шкоднікаў і хвароб; глебавая заалогія. Праводзіць навуковыя даследаванні па вывучэнні дэндрафільных насякомых і арганізацыю мера­прыемстваў па ахове лясных насаджэнняў ад шкоднікаў. Аўтар звыш 140 навуковых прац.

Навуковыя партнёры: Інстытут эксперыментальнай батанікі імя В.Ф. Купрэвіча, Ін­сты­тут аховы раслін, Цэнтральны батанічны сад НАН Беларусі, РУП “Белдзярж­лес”, ДУ “Беллесаахова”, НПЦ па біярэсурсах НАН Беларусі.

Педагагічная дзейнасць: чытае курсы лекцый “Лясная энтамалогія”, “Ахова раслін ад шкоднікаў і хвароб”, “Метады і сродкі аховы лесу”. Кіруе падрыхтоўкай аспірантаў.

Асноўныя публікацыі: Горленко, С.В. Устойчивость древесных растений к биотиче­ским факторам / С.В. Горленко, А.И. Блинцов, Н.А. Панько. – Минск: Наука и техника, 1988. Стратегический план развития лесного хозяйства Беларуси / М-во лесного хоз-ва. – Минск, 1997. (Один из авт.). Основные принципы создания системы аэрокосмического мониторинга лесов Беларуси / И.А. Тяшкевич [и др.] Труды БГТУ. Сер. I, Лесное хоз-во. – 2000. – Вып. VIII. (Один из авт.). Федоров, Н.И. Состояние дубрав и причины нарушения их устойчивости / Н.И. Федоров, А.И. Блинцов Лесное и охотничье хоз-во. – 2002. – № 1. Распространение бактериального рака березы в лесах Беларуси / Н.И. Федоров [и др.] Труды БГТУ. Сер. I, Лесное хоз­-во. – 2005. – Вып. XIII. (Один из авт.). Блинцов, А.И. Анализ динамики очагов пластинчатоусых вредителей лесных культур в Республике Беларусь / А.И. Блинцов, А.В. Козел, З.И. Кривицкая Труды БГТУ. Сер. I, Лесное хоз-во. – 2007. – Вып. XV. Блинцов, А.И. Рекомендации по регулированию численности и снижению вредоносности стволовых вредителей в хвойных насаждениях / А.И. Блинцов, В.Н. Кухта, А.А. Сазонов Сб. науч. тр. Ин-та леса НАН Беларуси. – 2009. – Вып. 69. —- Scientific interests: Forest enthomology; forest protection; plant protection from pests and diseases; soil zoology. Carries out research in studying dendrophilous insects and in developing measures for forest protection from pests. Author of more than 140 publications. Scientific partners: NASB Institute of Experimental Botany, Institute of Plant Protection, NASB Central Botanical Garden, RUE “Beldzyarzhles”, public institution “Bellesaakhova”, NASB National Centre of Bioresources. Teaching activities: Delivers the courses of lectures: “Forest Enthomology”, “Plant Protection from Pests and Diseases”, “Means and Methods of Forest Protection”. Supervises post-graduates work. Main publications: Gorlenko, S.V. Resistance of Woody Plants to Biotic Factors / S.V. Gorlenko, A.I. Blintsov, N.A. Pan’ko. – Minsk: Nauka i Tekhnika Publ., 1988. Strategic Plan of Forestry Development in Belarus / Ministry of Forestry of the Republic of Belarus, 1997. (A co-author). Main Principles of Creating a System for Aerospace Forest Monitoring in Belarus / I.A. Tyashkevich [et al.] Proceedings of BSTU. Series I, Forestry. – 2000. – Iss. VIII. (A co-author). Fyodorov, N.I. Oak Forests and Causes of Their Insustainability / N.I. Fyodorov, A.I. Blintsov Forestry and Game Keeping. – 2002. – No. 1. Birch Bacterial Cancer Spread in Belarusian Forests / N.I. Fyodo­rov [et al.] Proceedings of BSTU. Series I, Forestry. – 2005. – Iss. XIII. (A co-author). Blintsov, A.I. Dynamics Analysis of Lamellicorn Pests Foci in Sylvulae of the Republic of Belarus / A.I. Blintsov, A.V. Kozel, Z.I. Krivitskaya Proceedings of BSTU. Series I, Forestry. – 2007. – Iss. XV. Blintsov, A.I. Recommendations on Population Regulation of Trunk Pests in Coniferous Stands / A.I. Blintsov, V.N. Kukhta, A.A. Sazonov Proceedings of NASB Institute of Forest. – 2009. – Iss. 69.

blintsoy_a_i.txt · Последние изменения: 2016/01/04 17:02 — pia