Инструменты пользователя

Инструменты сайта


shashok_zh_s

ШАШОК Жанна Станiславаўна

Кандыдат тэхнiчных навук, дацэнт. Скончыла Беларускi дзяржаўны тэхналагiчны унiверсiтэт у 1993 г. У Беларускiм дзяржаўным тэхналагiчным унiверсiтэце працуе з 1996 г., дацэнт кафедры тэхналогii нафтахiмiчнага ciнтэзу i перапрацоўкi палiмерных матэрыялаў.

Zhanna S. SHASHOK

Candidate of Technical Sciences, Assistant Professor. Graduated from Belarusian State Technological University in 1993. Has been working at BSTU since 1996. Assistant Professor of Department of Technology of Petrochemical Synthesis and Polymer Materials Processing.


Навуковыя інтарэсы: стабiлiзацыя эластамерных кампазiцый з мэтай павышэння iх даўгавечнасцi; тэхналогiя вытворчасці шын i гуматэхнiчных вырабаў; выкарыстанне iнгрэдыентаў полiфункцыянальнай дзейнасцi ў рэцэптах гумавых сумесей; прымяненне вугляродных нанаматэрыялаў у эластамерных кампазiцыях для мадыфiкацыi ўласцiвасцей гумы. Аўтар 100 навуковых прац, 12 вучэбна-метадычных дапаможнiкаў, 3 патэнтаў.

Навуковыя партнёры: ААТ “Белшына” (г. Бабруйск), ААТ «БПА “Белпрамбудіндустрыя”» (г. Мінск), ЗАТ “Амкадор-Эластамер” (г. Мінск), ТАА “РЕАМ-РТИ” (г. Масква).

Педагагічная дзейнасць: распрацавала і чытае курсы лекцый “Тэхналогія эластамераў”, “Тэхналогія эластамерных кампазiцый”, “Асновы рэцэптурабудавання эластамерных кампазiцый”, распрацавала 4 вучэбныя праграмы для падрыхтоўкi студэнтаў па спецыяльнасці “Хімічная тэхналогія арганічных рэчываў, матэрыялаў і вырабаў”. Ажыццяўляе кіраўніцтва 1 аспірантам.

Асноўныя публікацыі: Свойства эластомерных композиций с углеродным наноматериалом / Ж.С. Шашок [и др.] Наноструктурные материалы – 2008: Беларусь – Россия – Украина: материалы Первой Междунар. науч. конф. – Минск, 2008. Свойства эластомерных композиций, содержащих соли малеинизированной канифоли / С.А. Ламоткин [и др.] Каучук и резина. – 2008. – № 3. (Одна из авт.). Шашок, Ж.С. Технология эластомеров: тексты лекций / Ж.С. Шашок, А.В. Касперович. – Минск: БГТУ, 2009. Исследование адгезионных свойств полиэфирного корда с резиной / Ж.С. Шашок [и др.] Вопросы практической технологии изготовления шин. – 2009. – № 3. —- Scientific interests: Stabilization of elastomeric composition for improvement of their durability; technology of manufactures of tyres and rubber articles; application of polyfunctional activity ingredients in formulation of rubber mixes; application of carbon containing nanomaterials and elastomeric compositions for modification of properties of rubber. The author of 100 papers, 12 manuals, 3 patents. Scientific partners: Amalgamations: “Belshina” (Bobruisk), «BIA “Belprambudindustria”» (Minsk), “Amkador Elastamer” (Minsk), “REAM-RTI” (Moscow). Teaching activities: Has developed and delivers the courses of lectures: “Technology of Elastomers”, “Technology of Elastomeric Compositions”, “Principles of Formulation Structure of Elastomeric Compositions”; has developed 4 educational programs. Manages the work of post-graduates. Main publications: Properties of Elastomeric Compositions with Carbon Containing Nanomaterial / Zh.S. Shashok [et al.] Nanostructural Materials – 2008: Belarus – Russia – Ukraine: Materials of International Scientific Conference. – Minsk, 2008. Properties of Elastomeric Compositions Containing Salts of Maleinized Rosin / S.A. Lamotkin [et al.] Raw Rubber and Rubber. – 2008. – No. 3. (a co-author). Shashok, Zh.S. Technology of Elastomers: texts of lectures / Zh.S. Shashok, A.V. Kasperovich. – Minsk: BSTU, 2009. Study of Adhesive Properties of Polyether Cord with Rubber / Zh.S. Shashok [et al.] Questions (Voprosy) of Practical Techno­logy of Tyre Manufacture. – 2009. – No. 3.

shashok_zh_s.txt · Последние изменения: 2016/01/05 12:10 — pia