Инструменты пользователя

Инструменты сайта


dzeravyaga_i_p

ДЗЕРАВЯГА Ігар Пятровіч

Кандыдат эканамічных навук, дацэнт. У 1999 г. скончыў Беларускі дзяржаўны тэхналагічны універсітэт. Працуе ў Беларускім дзяржаўным тэхналагічным універсітэце з 2002 г., дацэнт кафедры эканамічнай тэорыі і маркетынгу.

Igar P. Dzeravyaga

Candidate of Economic Sciences, Assistant Professor. Graduated from Belarusian State Technological University in 1999. Has been working at BSTU since 2002. Assistant Professor of Department of Economic Theory and Marketing.


Навуковыя інтарэсы: эканоміка ўстойлівага развіцця, эканоміка прыродакарыстання і ўзнаўлення экалагічных рэсурсаў, кіраванне рызыкай, кіраванне нацыянальнай эканомікай. Аўтар 2 вучэбных дапаможнікаў, звыш 60 навуковых прац, у тым ліку 3 манаграфій.

Навуковыя партнёры: Беларускі дзяржаўны эканамічны універсітэт, Інстытут эканомікі НАН Беларусі, Навукова-даследчы інстытут праблем супрацьпажарнай бяспекі і надзвычайных сітуацый.

Педагагічная дзейнасць: чытае курсы лекцый па дысцыплінах “Эканамічная тэорыя”, “Нацыянальная эканоміка”, “Маркетынг прадпрыемства”, “Менеджмент рызыкі і страхавання”.

Асноўныя публікацыі: Деревяго, И.П. Основы устойчивого экономического роста: монография / И.П. Деревяго. – Минск: Дикта, 2005. Неверов, А.В. Устойчивое природопользование: сущность, ме-ханизм, концепция реализации: монография / А.В. Неверов, И.П. Деревяго. – Минск: БГТУ, 2005. Деревяго, И.П. Экономические основы управления экологиче­ским риском: монография / И.П. Деревяго. – Минск: БГТУ, 2007. Деревяго, И.П. Менеджмент риска и страхования: ответы на экзаменационные вопросы: учеб. пособие / И.П. Деревяго. – Минск: ТетраСистемс, 2009. Деревяго, И.П. Особенности формирования воспроизводственных отношений в условиях перехода к устойчивому развитию / И.П. Деревяго Журнал экономической теории. – 2009. – № 4. —- Scientific interests: Economics of sustainable development, economics of nature ma­nagement and environmental resources recovery, risk management, national economy management. The author of 2 tutorials, more than 60 publications, including 3 monographs. Scientific partners: Belarusian State Economic University, Institute of Economics of National Academy of Sciences of Belarus, Scientific-Research Institute of Fire Safety and Emergency Situations. Teaching activities: Delivers the courses of lectures: “Economic Theory”, “National Economy”, “Enterprise Marketing”, “Risk and Insurance Ma­nagement”. Main publications: Derevyago, I.P. Principles of Sustainable Economic Growth: monograph / I.P. Derevyago. – Minsk: Dikta Publ., 2005. Neverov, A.V. Sustainable Nature Management: Essence, Mechanism, Implementation Concept: monograph / A.V. Neverov, I.P. Derevyago. – Minsk: BSTU, 2005. Derevyago, I.P. Economic Principles of Environmental Risk Ma­nagement: monograph / I.P. Derevyago. – Minsk: BSTU, 2007. Derevyago, I.P. Risk and Insurance Management: Answering Examination Questions: tutorial / I.P. Derevyago. – Minsk: TetraSystems Publ., 2009. Derevyago, I.P. Specific Features of Reproduction Relations under Transition to Sustainable Development / I.P. Derevyago Journal of Economic Theory. – 2009. – No. 4.

dzeravyaga_i_p.txt · Последние изменения: 2016/01/04 17:24 — pia