Инструменты пользователя

Инструменты сайта


urbanovich_p_p

УРБАНОВІЧ Павел Паўлавіч

Доктар тэхнічных навук, прафесар. Скончыў Мінскі радыётэхнічны інстытут у 1977 г. Працуе ў Беларускім дзяржаўным тэхналагічным універсітэце з 1994 г., загадчык кафедры iнфармацыйных сістэм і тэхналогій.

Pavel P. URBANOVICH

Doctor of Technical Sciences, Professor. Graduated from Minsk Radiotechnical Institute in 1977. Has been working at BSTU since 1994. Head of Department of Informatics and Computer Engineering.


Навуковыя інтарэсы: праблемы пабудовы і выкарыстання адмоваўстойлівых запамінальных і вылічальных устройстваў і сістэм, аховы інфармацыі ў камп’ютарных сетках, метадалогіі і сродкаў распрацоўкі і методыкі выкарыстання камп’ютарных падручнікаў і трэнажораў у галіне аховы навакольнага асяроддзя. Аўтар больш за 250 навуковых і навукова-метадычных прац, у тым ліку 4 вучэбных і вучэбна-метадычных дапаможнікаў, 40 вынаходстваў і патэнтаў.

Навуковыя партнёры: Беларускі дзяржаўны універсітэт інфарматыкі і радыёэлектронікі, Інстытут праблем выкарыстання прыродных рэсурсаў і экалогіі НАН Беларусі, Універсітэт KUL (Польша), Парк інфармацыйных тэхналогій (г. Алматы, Казахстан).

Педагагічная дзейнасць: распрацаваў і чытае лекцыйныя курсы, выдаў адпаведныя вучэбна-метадычныя дапаможнікі па дысцыплінах “Асновы радыёэлектронікі і радыёэлектронныя ўстройствы”, “САПР у машынабудаванні”, “Ахова інфармацыі ў камп’ютарных сетках”, “Базы даных”, “Асновы інфармацыйных тэхналогій”. Падрыхтаваў 7 кандыдатаў навук. Кіруе падрыхтоўкай аспірантаў.

Асноўныя публікацыі: Колесников, В.Л. Компьютерное моделирование в химической технологии. Курсовое и дипломное проектирование: учеб. пособие / В.Л. Колесников, И.М. Жарский, П.П. Урбанович. – Минск: БГТУ, 2008. Урбанович, П.П. Информационная безопасность и надежность систем: учеб.-метод. пособие / П.П. Урбанович, Д.М. Романенко, Е.В. Романцевич. – Минск: БГТУ, 2007. Колесников, В.Л. Компьютерное моделирование и оптимизация химико-технологических систем: учеб. пособие / В.Л. Колесников, И.М. Жарский, П.П. Урбанович. – Минск: БГТУ, 2004. Колесников, В.Л. Компьютерные модели в промышленной экологии: учеб. пособие / В.Л. Колесников, П.П. Урбанович, И.М. Жар­ский. – Минск: БГТУ, 2003. Ochrona informacji w sieciach komputerowych / Praca zbiorowa pod red. prof. P. Urbanowicza. – Lublin: KUL, 2003. Урбанович, П.П. Избыточность в полупроводниковых микросхемах памяти / П.П. Урбанович, В.Ф. Алексеев, Е.А. Верниковский. – Минск: Наука и техника, 1994.


Scientific interests: Problems of construction and usage of fault tolerance memory and computing systems, protection of data in computer nets, methodologies of development and methods of application of computerized textbooks and trainers in the sphere of environmental protection. The author of more than 250 publications, including 4 tutorials and manuals, 40 inventions and patents.

Scientific partners: Belarusian State University of Informatics and Radioelectronics, NASB Institute for Problems of Natural Resources Use and Ecology, KUL University (Poland), Park of High Technologies (Almaaty, Kazakhstan).

Teaching activities: Has developed and delivers the courses of lectures: “Fundamentals of Radio-electronics and Radioelectronic Devices”, “CAD/CAM at Machine Building”, “Protection of Data in Computer Nets”, “Data Base”, “Fundamentals of Information Technologies”. Has trained 7 Candidates of Sciences; manages the work of post-graduates.

Main publications: Kolesnikov, V.L. Computer Modeling in Chemical Technology. Term and diploma design: tutorial / V.L. Kolesnikov, I.M. Zharsky, P.P. Urbanovich. – Minsk: BSTU, 2008. Urbanovich, P.P. Information Safety and System Reliability: manual / P.P. Urbanovich, D.M. Romanenko, E.V. Romantsevich. – Minsk: BSTU, 2007. Kolesnikov, V.L. Computer Modeling and Optimization of Chemical-Technological Systems: tutorial / V.L. Kolesnikov, I.M. Zharsky, P.P. Urbanovich. – Minsk: BSTU, 2004. Kolesnikov, V.L. Computer Models in Industrial Ecology: tutorial / V.L. Kolesnikov, I.M. Zharsky, P.P. Urbanovich. – Minsk: BSTU, 2003. Ochrona Informacji w Sieciach Komputerowych / Praca zbiorowa pod red. Prof. P. Urbanowicza. – Lublin: KUL, 2003. Urbanovich, P.P. Redundances in Semiconductor Memory Micro-schemes / P.P. Urbanovich, V.F. Alekseev, E.A. Vernikovsky. – Minsk: Nauka i Tekhnika Publ., 1994.

urbanovich_p_p.txt · Последние изменения: 2016/01/05 09:48 — pia