Инструменты пользователя

Инструменты сайта


pyakarsky_a_a

ПЯКАРСКІ Аляксандр Антонавіч

Доктар фізіка-матэматычных навук, прафесар. Скончыў матэматычны факультэт Беларускага дзяржаўнага універсітэта ў 1975 г. З 2000 г. працуе ў Беларускім дзяржаўным тэхналагічным універсітэце, прафесар кафедры вышэйшай матэматыкі.

Alyaksandr A. Pyakarsky

Doctor of Physical-Mathematical Sciences, Professor. Graduated from Belarusian State University (Fa­culty of Mathematics) in 1975. Has been working at BSTU since 2000. Professor of Department of Higher Mathematics.


Навуковыя інтарэсы: тэорыя апраксімацыі; тэорыя функцый рэчаіснай зменнай; тэорыя функцый комплекснай зменнай; аналітычная тэорыя лікаў; эфектыўныя формы навучальнага працэсу па матэматыцы. Аўтар звыш 90 навуковых прац.

Навуковыя партнёры: Беларускі дзяржаўны універсітэт, Беларускі дзяржаўны педагагічны універсітэт імя Максіма Танка, Гродзенскі дзяржаўны універсітэт імя Янкі Купалы, Гомельскі дзяржаўны універсітэт імя Францыска Скарыны, Маскоўскі дзяржаўны універсітэт, Матэматычны інстытут імя У.А. Сцяклова РАН, Міжнародны матэматычны інстытут імя Л. Ойлера (г. Санкт-Пецярбург, Расія), Сафійскі універсітэт.

Педагагічная дзейнасць: чытае лекцыйныя курсы па дысцыплінах “Вышэйшая матэматыка”, “Вышэйшая матэматыка, матэматычныя метады і мадэлі ў разліках на ЭВМ”.

Асноўныя публікацыі: Пекарский, А.А. Классы аналитических функций, определяемые наилучшими рациональными приближениями в Нр / А.А. Пекарский Математический сб. – 1985. – Т. 127, № 1. Пекарский, А.А. Чебышевские рациональные приближения в круге, на окружности и на отрезке / А.А. Пекарский Математический сб. – 1987. – Т. 133, № 1. Pekarsky, A.A. Hardy Space Methods in Rational Approximation / А.А. Pekarsky Grundlehren der mathematischen Wissenschaften. Bd. 304. Springer. – Berlin, New York etc., 1996. Пекарский, А.А. Рациональные приближения функций с производными из пространства В.И. Смирнова / А.А. Пекарский Алгебра и анализ. – 2001. – Т. 13, № 2. Пекарский, А.А. Неравенства типа Бернштейна для производных рациональных функций в пространствах Lp, 0 < p < 1, на кривых Лаврентьева / А.А. Пекарский Алгебра и анализ. – 2004. – Т. 16, № 3. Pekarsky, A.A. Approximation by rational functions with free poles / А.А. Pekarsky East Journal on approximations. – 2007. – Vol. 13, No. 3.


Scientific interests: Theory of approximation; theory of functions of real variable; theory of functions of complex variable; analytical theory of numbers; effective forms of training in mathematics. The author of more than 90 publications.

Scientific partners: Belarusian State University, Belarusian State Pedagogical University, Grodno. State University, Gomel State University, Moscow State University, Steklov Mathematical Institute of Russian Acade­my of Sciences, Euler International Mathematical Institute (St. Petersburg, Russia), Sophia University.

Teaching activities: Delivers the courses of lectures: “Higher Mathematics”, “Higher Mathematics, Mathematical Methods and Models for Computerized Calculations”.

Main publications: Pekarsky, A.A. Classes of Analytical Functions Determined by Best Rational Approximations in Hp / A.A. Pekarsky Mathematical Digest. – 1985. – Vol. 127, No. 1. Pekarsky, A.A. Chebyshev Rational Approximations in Cycle, on Circumference and in Segment / A.A. Pekarsky Mathematical Digest. – 1987. – Vol. 133, No. 1. Pekarsky, A.A. Hardy Space Methods in Rational Approximation / A.A. Pekarsky Grundlehren der mathematischen Wissenschaften. Bd. 304. Springer. – Berlin, New York etc., 1996. Pekarsky, A.A. Rational Approximations of Functions with Derivatives in Smirnov Space / A.A. Pekarsky Algebra and Analysis. – 2001. – Vol. 13, No. 2. Pekarsky, A.A. Bernstein-type inequalities for the derivatives of rational functions in Lp-spaces, 0 < p < 1, on Lavrent’ev Curves / A.A. Pekarsky Algebra and Analysis. – 2004. – Vol. 16, No. 3. Pekarsky, A.A. Approximation by rational functions with free poles / A.A. Pekarsky East Journal on approximations. – 2007. – Vol. 13, No. 3.

pyakarsky_a_a.txt · Последние изменения: 2016/01/04 17:27 — pia