Инструменты пользователя

Инструменты сайта


sinyak_m_g

СІНЯК Мікалай Георгіевіч

Кандыдат эканамiчных навук, дацэнт, член Нямецкага таварыства даследчыкаў маёмасці і Еўрапейскага таварыства нерухомай маёмасці (ERES). Скончыў у 1995 г. Беларускi дзяржаўны тэхналагiчны унiверсiтэт з адзнакай і паспяхова аспірантуру ў 1998 г. Працуе ў Беларускiм дзяржаўным тэхналагiчным унiверсiтэце з моманту яго сканчэння, загадчык кафедры арганізацыі вытворчасці i эканомікі нерухомай маёмасці.

Mikalai G. Sinyak

Candidate of Economic Sciences, Assistant Professor. Member of German Society of Property Researchers and European Real Estate Society (ERES). Graduated from BSTU (with honors) in 1995, and successfully graduated from post-graduate courses in 1998. Has been working at BSTU since the time of graduation. Head of Department of Production Organization and Real Estate Economics.


Навуковыя інтарэсы: эканомiка i кiраванне народнай гаспадаркай i яе галiнамi, у прыватнасці лясным комплексам; эканомiка, ацэнка і кіраванне прадпрыемствамі, нерухомай маёмасцю, iнавацыямi і інвестыцыямі; выкарыстанне эканомiка-матэматычных метадаў для распрацоўкі кіраўніцкіх рашэнняў. Аўтар і сааўтар больш за 100 навуковых прац, у тым ліку больш за 10 вучэбных і вучэбна-метадычных дапаможнікаў (сярод іх 2 з грыфам Міністэрства адукацыі). Ініцыятар і суарганізатар рэгулярнай Міжнароднай канферэнцыі “Эканоміка, ацэнка і кіраванне нерухомай маёмасцю і прыроднымі рэсурсамі”, якая праводзіцца ў БДТУ.

Навуковыя партнёры: Вільнюскі тэхнічны універсітэт імя Гедымінаса (Літва), Політэхнічная вышэйшая школа (г. Бары, Італія), Міжнародная бізнес-школа па нерухомай маёмасці пры універсітэце Рэгензбурга (Германія), Лаперанцкі тэхналагічны універсітэт (Фінляндыя), Беларускі дзяржаўны эканамічны універсітэт, Інстытут нерухомай маёмасці і ацэнкі, Міністэрства лясной гаспадаркі Рэспублікі Беларусь, Дзяржаўны камітэт па маёмасці і інш.

Педагагічная дзейнасць: распрацаваў і чытае асноўныя лекцыйныя курсы па дысцыплінах “Эканоміка арганізацыі (прадпрыемства)”, “Метадалогія ацэнкі маёмасці галіны”, “Эканоміка і ацэнка нерухомай маёмасці”, удзельнічаў у распрацоўцы і ўкараненні вучэбнага плана кірунку спецыяльнасці “Менеджмент нерухомай маёмасці”.

Асноўныя публікацыі: Development of model and intelligent tutoring system for integrated construction and real estate crisis management in the transition economy countries – the Luthianian and Belarusian case study / N. Sinak [et al.] Proc. of ERES conf. – Stockholm, 2009. Синяк, Н.Г. Экономика, оценка и управление недвижимостью: монография / Н.Г. Синяк. – Минск: БГТУ, 2008. Mass appraisal methods: an international perspective for property valuers / collective monograph edited by Tom Kauko, Maurizio D’Amato. – Oxford: Blackwell, 2008. Stand und Entwicklungstendenzen der Immobilienokonomie / collective monograph. – Keln: Immobilen Informationsverlag, Rudolf Muller GmbH&Co, 2006. Синяк, Н.Г. Экономика предприятия лесного комплекса. Практикум с применением ЭВМ: учеб. пособие / Н.Г. Синяк. – Минск: БГТУ, 2005. —- Scientific interests: Economics and management in national economy and its branches (in particular, forestry complex); economics, appraisal and management in enterprises, real estate, innovations and investments; application of mathematical economic methods for managerial decision development. The author and co-author of more than 100 publications, including more than 10 tutorials and manuals (including 2, certified by Ministry of Education). The initiator and co-organizer of regular international conference at BSTU, “Real Estate and Natural Resources Economics, Appraisal and Management”. Scientific partners: Vilnius Gediminas Technical University (Lithuania), Polytechnic High School (Bari, Italy), Regensburg University International Real Estate Business School (Germany), Laperanta Technological University (Finland), Belarusian State Economic University, Institute of Real Estate and Appraisal, Ministry of Forestry of the Republic of Belarus, State Committee for Property etc. Teaching activities: Has developed and delivers basic courses of lectures: “Economics of Organization (Enterprise)”, “Methods of Appraisal of Property in the Branch of National Economy”, “Real Estate Economics and Appraisal”. Participated in development and implementation of the educational plan for “Real Estate Management” speciality. Main publications: Development of model and intelligent tutoring system for integrated construction and real estate crisis management in the transition economy countries – the Lithuanian and Belarusian case study / N. Sinyak [et al.] Proc. of ERES conf. – Stockholm, 2009. Sinyak, N.G. Real Estate Economics, Appraisal and Management: monograph / N.G. Sinyak. – Minsk: BSTU, 2008. Mass appraisal methods: an international perspective for property valuers / collective monograph edited by Tom Kauko, Maurizio D’Amato. – Oxford: Blackwell, 2008. Real Estate Economics Condition and Trends / collective monograph. – Cologne: Immobilen Informationsverlag, Rudolf Muller GmbH&Co, 2006. Sinyak, N.G. Forestry Complex Enterprise Economics. Computerized Practical Exercises: tutorial / N.G. Sinyak. – Minsk: BSTU, 2005.

sinyak_m_g.txt · Последние изменения: 2016/01/04 17:27 — pia