Инструменты пользователя

Инструменты сайта


ruchai_m_s

РУЧАЙ Мікалай Сцяпанавіч

Кандыдат тэхнічных навук, дацэнт. У 1970 г. скончыў Беларускі тэхналагічны інстытут імя С.М. Кірава. У Беларускім дзяржаўным тэхналагічным універсітэце працуе з моманту сканчэння інстытута, дацэнт кафедры біятэхналогіі і біяэкалогіі.

Mikalai S. RUCHAI

Candidate of Technical Sciences, Assistant Professor. Graduated from Belarusian Technological Institute in 1970. Has been working at BSTU since 1970. Assistant Professor of Department of Biotechnology and Bioecology.


Навуковыя інтарэсы: распрацоўка біятэхналагічных працэсаў з выкарыстаннем імабілізаваных клетак мікраарганізмаў; тэхналагічныя працэсы перапрацоўкі арганічных адыходаў і прамысловых сцёкаў у біярэактарах інтэнсіўнага масаабмену з атрыманнем энерганосьбітаў і кармавых прадуктаў. Аўтар больш за 90 навуковых публікацый, 3 вучэбных дапаможнікаў, 13 вынаходстваў.

Навуковыя партнёры: Беларускі нацыянальны тэхнічны універсітэт, канцэрн “Белбіяфарм”, канцэрн “Белдзяржхарчпрам”, РУП “Інстытут мясамалочнай прамысловасці”.

Педагагічная дзейнасць: чытае курсы лекцый па дысцыплінах: “Прамысловая біятэхналогія”, “Тэхналогія мікробнага сінтэзу”, “Абсталяванне і праектаванне прадпрыемстваў мікрабіялагічнай і фармацэўтычнай прамысловасці”. Падрыхтаваў 2 кандыдатаў тэхнічных навук.

Асноўныя публікацыі: Стебакова, С.А. Иммобилизация спиртообразующих дрожжей на волокне нитрон / С.А. Стебакова, Н.С. Ручай, Н.В. Гриц Материалы. Технологии. Инструменты. – 1998. – Т. 4, № 3. Ровенская, И.А. Технология анаэробной биологической очист­ки сточной воды молокоперерабатывающего производства / И.А. Ровенская, Н.С. Ручай, Н.В. Гриц Материалы. Технологии. Инструменты. – 2005. – Т. 10, № 4. Ручай, Н.С. Экологическая биотехнология: учеб. пособие / Н.С. Ручай, Р.М. Маркевич. – Минск: БГТУ, 2007. Рымовская, М.В. Биосорбционная очистка сточной воды производства полимеров / М.В. Рымовская, Н.С. Ручай Биотехнология. – 2008. – № 2. Ручай, Н.С. Анаэробная биологическая очистка сточной воды производства древесноволокнистых плит / Н.С. Ручай, М.В. Ры­мовская, Е.В. Марьина Труды БГТУ. Сер. IV, Химия, технология орган. в-в и биотехнология. – 2009. – Вып. XVII.


Scientific interests: Development of biotechnological processes with use of immobilized cells of microorganisms; technological processes of treatment of organic wastes and industrial sewage in bioreactors of intensive mass exchange to obtain energy resources and fodder products. The author of more than 90 papers, 3 tutorials, 13 inventions.

Scientific partners: Belarusian National Technical University, concerns “Belbiafarm” and “Beldzyarzhkharchpram”, RUE “Institute of Meat and Milk Industry”.

Teaching activities: Delivers the courses of lectures: “Industrial Biotechnology”, “Technology of Microbial Synthesis”, “Equipment and Design of Enterprises of Microbiological and Pharmaceutical Industry”. Has trained 2 Candidates of Sciences.

Main publications: Stebakova, S.A. Immobilization of Alcohol Forming Yeast Based on Nitron Fibre / S.A. Stebakova, N.S. Ruchai, N.V. Gritz Materials. Technology. Instruments. – 1998. – Vol. 4, No. 3. Rovenskaya, I.A. Technology of Anaerobic Biological Purification of Sewage of Milk Processing Production / I.A. Rovenskaya, N.S. Ruchai, N.V. Gritz Materials. Technology. Instruments. – 2005. – Vol. 10, No. 4. Ruchai, N.S. Ecological Biotechnology: tutorial / N.S. Ruchai, R.M. Markevich. – Minsk: BSTU, 2007. Rymovskaya, M.V. Biosorptive Purification of Sewage of Polymer Production / M.V. Rymovskaya, N.S. Ruchai Biotechnology. – 2008. – No. 2. Anaerobic Biological Purification of Sewage of Wood Fibrous Boards Production / N.S. Ruchai [et al.] Proceedings of BSTU. Series IV, Chemistry, Technology of Organic Substances and Biotechnology. – 2009. – Iss. XVII.

ruchai_m_s.txt · Последние изменения: 2016/01/05 12:02 — pia