Инструменты пользователя

Инструменты сайта


kasperovich_a_v

КАСПЕРОВIЧ Андрэй Вiктаравiч

Кандыдат тэхнiчных навук, дацэнт. Скончыў Беларускi дзяржаўны тэхналагiчны унiверсiтэт у 1997 г. з адзнакай. У Беларускiм дзяржаўным тэхналагiчным унiверсiтэце працуе з 2000 г., намеснiк дэкана факультэта тэхналогii арганiчных рэчываў па вучэбнай i навуковай рабоце (2003–2010 гг.), дацэнт кафедры тэхналогii нафтахiмiчнага ciнтэзу i перапрацоўкi палiмерных матэрыялаў.

Andrey V. KASPEROVICH

Candidate of Technical Sciences, Assistant Professor. Graduated from Belarusian State Technological University in 1997. Has been working at BSTU since 2000. Vice-Dean on Education and Science at Fa­culty of Technology of Organic Substances (2003-2010). Assistant Professor of Department of Technology of Petrochemical Synthesis and Polymer Materials Processing.


Навуковыя інтарэсы: распрацоўка метадаў фiзiка-хiмiчнай мадыфiкацыi якасцей эластамерных вырабаў з мэтай рэгулявання іх эксплуатацыйных характарыстык; тэхналогiя вытворчасці шын i гуматэхнiчных вырабаў. Распрацаваў асновы новага кірунку фізічнай мадыфікацыі паверхні гуматэхнічных вырабаў метадам іонна-асіставанага нанясення пакрыццяў ва ўмовах самарадыяцыі. Аўтар 95 навуковых прац, 6 вучэбна-метадычных дапаможнiкаў, 2 патэнтаў.

Навуковыя партнёры: Валгаградскі дзяржаўны тэхнічны універсітэт, Варонежская дзяржаўная тэхналагічная акадэмія, Вяцкі дзяржаўны універсітэт, ААТ “Белшына” (г. Бабруйск), ААТ «БПА “Белпрамбудіндустрыя”» (г. Мінск), ЗАТ “Амкадор-Эластамер” (г. Мінск), Лесахімічны прамысловы холдзінг “Аргхім” (г. Ніжні Ноўгарад), ТАА “РЕАМ-РТИ” (г. Масква).

Педагагічная дзейнасць: распрацаваў і чытае курс лекцый “Тэхналогія гумавых вырабаў”; распрацаваў вучэбную праграму па курсе “Тэхналогія вытворчасці шын”, адукацыйны стандарт па спецыяльнасці “Хі­­мічная тэхналогія арганічных рэчываў, матэрыялаў і вырабаў”. Падрыхтаваў 1 магістранта, ажыццяўляе кіраўніцтва 1 аспірантам.

Асноўныя публікацыі: Treatment of Elastomers by Arc-Metal Deposition Assisted with Self-Ion Irradiation / I.S. Tashlykov [et al.] Surface & Coating Technology. – 1999. (Адзін з аўт.). Tashlykov, I.S. Elastomer surface modification by means of SIAD of metal-based layers / I.S. Tashlykov, A.V. Kasperovich, G.K. Wolf Surface & Coating Technology. – 2002. Касперович, А.В. Технология резиновых изделий: тексты лекций / А.В. Касперович, Ж.С. Ша­шок. – Минск: БГТУ, 2005. Physical modification of filler of elastomer compositions / A.V. Kasperovich [et al.] Przeglad elektrotechniczny. – 2008. – No. 3. Исследование адгезионных свойств полиэфирного корда с резиной / Ж.С. Шашок [и др.] Вопросы практической технологии изготовления шин. – 2009. – № 3. (Один из авт.).


Scientific interests: Development of methods of physical-chemical modification of quality of elastomeric articles in order to regulate their exploitation properties, technology of manufacture of tyres and rubber articles. Has developed principles of new ways of physical modification of technical rubber articles surface by method of ion-assisted coatings under conditions of selfirradiation. The author of 95 papers, 9 manuals, 2 patents.

Scientific partners: Volgograd State Technical University, Voronezh State Technological Academy, Vyatsky State University, production amalgamations: “Belshina” (Bobruisk), “Belprombudindustriya” (Minsk), “Amkador-Elastomer” (Minsk), “Argchim” (Nizhny Novgorod), “REAM-RTI” (Moscow).

Teaching activities: Has developed and delivers the course of lectures: “Technology of Rubber Articles”; has developed Educational Curriculum “Techno­logy of Tyre production”, Educational Standard on speciality “Che­mical Technology of Organic Substances, Materials and Articles”. Manages the work of post-graduates.

Main publications: Treatment of Elastomers by Arc-Metal Deposition Assisted with Self-Ion Irradiation / I.S. Tashlykov [et al.] Surface & Coating Technology. – 1999. (A co-author). Tashlykov, I.S. Elastomer Surface Modification by Means of SIAD of Metal-Based Layers / I.S. Tashlykov, A.V. Kasperovich, G.K. Wolf Surface & Coating Technology. – 2002. Kasperovich, A.V. Technology of Rubber ArticlesElastomers: texts of lectures / A.V. Kasperovich, Zh.S. Shashok. – Minsk: BSTU, 2005. Physical Modification of Filler of Elastomer Compositions / A.V. Kasperovich [et al.] Przeglad elektrotechniczny. – 2008. – No. 3. Study of Adhesive Properties of Polyether Cord with Rubber / Zh.S. Shashok [et al.] Questions (Voprosy) of Practical Techno­logy of Tyre Manufacture. – 2009. – No. 3. (A co-author).

kasperovich_a_v.txt · Последние изменения: 2016/01/05 11:46 — pia