Инструменты пользователя

Инструменты сайта


romanenko_d_m

РАМАНЕНКА Дзмітрый Міхайлавіч

Кандыдат тэхнічных навук. Скончыў Беларускі дзяржаўны тэхналагічны універсітэт у 2001 г. Працуе ў Беларускім дзяржаўным тэхналагічным універсітэце з 2004 г., дацэнт кафедры інфармацыйных сістэм і тэхналогій.

Dzmitry M. RAMANENKA

Candidate of Technical Sciences. Graduated from Belarusian State Technological University in 2001. Has been working at BSTU since 2004. Assistant Professor of Department of Information Systems and Technologies.


Навуковыя інтарэсы: тэорыя памехаўстойлівага кадзіравання, сістэмы паўправадніковай памяці, каналы перадачы інфармацыі, надзейнасць захавання і перадачы інфармацыі, арганізацыя і адміністраванне інфармацыйных сістэм, бяспека інфармацыйных сістэм. Аўтар 28 навуковых прац, 1 вучэбнага дапаможніка, 4 вынаходстваў.

Педагагічная дзейнасць: распрацаваў і чытае курсы лекцый па дысцыплінах “Камп’ю­тарныя сеткі”, “Адміністраванне інфармацыйных сістэм”, “Ар­ганізацыя Web-партала і адміністраванне рэсурсаў у Web ”.

Асноўныя публікацыі: Miltilevel turbo coding schemes on the basis of two-dimentional linear interative codes with diagonal checks / P.P. Urbanovich [et al.] Przegland Electrotechniczny. – Poland, Warszawa, 2008. – R. 84, No. 3/2008. (Адзін з аўт.). Failure consequences imitation modeling in the equipment of data protection and data storage systems / P.P. Urbanovich [et al.] New Electrical and Electronic Technologies and Their Industrial Implementation: III International Symposium. – Zakopane, 2003. (Адзін з аўт.). Романенко, Д.М. Системы полупроводниковой памяти с интеграцией на пластине с использованием трехмерных итеративных кодов / Д.М. Романенко Труды БГТУ. Сер. IX, Издат. дело и полиграфия. – 2002. – Вып. Х. Романенко, Д.М. Двумерный линейный итеративный код с двойными диагональными проверками Хэмминга для многоуровневых схем турбокодирования / Д.М. Романенко, Д.В. Шиман Известия Белорусской инженерной академии. – 2006. – № 2. Романенко, Д.М. Мажоритарное декодирование двухмерных линейных итеративных кодов с объединенными диагональными проверками / Д.М. Романенко, Д.В. Шиман Труды БГТУ. Сер. VI, Физ.-мат. науки и информатика. – 2007. – Вып. ХVII. —- Scientific interests: Theory of noise resistant coding, systems of semiconductor memory, channels of information transfer, reliability of storage and transfer of information, organization and management of information systems, safety of information systems. The author of 28 papers, 1 tutorial, 4 inventions. Teaching activities: Has developed and delivers the courses of lectures: “Computer Networks”, “Management of Information Systems”, “Creation of Web Portal and Management of Web Resources”. Main publications: Miltilevel turbo coding schemes on the basis of two-dimentional linear interative codes with diagonal checks / P.P. Urbanovich [et al.] Przegland Electrotechniczny. – Poland, Warszawa, 2008. – R. 84, No. 3/2008. (A co-author). Failure Consequences Imitation Modeling in the Equipment of Data Protection and Data Storage Systems / P.P. Urbanovich [et al.] New Electrical and Electronic Technologies and Their Industrial Implementation: III International Symposium. – Zakopane, 2003. (a co-author). Romanenko, D.M. Systems of Semiconductor Memory with Plate Integration on the Basis of Three-dimensional Iterative Codes / D.M. Romanenko Proceedings of BSTU. Series IX, Printing and Publishing. – 2002. – Iss. X. Romanenko, D.M. Two-dimensional Linear Iterative Code with Two Diagonal Hamming Checks for Multilevel Turbo Coding Schemes / D.M. Romanenko, D.V. Shiman News (Izvestiya) of Belarusian Engineering Academy. – 2006. – No. 2. Romanenko, D.M. Majority Decoding of Two-dimensional Linear Iterative Codes with Joint Diagonal Checks / D.M. Romanenko, D.V. Shiman Proceedings of BSTU. Series VI, Physical-Ma­thematical Sciences and Informatics. – 2007. – Iss. XVII.

romanenko_d_m.txt · Последние изменения: 2016/01/05 09:42 — pia