Инструменты пользователя

Инструменты сайта


posokh_g_v

ПОСАХ Ганна Васілеўна

Кандыдат філалагічных навук, дацэнт, выдатнік адукацыі Рэспублікі Беларусь. Скончыла Мінскі дзяржаўны педагагічны інстытут замежных моў у 1968 г. На працягу 1968–1994 гг. працавала ў Мінскім дзяржаўным інстытуце замежных моў. Працуе ў Беларускім дзяржаўным тэхналагічным універсітэце з 1994 г., загадчык кафедры замежных моў (1994–2010 гг.), дацэнт кафедры.

Ganna V. POSAKH

Candidate of Philological Sciences, Assistant Professor. Outstanding Worker of Education of the Republic of Belarus. Graduated from Minsk State Pedagogical Institute of Foreign Languages in 1968. 1968-1994 – worked at Minsk State Pedagogical Institute of Foreign Languages. Has been working at BSTU since 1994. Head of Department of Foreign Languages (1994-2010), Assistant Professor of Department.


Навуковыя інтарэсы: лексікалогія, анамастыка, параўнальная лінгвістыка, методыка выкладання замежнай мовы ў тэхнічных ВНУ, сродкі інтэнсіфікацыі і ўдасканалення вучэбнага працэсу, сучасныя інавацыйныя тэхналогіі навучання замежнай мове, праблема акмеалагічнага падыходу да фарміравання другаснай моўнай асобы студэнта, арганізацыя вучэбна-выхаваўчай работы са студэнтамі малодшых курсаў, роля міжасабовых адносін “выкладчык – студэнт” у вучэбна-выхаваўчым працэсе. Аўтар звыш 75 навуковых прац.

Навуковыя партнёры: кафедра лексікалогіі англійскай мовы Мінскага дзяржаўнага лінгвістычнага універсітэта, кафедра прафесійна-арыентаванай англійскай мовы Беларускага дзяржаўнага эканамічнага універсітэта, кафедра англійскай мовы і моўнай камунікацыі Беларускага дзяржаўнага універсітэта, кафедры замежных моў Беларускага дзяржаўнага нацыянальнага тэхнічнага універсітэта, Беларускага дзяржаўнага педагагічнага універсітэта імя Максіма Танка і Беларускага дзяржаўнага універсітэта інфарматыкі і радыёэлектронікі.

Педагагічная дзейнасць: выкладае англійскую мову студэнтам, магістрантам, аспірантам і суіскальнікам навуковых ступеней універсітэта.

Асноўныя публікацыі: Посох, А.В. Хрестоматия по лексикологии английского языка = Техts оn Lехісаl Sеmапtісs. Rеаdег in Еnglish Lехісоlоgу / А.В. По­сох, А.П. Клименко. – Минск: МГЛУ, 2000. Настольная книга куратора младших курсов / А.В. Посох [и др.]. – Минск: БГТУ, 2006. Посох, А.В. Английский и немецкий языки: учеб.-метод. пособие / А.В. Посох, Л.Б. Батина, А.Н. Веннер. – Минск: БГТУ, 2007. Английский язык: учеб.-метод. пособие / А.В. Посох [и др.]. – Минск: БГТУ, 2008. Посох, А.В. Еnglish for Есоtоurism: учеб.-метод. пособие / А.В. Посох, О.А. Рогова, С.И. Шпановская. – Минск: БГТУ, 2010. Английский язык. Практикум по межкультурной коммуникации / А.В. Посох [и др.]. – Минск: БГТУ, 2010.


Scientific interests: Lexicology, onomasiology, contrastive linguistics, teaching methods of foreign languages at technical higher school, measures for intensification and improvement of teaching process, innovative technologies of foreign language teaching, problem of acmeological approach to formation of secondary language personality of students, organization of pedagogical work with junior students, problems of assessing students educational level, role of interpersonal relations “teacher – student” in educational process. The author of more than 75 papers.

Scientific partners: Minsk State Linguistic University (department of English lexicology); departments of foreign language teaching of Belarusian State Economic University, Belarusian State University, Belarusian National Technical University, Belarusian State Pedagogical University, Belarusian State University of Informatics and Radioelectronics.

Teaching activities: Teaches English to students and post-graduates; delivers optional and intensive courses of teaching English to senior students.

Main publications: Posokh, A.V. Texts on Lexical Semantics. Reader in English Lexicology / A.V. Posokh, A.P. Klimenko. – Minsk: MSLU, 2000. Practical Tutorial for Curator of Junior Students / A.V. Posokh [et al.]. – Minsk: BSTU, 2006. Posokh, A.V. English and German Languages: manual / A.V. Po­sokh, L.B. Batina, A.N. Venner. – Minsk: BSTU, 2007. English Language: manual / A.V. Posokh [et al.]. – Minsk: BSTU, 2008. Posokh, A.V. English for Ecotourism: manual / A.V. Posokh, O.A. Rogova, S.I. Shpanovskaya. – Minsk: BSTU, 2010. English Language. practical tutorial on intercultural communication / A.V. Posokh [et al.]. – Minsk: BSTU, 2010.

posokh_g_v.txt · Последние изменения: 2016/01/05 11:58 — pia