Инструменты пользователя

Инструменты сайта


klimchyk_g_ya

КЛІМЧЫК Генадзь Якаўлевіч

Кандыдат сельскагаспадарчых навук, дацэнт. Скончыў лесагаспадарчы факультэт Беларускага тэхналагічнага інстытута імя С.М. Кірава ў 1982 г. У Беларускім дзяржаўным тэхналагічным універсітэце працуе з 1989 г., дацэнт кафедры лесаводства. Навуковы куратар батанічнага саду БДТУ.

Genadz Ya. Klimchyk

Candidate of Agricultural Sciences, Assistant Professor. Graduated from Belarusian Technological Institute (Forestry Faculty) in 1982. Has been working at BSTU since 1989. Assistant Professor of Silviculture Department. Scientific supervision of BSTU botanical garden.


Навуковыя інтарэсы: вывучэнне сучаснага стану біяразнастайнасці лясной расліннасці пад уплывам антрапагеннага і пірагеннага ўздзеянняў, вынікі інтрадукцыі драўняных раслін і перспектывы іх выкарыстання ў краіне. Аўтар 100 навуковых прац і 3 вучэбных дапаможнікаў.

Навуковыя партнёры: Міністэрства лясной гаспадаркі Рэспублікі Беларусь, РУП “Белдзяржлес”, Інстытут эксперыментальнай батанікі імя В.Ф. Купрэвіча НАН Беларусі, Цэнтральны батанічны сад НАН Беларусі.

Педагагічная дзейнасць: чытае курсы лекцый “Дэндралогія”, “Лясная піралогія з асновамі радыеэкалогіі”.

Асноўныя публікацыі: Ражкоў, Л.М. Экалогія з асновамі метэаралогіі. Лабараторны практыкум / Л.М. Ражкоў, Г.Я. Клімчык, Дз.В. Шыман. – Мінск: БДТУ, 2007. Клімчык, Г.Я. Уплыў лясных пажараў на лясныя біягеацэнозы / Г.Я. Клімчык, І.Э. Рыхтэр, П.У. Шаліма. – Мінск: Вассамедия, 2009. Клімчык, Г.Я. Дэндралогія: вучэб. дапаможнік / Г.Я. Клімчык. – Мінск: БДТУ, 2009.


Scientific interests: Study of temporary biodiversity of forest vegetation under anthropogenic and pyrogenic impact, introduction results of woody plants and prospects of their utilization in the country. Author of 100 research papers and 3 tutorials.

Scientific partners: Ministry of Forestry of the Republic of Belarus, RUE “Beldzyarzhles”, NASB Institute of Experimental Botany, NASB Central Botanical Garden.

Teaching activities: Delivers the courses of lectures: “Dendrology”, “Forest Pyrology and Fundamentals of Radioecology”.

Main publications: Razhkou, L.M. Ecology and Fundamentals of Meteorology. Manual for Laboratory Works / L.M. Razhkou, G.Ya. Klimchyk, Dz.V. Shyman. – Minsk: BSTU, 2007. Klimchyk, G.Ya. Forest Fires Impact on Forest Biogeocenoses / G.Ya. Klimchyk, I.E. Rykhter, P.U. Shalima. – Minsk: Vassamediya Publ., 2009. Klimchyk, G.Ya. Dendrology: tutorial / G.Ya. Klimchyk. – Minsk: BSTU, 2009.

klimchyk_g_ya.txt · Последние изменения: 2016/01/04 17:04 — pia