Инструменты пользователя

Инструменты сайта


paulekivich_yu_g

ПАЎЛЮКЕВІЧ Юрый Генадзевіч

Кандыдат тэхнічных навук, дацэнт. У 1996 г. скончыў Беларускі дзяржаўны тэхналагічны універсітэт. Працуе ў Беларускім дзяржаўным тэхналагічным універсітэце з 1996 г., дацэнт кафедры тэхналогіі шкла і керамікі. Кіруе студэнцкай навукова-даследчай лабараторыяй “Хімія і тэхналогія сілікатаў”.

Yuryi G. Paulekivich

Candidate of Technical Sciences, Assistant Professor. Graduated from Belarusian State Technological University in 1996. Has been working at BSTU since 1996. Assistant Professor of Department of Glass and Ceramics. Manages scientific-research laboratory “Chemistry and Technology of Silicates”.


Навуковыя інтарэсы: даследаванне мінеральнай і тэхнагеннай сыравіны з мэтай выкарыстання ў вытворчасці керамічных матэрыялаў і шкляных вырабаў. Аўтар 70 друкаваных прац, у тым ліку 64 навуковых прац, сярод якіх 25 артыкулаў, тэзісы і матэрыялы 34 канферэнцый, 5 вынаходстваў.

Навуковыя партнёры: Беларускі навукова-даследчы геолагаразведачны інстытут, РУП “Белгеа”, Навукова-даследчае і праектна-вытворчае рэспубліканскае унітарнае прадпыемства “Інстытут НІІСМ”, ААТ “Керамін”, ААТ “Бярозабудматэрыялы”, ААТ «Шклозавод “Нёман”», ААТ “Гродзенскі шклозавод”.

Педагагічная дзейнасць: чытае курсы лекцый “Цеплатэхнічныя ўстаноўкі і агрэгаты прадпрыемстваў вытворчасці шкла”, “Тэхналогія і абсталяванне вытворчасці шкляных вырабаў”.

Асноўныя публікацыі: Левицкий, И.А. Теплотехнические установки и агрегаты предприятий производства стекла. Расчет стекловаренных печей / И.А. Левицкий, Ю.Г. Павлюкевич. – Минск: БГТУ, 2006. Фазово-структурные превращения в основных магматических породах при нагревании / И.А. Левицкий [и др.] Весцi Нац. акад. навук Беларусi. Сер. хiм. навук. – 2001. – № 1. Каолины Беларуси и перспективы их применения в производ­стве материалов строительного и технического назначения / Е.М. Дятлова [и др.] Труды БГТУ. Сер. III, Химия и технология неорган. в-в. – 2008. – Вып. ХVI. (Один из авт.). Павлюкевич, Ю.Г. Использование колеманита в производстве стеклянного волокна / Ю.Г. Павлюкевич, И.А. Левицкий, Н.В. Ма­зура Стекло и керамика. – 2009. – № 10. Папко, Л.Ф. Огнеупоры для стекловаренных печей / Л.Ф. Пап-ко, Ю.Г. Павлюкевич. – Минск: БГТУ, 2008. —- Scientific interests: Investigation of mineral and anthropogenic raw materials for the purpose of using in production of ceramic solids and glassware. The author of 70 publications, including 64 scientific papers, amongst them 25 articles, theses and issues of 34 conferences, 5 inventions. Scientific partners: Belarusian Research Geological Exploration Institute, RUE “Belgeo”, Scientific-Research and Production Design RUE “Institute NIISM”, JSC “Keramin”, JSC “Bereza Building Materials”, JSC «Glassworks “Neman”», JSC “Grodno Glassworks”. Teaching activities: Delivers the courses of lectures: “Heat Engineering Installations and Units of Enterprises for Glass Production”, “Technology and Equipment for Glassware Production”. Main publications: Levitsky, I.A. Heat Engineering Installations and Units of Enterprises for Glass Production. Glassmaking furnace design / I.A. Le­vitsky, Yu.G. Pavlyukevich. – Minsk: BSTU, 2006. Phase-Structural Transformations in Basic Magma Rocks when Heating / I.A. Levitsky [et al.] News (Vesti) of NASB. Series of Chemical Sciences. – 2001. – No. 1. Kaolin Clays of Belarus and Prospects of Their Application in Production of Materials for Building and Engineering Purposes / E.M. Dyatlova [et al.] Proceedings of BSTU. Series III, Chemistry and Technology of Inorganic Substances. – 2008. – Iss. XVI. (a co-author). Pavlyukevich, Yu.G. Application of kolemanite in Production of Glass Fiber / Yu.G. Pavlyukevich, I.A. Levitsky, N.V. Mazura Glass and Ceramics. – 2009. – No. 10. Papko, L.F. Refractory Products for Glass Furnace / L.F. Papko, Yu.G. Pavlyukevich. – Minsk: BSTU, 2008.

paulekivich_yu_g.txt · Последние изменения: 2016/01/04 17:17 — pia