Инструменты пользователя

Инструменты сайта


shcherbina_a_e

ШЧАРБІНА Ада Эмануілаўна

Доктар хімічных навук, прафесар. У 1956 г. скончыла Маскоўскі нафтавы інстытут імя І.М. Губкіна. У Беларускім дзяржаўным тэхналагічным універсітэце працуе з 1966 г., прафесар кафедры арганічнай хіміі.

Ada E. SHCHARBINA

Doctor of Chemical Sciences, Professor. Graduated from Moscow Institute of Petroleum and Gas in 1956. Has been working at BSTU since 1966. Professor of Department of Organic Chemistry.


Навуковыя інтарэсы: хімія і тэрмадынаміка раствораў неэлектралітаў, фізікахімія працэсаў раздзялення складаных арганічных сумесей. Сумесна з супрацоўнікамі распрацавала перспектыўны навуковы кірунак – тэрмадынамічныя прынцыпы вырабу і прымянення змешаных растваральнікаў для працэсаў экстракцыйнага раз­дзялення вуглевадародных сумесей. Распрацаваны і ўкаранёны на нафтаперапрацоўчых заводах працэсы раздзялення і ачысткі каталізатаў рыформінгу і масляных дыстылятаў. Аўтар 235 навуковых прац, у тым ліку 5 вучэбных і 12 вучэбна-метадычных дапаможнікаў, мае 28 аўтарскіх вынаходстваў.

Навуковыя партнёры: Санкт-Пецярбургскі тэхналагічны універсітэт, Варонежская тэхналагічная акадэмія, Беларускі дзяржаўны універсітэт.

Педагагічная дзейнасць: падрыхтаваны і прачытаны лекцыйныя курсы па хіміі нафты і газу, хіміі і тэхналогіі нафтахімічнага сінтэзу, спецыяльныя курсы па тэхналогіі перапрацоўкі нафты і газу. Чытае курс лекцый па арганічнай хіміі і кіруе навукова-метадычнай працай па камп’ютарызацыі вучэбнага працэсу. Падрыхтавала 5 кандыдатаў навук.

Асноўныя публікацыі: Shcherbina, А.Е. Gas Chromatographic Stady of Competing Equilibrium of Complex Formations in Hydrocarbon Binary Polar Solvent System / А.Е. Shcherbina Pure and Applied Chemistry. – 1988. – Vol. 54, No. 8. Комплекс вучэбных выданняў па арганічнай хіміі: Органическая химия. Реакционная способность основных классов органических соединений / А.Э. Щербина [и др.]. – Минск: БГТУ, 2000. Щербина, А.Э. Органическая химия. Задачи и упражнения / А.Э. Щербина, Л.Г. Матусевич, И.В. Сенько. – Минск: БГТУ, 2003. Щербина, А.Э. Идентификация и структурный анализ органических соединений / А.Э. Щербина, И.П. Антоневич, О.Я. Толкач. – Минск: БГТУ, 2005. Органическая химия. Лабораторный практикум по органическому синтезу / А.Э. Щербина [и др.]. – Минск: БГТУ, 2006. Щербина, А.Э. Органическая химия. Задачи и упражнения / А.Э. Щербина, Л.Г. Матусевич, И.В. Сенько. – Минск: Новое знание, 2007. —- Scientific interests: Chemistry and thermodynamics of nonelectrolyte solutions, phy­sics-chemistry of separation processes of complex organic mixtures. Has developed a perspective scientific trend, i. e. thermodynamic principles of choice and application of mixed solvents for processes of extractive separation of hydrocarbon mixtures. Has developed and introduced processes of separation and purification of catalysts of reforming and oil distillates. The author of 235 papers, including 5 tutorials, 12 manuals, has got 28 certificates for invention. Scientific partners: St. Petersburg Technological University, Voronezh Technological Academy, Belarusian State University. Teaching activities: Developed and delivered the courses of lectures on chemistry of petroleum and gas, chemistry and technology of petroleum chemical synthesis, special courses on technology and processing of petroleum and gas. Delivers the course of lectures on organic chemistry and manages scientific-methodical work on educational process computation. Has trained 5 Candidates of Sciences. Main publications: Shcherbina, A.E. Gas Chromatographic Study of Competing Equilibrium of Complex Formations in Hydrocarbon Binary Polar Solvent Systems / A.E. Shcherbina Pure and Applied Chemistry. – 1988. – Vol. 54, No. 8. A set of educational papers on organic chemistry: Organic Chemistry. Reaction Ability of Main Classes of Organic Compounds / A.E. Shcherbina [et al.]. – Minsk: BSTU, 2000. Shcherbina, A.E. Organic Chemistry. Tasks and Exercises / A.E. Shcherbina, L.G. Matusevich, I.V. Sen’ko. – Minsk: BSTU, 2003. Shcherbina, A.E. Identification and Structural Analysis of Organic Compounds / A.E. Shcherbina, I.P. Antonevich, O.Ya. Tolkach. – Minsk: BSTU, 2005. Organic Chemistry. laboratory practical manual on organic synthesis / A.E. Shcherbina [et al.]. – Minsk: BSTU, 2006. Shcherbina, A.E. Organic Chemistry. Tasks and Exercises / A.E. Shcherbina, L.G. Matusevich , I.V. Sen’ko. – Minsk: Novoye Znaniye Publ., 2007.

shcherbina_a_e.txt · Последние изменения: 2016/01/05 12:11 — pia