Инструменты пользователя

Инструменты сайта


ignatsenka_v_v

ІГНАЦЕНКА Васіль Васілевіч

Кандыдат фізіка-матэматычных навук, дацэнт, член Беларускага матэматычнага таварыства. Скончыў факультэт прыкладной матэматыкі Беларускага дзяржаўнага універсітэта ў 1972 г. Працуе ў Беларускім дзяржаўным тэхналагічным універсітэце з 1975 г. З’яўляецца выканаўцам навуковых грантаў і фундаментальных навуковых тэм. Дацэнт кафедры вышэйшай матэматыкі.

Vasil V. Ignatsenka

Candidate of Physical-Mathematical Sciences, Assistant Professor. Member of Belarusian Mathematical Society. Graduated from Belarusian State University (Applied Mathematics Faculty) in 1972. Has been working at BSTU since 1975. Participates in investigations carried out in accordance with grant contracts, and in fundamental scientific researches. Assistant Professor of Department of Higher Mathematics.


Навуковыя інтарэсы: якасная тэорыя кіравання і назірання ў складаных дынамічных сістэмах, задачы кіравання для лінейных сістэм са спазненнем з дапамогай дынамічных рэгулятараў; даследаванне праблемы кіравання для дэскрыптарных сістэм; матэматычнае мадэляванне ў лесапрамысловым комплексе; эфектыўныя формы навучальнага працэсу па матэматыцы. Аўтар звыш 120 навуковых прац, у тым ліку 4 вучэбных і 8 вучэбна-метадычных дапаможнікаў.

Навуковыя партнёры: Беларускі дзяржаўны універсітэт, Інстытут матэматыкі НАН Беларусі, Магілёўскі дзяржаўны універсітэт.

Педагагічная дзейнасць: чытае курсы лекцый “Вышэйшая матэматыка”, “Вышэйшая матэматыка. Матэматычныя метады і мадэлі ў разліках на ЭВМ”.

Асноўныя публікацыі: Игнатенко, В.В. Управляемость систем нейтрального типа груп­пой обыкновенных динамических регуляторов / В.В. Игнатенко Известия АН БССР. Сер. физ.-мат. наук. – 1976. – № 3. Игнатенко, В.В. Управляемость систем с распределенным запаздыванием группой динамических регуляторов / В.В. Игнатенко Проблемы оптимального управления. – Минск, 1981. Ignatenko, V.V. Controllability of linear singular Systems / V.V. Ig­natenko, V.V. Krakhotko 3rd Colioquym On The Qulitative Theory of Differential Equations, Auqust 22-26. – Bolye Institute, Seqed, Hunqary, 1988. Оптимальное расположение погрузочных пунктов при разработке лесосек нетрадиционной формы / В.В. Игнатенко [и др.] Известия ВУЗов. Лесной журнал. – 1989. – № 3. Игнатенко, В.В. Моделирование и оптимизация процессов лесо­заготовок: учеб. пособие / В.В. Игнатенко, И.В. Турлай, А.С. Федоренчик. – Минск: БГТУ, 2004. Игнатенко, В.В. Высшая математика. Математические методы и модели в расчетах на ЭВМ. Лабораторный практикум / В.В. Игнатенко, О.Н. Пыжкова, Л.Д. Яроцкая. – Минск: БГТУ, 2006.


Scientific interests: Qualitative theory of control and supervision in sophisticated dynamic systems, problems of control for linear time-delay systems using dynamic controllers; investigation of the problem of control for descriptor systems; mathematic modelling in forest industry complex; effective forms of training in mathematics. The author of more than 120 publications, including 4 tutorials and 8 manuals.

Scientific partners: Belarusian State University, Institute of Mathematics of National Academy of Sciences of Belarus, Mogilev State University.

Teaching activities: Delivers the courses of lectures: “Higher Mathematics”, “Higher Mathematics. Mathematical Methods and Models in Computerized Calculations”.

Main publications: Ignatenko, V.V. Controllability of Neutral-type Systems by a Group of Ordinary Dynamic Controllers / V.V. Ignatenko Proceedings of Academy of Sciences of BSSR. Series of Physical-Mathematical Sciences. – 1976. – No. 3. Ignatenko, V.V. Controllability of Systems with Distributed Delay by a Group of Dynamic Controllers / V.V. Ignatenko Problems of Optimal Control. – Minsk, 1981. Ignatenko, V.V. Controllability of Linear Singular Systems / V.V. Ignatenko, V.V. Krakhotko 3rd Colloquium on the Qualitative Theory of Differential Equations, August 22-26. – Bolye Institute, Seqed, Hungary, 1988. Optimal Layout of Loading Points for Felling Areas of Non-standard Form / V.V. Ignatenko [et al.] Proceedings of Higher Educational Institutions. Forestry Journal. – 1989. – No. 3. Ignatenko, V.V. Modeling and Optimization of Logging Processes: tutorial / V.V. Ignatenko, I.V. Turlai, A.S. Fyedorenchik. – Minsk: BSTU, 2004. Ignatenko, V.V. Higher Mathematics. Mathematical Methods and Models in Computerized Calculations. Manual for Laboratory Works / V.V. Ignatenko, O.N. Pyzhkova, L.D. Yarotskaya. – Minsk: BSTU, 2006.

ignatsenka_v_v.txt · Последние изменения: 2016/01/04 17:25 — pia