Инструменты пользователя

Инструменты сайта


dzyatlava_ya_m

ДЗЯТЛАВА Яўгенія Міхайлаўна

Кандыдат тэхнічных навук, дацэнт. У 1963 г. скончыла Беларускі політэхнічны інстытут. У Беларускім дзяржаўным тэхналагічным універсітэце працуе з 1976 г., дацэнт кафедры тэхналогіі шкла і керамікі.

Yaugeniya M. Dzyatlava

Candidate of Technical Sciences, Assistant Professor. Graduated from Belarusian Polytechnical Institute in 1963. Has been working at BSTU since 1976. Assistant Professor of Department of Glass and Ceramics Technology.


Навуковыя інтарэсы: фізіка-хімічныя асновы і тэхналогія атрымання керамічных матэрыялаў тэхнічнага выкарыстання. Аўтар 345 друкаваных прац, у тым ліку 31 вучэбна-метадычнага дапаможніка, 1 падручніка, 53 пасведчанняў на вынаходствы.

Навуковыя партнёры: Інстытут агульнай і неарганічнай хіміі НАН Беларусі, Інстытут цепла- і масаабмену імя А.В. Лыкава НАН Беларусі, Навукова-даследчае і праектна-вытворчае рэспубліканскае унітарнае прадпрыемства “Інстытут НІІСМ”, Беларускі нацыянальны тэхнічны універсітэт.

Педагагічная дзейнасць: чытае курс лекцый па дысцыплінах “Хімічная тэхналогія керамікі і вогнетрываласці”, “Тэхналогія керамікі”.

Асноўныя публікацыі: Бабкова, Н.М. Агульная тэхналогія сілікатаў: вучэб. дапаможнік / Н.М. Бабкова, Я.М. Дзятлава, Т.С. Куніцкая. – Мінск: Выш. школа, 1987. Дятлова, Е.М. Химическая технология керамики и огнеупоров. Лабораторный практикум / Е.М. Дятлова, В.А. Бирюк. – Минск: БГТУ, 2006. Дятлова, Е.М. Курсовое проектирование: учеб. электронное издание / Е.М. Дятлова, Л.Ф. Папко. – Минск: БГТУ, 2009. Дятлова, Е.М. Процессы фазо- и структурообразования при самораспространяющемся высокотемпературном синтезе в системе Al – MgCO3 – SiO2 – C / Е.М. Дятлова, К.Б. Подболотов Стекло и керамика. – 2009. – № 9. —- Scientific interests: Physical-chemical fundamentals and technology of obtaining ceramic materials for industrial use. The author of 345 publications including 31 manuals, 1 textbook, 53 invention certificates. Scientific partners: NASB Institute of General and Inorganic Chemistry, NASB Institute of Heat-Mass Exchange, Scientific-Research and Production Design RUE ”Institute NIISM”, Belarusian National Technical University. Teaching activities: Delivers the courses of lectures: “Chemical Technology of Ceramic and Fire-Resistant Materials”, “Technology of Ceramics”. Main publications: Bobkova, N.M. General Technology of Silicates: tutorial / N.M. Bobkova, Ye. Dyatlova, T.S. Kunitskaya. – Minsk: Vysheishaya Shkola Publ., 1987. Dyatlova, Ye.M. Chemical Technology of Ceramic and Fire-resistant Materials. Manual for Laboratory Works / Ye.M. Dyatlova, V.A. Biruk. – Minsk: BSTU, 2006. Dyatlova, Ye.M. Course Project Design: electronic tutorial / Ye.M. Dyatlova, L.F. Papko. – Minsk: BSTU, 2009. Dyatlova, Ye.M. Processes of Phase and Structure Formation in Self-propagating High-temperature Synthesis in Al – MgCO3 – SiO2 – C System / Ye.M. Dyatlova, K.B. Potbolotov Glass and Ceramics. – 2009. – No. 9.

dzyatlava_ya_m.txt · Последние изменения: 2016/01/04 17:15 — pia