Инструменты пользователя

Инструменты сайта


bashkirau_l_a

БАШКІРАЎ Леанід Андрэевіч

Доктар хімічных навук, прафесар. У 1954 г. скончыў Варонежскі дзяржаўны універсітэт. У Беларускім дзяржаўным тэхналагічным універсітэце працуе з 1985 г., прафесар кафедры фізічнай і калоіднай хіміі.

Leanid A. Bashkirau

Doctor of Chemical Sciences, Professor. Graduated from Voronezh State University in 1954. Has been working at BSTU since 1985. Professor of Department of Physical and Colloidal Chemistry.


Навуковыя інтарэсы: механізм і кінетыка цвердафазных рэакцый, узаемная дыфузія іонаў, фазавыя раўнавагі ў аксідных сістэмах, стваральныя матэрыялы электроннай тэхнікі (ферыты, сегнетаэлектрыкі, звыш­праваднікі, цвердацелыя хімічныя сэнсары). Аўтар 400 публікацый і 14 вынаходстваў.

Навуковыя партнёры: Інстытут фізікі цвёрдага цела і паўправаднікоў НАН Беларусі, Маскоўскі дзяржаўны універсітэт імя М.В. Ламаносава, Казанскі дзяржаўны універсітэт, Маскоўскі інстытут сталі і сплаваў.

Педагагічная дзейнасць: чытае курс лекцый па дысцыпліне “Фізічная хімія”. Падрыхтаваў 2 дактароў навук, 13 кандыдатаў навук.

Асноўныя публікацыі: Башкиров, Л.А. Механизм и кинетика образования ферритов / Л.А. Башкиров, В.В. Паньков. – Минск: Наука и техника, 1988. Башкиров, Л.А. Феррошпинели – перспективные материалы для получения сегнетомагнетиков / Л.А. Башкиров, Э.З. Кацнельсон Сегнетомагнитные вещества: сб. ст. – М.: Наука, 1990. Взаимная диффузия ионов бария и стронция, никеля и кобальта при твердофазном взаимодействии ферритов с гексагональной структурой Ba2M2Fe12O22 и Sr2M2Fe12O22 (М – Ni2+, Co2+) / Л.А. Башкиров [и др.] Неорганические материалы. – 2001. – Т. 37, № 7. Исследование сегнетомагнетика в квазибинарной системе Ba0,999Ce0,001Ti0,9Sn0,1O3 – La0,75Sr0,25MnO3 / Л.А. Башкиров [и др.] Неорганические материалы. – 2002. – Т. 38, № 4. Перспективы использования оксидов металлов, обладающих фазовым переходом металл – полупроводник, для разработки химических газовых сенсоров / Л.А. Башкиров [и др.] Сенсор. – 2003. – № 2. Башкиров, Л.А. О возможности создания солнечного элемента на основе оксидов металлов, предназначенного для получения водорода из воды / Л.А. Башкиров Актуальные проблемы физики твердого тела: сб. докл. Междунар. науч. конф., Минск, 26–28 окт. 2005 г. – Минск, 2005. – Т. 1. —- Scientific interests: Mechanism and kinetics of solid-phase reactions, interdiffusion of ions, phase equilibrium in oxide systems, materials for electro­nics (ferrites, ferroelectrics, superconductors, solid-state chemical sensors). The author of 400 publications and 14 inventions. Scientific partners: NASB Institute of Solid State and Semiconductor Physics, Lomonosov Moscow State University, Kazan State University (Russia), Moscow Institute of Steel and Alloys. Teaching activities: Delivers the course of lectures on Physical Chemistry. Has trained 2 Doctors of Sciences and 13 Candidates of Sciences. Main publications: Bashkirov, L.A. Mechanism and Kinetics of Ferrites Formation / L.A. Bashkirov, V.V. Pankov. – Minsk: Nauka i Tekhnika Publ., 1988. Bashkirov, L.A. Ferrospinels as Promising Materials for Production of Ferroelectric – Ferromagnetic Materials / L.A. Bashkirov, E.Z. Katsnelson Proceedings of “Magnetoelectrics”. – M.: Nauka Publ., 1990. Barium-Strontium and Nickel-Cobalt Ions Interdiffusion under So­lid-Phase Interaction of Ferrites with Hexagonal Structure Ba2M2Fe12O22 and Sr2M2Fe12O22 (M – Ni2+, Co2+) / L.A. Bashkirov [et al.] Inorganic Materials. – 2001. – Vol. 37, No. 7. Investigation of Ferroelectric-Ferromagnetic Materials Ba0,999Ce0,001Ti0,9Sn0,1O3 – La0,75Sr0,25MnO3 / L.A. Bashkirov [et al.] Inorganic Materials. – 2002. – Vol. 38, No. 4. Perspectives of Application of Metal Oxides, Possessing Phase Transition Metal-Semiconductor for Development of Chemical Sensors of Gases / L.A. Bashkirov [et al.] Sensor. – 2003. – No. 2. Bashkirov, L.A. On the Possibility of Creation of Solar Cell on the Basis of Metal Oxides Intended for Hydrogen Preparation from Water / L.A. Bashkirov Actual Problems of Solid State Physics: Proceedings of International Scientific Conference, October 26-28, 2005. – Minsk, 2005. – Vol. 1.

bashkirau_l_a.txt · Последние изменения: 2016/01/04 17:14 — pia