Инструменты пользователя

Инструменты сайта


talkach_i_u

ТАЛКАЧ Ігар Уладзіміравіч

Кандыдат сельскагаспадарчых навук, дацэнт. Выпускнік Беларускага тэхналагічнага інстытута імя С.М. Кірава 1984 г. У Беларускім дзяржаўным тэхналагічным універсітэце працуе з 1991 г., дацэнт кафедры лесаўпарадкавання, старшыня прафсаюзнага камітэта.

Igar U. Talkach

Candidate of Agricultural Sciences, Assistant Professor. Graduated from Belarusian Technological Institute in 1984. Has been working at BSTU since 1991. Assistant Professor of Forest Inventory Department. Chairman of Trade-Union Committee.


Навуковыя інтарэсы: лясная таксацыя, лесаўпарадкаванне, дыстанцыйныя метады зандавання лясоў, дэшыфраванне і інтэрпрэтацыя даных аэра- і касмічнай здымкі, геаінфармацыйныя сістэмы ў лясной гаспадарцы, мадэляванне лясных біягеацэнозаў. Аўтар 52 публікацый: 38 навуковых артыкулаў, 13 вучэбных і метадычных дапаможнікаў, 1 манаграфіі.

Навуковыя партнёры: РУП “Белдзяржлес”, Інстытут лесу НАН Беларусі, Інстытут эксперыментальнай батанікі імя В.Ф. Купрэвіча НАН Беларусі, РУП “Касмааэрагеалогія”, Альберт-Людзвіг універсітэт (г. Фрайбург, Германія).

Педагагічная дзейнасць: чытае курсы лекцый па дысцыплінах “Аэракасмічныя метады ў лясной гаспадарцы”, “Геаінфармацыйныя сістэмы ў лясной гаспадарцы”, “Інфармацыйныя сеткі і перадача інфармацыі ў ІСКЛГ”.

Асноўныя публікацыі: Атрощенко, О.А. Дистанционные методы зондирования лесов и геоинформационные системы в лесном хозяйстве / О.А. Атрощенко, И.В. Толкач. – Минск: БГТУ, 2003. Атрощенко, О.А. Геоинформационные системы в лесном хозяйстве. Практикум / О.А. Атрощенко, И.В. Толкач. – Минск: БГТУ, 2003. Севко, О.А. Аэрокосмические методы в лесном хозяйстве. Ла­бораторный практикум / О.А. Севко, И.В. Толкач. – Минск: БГТУ, 2005. Лесная таксация: метод. указания / сост. О.А. Атрощенко, И.В. Тол­кач. – Минск: БГТУ, 1995. Толкач, И.В. Ход роста естественных сосновых древостоев Беловежской пущи мшистого и черничного типов леса / И.В. Толкач Труды БГТУ. Сер. І, Лесное хоз-во. – 1996. – Вып. ІV. Толкач, И.В. Производство лесоустроительных планово-картографических материалов с использованием цифровых снимков / И.В. Толкач Труды БГТУ. Сер. І, Лесное хоз-во. – 2009. – Вып. XVII.


Scientific interests: Forest mensuration, forest inventory, remote methods of forest probing, decoding and interpreting of aerophotography data, geoinformational systems in forestry, modelling of forest biocenoses. Author 52 papers: 38 research papers, 13 tutorials and manuals, 1 monograph.

Scientific partners: rue “Beldzyarzhles”, NASB Institute of Experimental Botany, rue “Kasmaaeragealogiya”, Albrecht-Ludwig University of Freiburg (Germany).

Teaching activities: Delivers the courses of lectures: “Aerospace Methods in Forestry”, “Geoinformation Systems in Forestry”, “Information Networks and Data Transfer”.

Main publications: Atroshchenko, O.A. Remote Methods of Forest Probing and Geoinformation Systems in Forestry / O.A. Atroshchenko, I.V. Tolkach. – Minsk: BSTU, 2003. Atroshchenko, O.A. Geoinformation Systems in Forestry. Practical Manual / O.A. Atroshchenko, I.V. Tolkach. – Minsk: BSTU, 2003. Sevko, O.A. Aerospace Methods in Forestry. Manual for Laboratory Works / O.A. Sevko, I.V. Tolkach. – Minsk: BSTU, 2005. Forest Mensuration: Students’ Guides / by O.A. Atroshchenko, I.V. Tol­kach. – Minsk: BSTU, 1995. Tolkach, I.V. Growth Rate of Natural Pine Stands in Mossy and Blueberry Forests of Belovezhskaya Pushcha / I.V. Tolkach Proceedings of BSTU. Series I, Forestry. – 1996. – Iss. IV. Tolkach, I.V. Production of Forest Inventory Planning Map Materials Using Digital Photos / I.V. Tolkach Proceedings of BSTU. Series I, Forestry. – 2009. – Iss. XVII.

talkach_i_u.txt · Последние изменения: 2016/01/04 17:06 — pia