Инструменты пользователя

Инструменты сайта


patsei_n_u

ПАЦЭЙ Наталля Уладзiмiраўна

Кандыдат тэхнiчных навук. Скончыла Беларускi дзяржаўны універсітэт інфарматыкі і радыёэлектронікі ў 1996 г. Працуе ў Беларускiм дзяржаўным тэхналагiчным універсітэце з 1996 г., дацэнт кафедры інфармацыйных сістэм і тэхналогій.

Natallya U. PATSEI

Candidate of Technical Sciences. Graduated from Belarusian State University of Informatics and Radio-electronics in 1996. Has been working at BSTU since 1996. Assistant Professor of Department of Information Systems and Technologies.


Навуковыя інтарэсы: прыкладная тэорыя кадзіравання інфармацыі, даследаванне працэсаў ітэратыўнага дэкадавання турбакодаў i кодаў з нізкай шчыльнасцю праверак на цотнасць, інфармацыйная бяспека, крыптаграфія, лічбавыя сістэмы сувязі, камп’ютарнае мадэляванне працэсаў і сістэм. Аўтар 30 навуковых прац, 5 вучэбна-метадычных дапаможнiкаў, 4 вынаходстваў.

Навуковыя партнёры: Унітарнае прадпрыемства “Агат-сістэм”.

Педагагічная дзейнасць: распрацавала i чытае курсы лекцый па дысцыплiнах “Асновы алгарытмізацыі і праграмавання”, “Аб’ектна-арыентаванае праграмаванне”, “Iнфарматыка, вылiчальныя метады i камп’ютарная графiка”.

Асноўныя публiкацыi: Miltilevel turbo coding schemes on the basis of two-dimentional linear interative codes with diagonal checks / P.P. Urbanovich [et al.] Przegland Electrotechniczny. – Poland, Warszawa, 2008. – R. 84, No. 3/2008. (Адзін з аўт.). Patsei, N.V. On the Design of Error Detection and Correction Cryptography Schemes / N.V. Patsei, P.P. Urbanovich Eurocomm 2000 Information Systems for Enhanced Public Safety and Security: Conference Record, Munich, Germany – IEEE Service Center, USA. – 2000. Пацей, Н.В. Принцип построения конкатентного параллелепипедного турбокода / Н.В. Пацей Труды БГТУ. Сер. VI, Физ.-мат. науки и информатика. – 2003. – Вып. XI. —- Scientific interests: Applied coding theory of information, research of processes of turbo codes iterative decoding and codes with low-density parity checks, information security, cryptography, digital communication systems, computer modeling of processes and systems. The author of 30 papers, 5 tutorials, 4 inventions. Scientific partners: Unitary Enterprise “Agat-System”. Teaching activities: Has developed and delivers the courses of lectures: “Fundamentals of Algorithmics and Programming”, “Object-Oriented Programming”, “Informatics, Computational Methods and Computer Graphics”. Main publications: Multilevel Turbo coding Schemes on the Basis of Two-dimensional Linear Interative Codes with Diagonal Checks / P.P. Urbanovich [et al.] Przegland Elektrotechniczny. – Poland, Warszawa, 2008. – R. 84, No. 3/2008. (a co-author). Patsei, N.V. On the Design of Error Detection and Correction Cryptography Schemes / N.V. Patsei, P.P. Urbanovich Eurocomm 2000 Information Systems for Enhanced Public Safety and Security: Conference record, Munich, Germany – IEEE Service Center, USA. – 2000. Patsei, N.V. Principle of Constructing Concatenated Parallel Turbo Code / N.V. Patsei Proceedings of BSTU. Series VI, Physical-Mathe­matical Sciences and Informatics. – 2003. – Iss. XI.

patsei_n_u.txt · Последние изменения: 2016/01/05 09:35 — pia