Инструменты пользователя

Инструменты сайта


bagamazava_n_v

БАГАМАЗАВА Наталля Валянцінаўна

Кандыдат хiмічных навук, дацэнт. У 1987 г. скончыла Беларускі тэхналагічны інстытут імя С.М. Кірава. Працуе ў Беларускім дзяржаўным тэхналагічным універсітэце з 1988 г., дацэнт кафедры хімii, тэхналогii электрахiмiчных вытворчасцей i матэрыялаў электроннай тэхнiкi.

Natallya V. Bagamazava

Candidate of Chemical Sciences, Assistant Professor. Graduated from Belarusian Technological Institute in 1987. Has been working at BSTU since 1988, Assistant Professor of Department of Chemistry, Technology of Electrochemical Production and Materials for Electronics.


Навуковыя інтарэсы: паўправадніковыя аксідныя матэрыялы, у тым ліку нанараз-мерныя, для сэнсарных і іншых электронных устройстваў, анод-ныя і катодныя электродныя матэрыялы на базе аксідаў i іншых рэчываў, электрахімічныя працэсы ў мікра- і нанаэлектроніцы. Аўтар 38 публiкацый, у тым лiку 6 вучэбных дапаможнiкаў.

Навуковыя партнёры: Навукова-практычны цэнтр НАН Беларусi па матэрыялазнаў­стве, Інстытут цепла- і масаабмену імя А.В. Лыкава НАН Беларусi, Мінскі навукова-даследчы інстытут радыёматэрыялаў, Інстытут фізікі і электронікі НАН Беларусі.

Педагагічная дзейнасць: чытае курсы лекцый па дысцыплiнах “Ахова матэрыялаў i асновы матэрыялазнаўства”, “Фiзiчная электронiка i электронныя прыборы”, “Тэхналогiя паўправаднiкоў”.

Асноўныя публікацыі: Влияние неоднородности распределения по глубине примес-ных центров на емкость полупроводниковой оксидной пленки / Н.В. Богомазова [и др.] Электрохимия. – 1992. – Т. 28, № 9. Sensory properties of the LaО, 6PbО, 4MnO3-VO2 composite for the presence of organics in air / N.V. Bogomazo­va [et al.] 10th Inter. Meet. Chemical sensors. – Tsukuba, 2004. Почтенный, А.Е. Физическая электроника и электронные приборы: учеб. пособие: в 2 ч. / А.Е. Почтенный, Н.В. Богомазова. – Минск: БГТУ, 2004. – Ч. 2. Получение и исследование коллоидных систем на основе полупроводниковых фотокаталитических гетероструктур / Н.В. Бо­гомазова [и др.] Труды БГТУ. Сер. III, Химия и технология неорган. в-в. – 2008. – Вып. XVI. —- Scientific interests: Semiconducting oxide materials including nanodimentional materials for sensory and other electronic devices, anodic and cathodic electrode materials on the basis of oxides and other substances, electrochemical processes in micro- and nanoelectronics. The author of 38 publications, including 6 tutorials. Scientific partners: NASB Scientific Practical Centre on Materials Science, NASB Institute of Heat-Mass Exchange, Minsk Scientific Research Institute of Radio Materials, NASB Institute of Physics and Electronics. Teaching activities: Delivers the courses of lectures: “Materials Protection and Principles of Materials Science”, “Physical Electronics and Electronic Devices”, “Technology of Semiconductors”. Main publications: Effect of Non-uniform Distribution According to Impurity Centre Depth on Semiconducting Oxidic Film Capacity / N.V. Bogomazova [et al.] Electrochemistry. – 1992. – Vol. 28, No. 9. Sensory Properties of the LaO, 6PbO,4MnO3-VO2 Composite for the Presence of Organics in Air / N.V. Bogo­mazova [et al.] 10th Inter. Meet. Chemical Sensors. – Tsukuba, 2004. Pochtenny, A.E. Physical Electronics and Electronic Devices: tutorial: in 2 parts / A.E. Pochtenny, N.V. Bogomazova. – Minsk: BSTU, 2004. – Part 2. Obtaining and Investigation of Colloidal Systems on the Basis of Semiconducting Photocatalytic Heterostructures / N.V. Bogomazova [et al.] Proceedings of BSTU. Series lll, Chemistry and Technology of Inorganic Substances. – 2008. – Iss. XVI.

bagamazava_n_v.txt · Последние изменения: 2016/01/04 17:14 — pia