Инструменты пользователя

Инструменты сайта


yeshchanka_l_s

ЕШЧАНКА Людміла Сямёнаўна

Доктар тэхнічных навук, прафесар, член-карэспандэнт Расійскай акадэміі прыродазнаўчых навук, член савета па абароне дысертацый пры БДТУ. У 1966 г. скончыла Беларускі тэхналагічны інстытут імя С.М. Кірава. Працуе ў Беларускім дзяржаўным тэхналагічным універсітэце з 1966 г., выконвае абавязкі загадчыка кафедры тэхналогіі неарганічных рэчываў і агульнай хімічнай тэхналогіі.

Lyudmila S. Yeshchanka

Doctor of Technical Sciences, Professor. Corresponding Member of Russian Academy of Natural Sciences. Member of Specialised Cand. Sc. / D. Sc. Certification Council of BSTU. Graduated from Belarusian Technological Institute in 1966. Has been working at BSTU since 1966. Acting Head of Department of Inorganic Materials Technology and General Chemical Technology.


Навуковыя інтарэсы: хімія і тэхналогія неарганічных рэчываў, навуковыя асновы атрымання дробнадысперс­ных порыстых неарганічных злучэнняў і стварэнне на іх аснове неарганічных матэрыялаў, у прыватнасці пігментаў, адсарбентаў, каталізатараў, носьбітаў ка­та­літычна ак­тыўных рэчываў; навуковыя асновы перапрацоўкі жалеза­змяшчальных адыходаў металургічных, машынабудаўнічых прад­прыемстваў на пігменты і пігменты-напаўняльнікі. Аўтар звыш 250 навуковых прац, 2 падручнікаў, 70 вынаходстваў.

Навуковыя партнёры: Санкт-Пецярбургскі дзяржаўны тэхналагічны інстытут, Расій­ская акадэмія прыродазнаўчых навук, Інстытут цепла- і масаабмену імя А.В. Лыкава НАН Беларусі.

Педагагічная дзейнасць: чытае курсы лекцый па дысцыплінах “Агульная хімічная тэхналогія”, “Тэхналогія каталізатараў і адсарбентаў”, “Тэхналогія прадуктаў тонкага неарганічнага сінтэзу”, “Асновы навуковых даследаванняў”. Падрыхтавала 7 кандыдатаў навук.

Асноўныя публікацыі: Ещенко, Л.С. Гидролиз основного сульфата железа (III) в гидротермальных условиях / Л.С. Ещенко, В.А. Салоников Весцi Нац. акад. навук Беларусi. Сер. хiм. навук. – 2004. – № 3. Ещенко, Л.С. Общая химическая технология. Расчеты химико-технологических процессов: учеб. пособие / Л.С. Ещенко, В.А. Са­лоников. – Минск: БГТУ, 2008. Ещенко, Л.С. Катализаторы и адсорбенты: учеб. пособие / Л.С. Ещенко. – Минск: БГТУ, 2009. Korobko, E.V. Peculiarities of Particle Polarization in Water Containing Fillers for ERF / E.V. Korobko, L.S. Yeshcenko, N.A. Bedik Journal of Physics: Conference Series. – 2009. – Vol. 149. Ещенко, Л.С. Влияние температуры на электрореологический отклик диэлектрических суспензий на основе водосодержащего наполнителя / Л.С. Ещенко, Е.В. Коробко, Н.А. Бедик Инженерно-физический журн. – 2009. – Т. 82, № 4. —- Scientific interests: Chemistry and technology of inorganic substances, scientific principles of obtaining of fine-disperse porous inorganic compounds and development of inorganic materials (including pigments, adsorbents, catalysts) on the basis of these compounds, scientific principles of recycling of ferruginous waste into pigments and pigment fillers at metallurgical and machine-building plants. The author of more than 250 publications, 2 textbooks, 70 inventions. Scientific partners: St. Petersburg State Technological University, Russian Academy of Natural Sciences, NASB Institute of Heat-Mass Exchange. Teaching activities: Delivers the courses of lectures: “General Chemical Technology”, “Technology of Catalysts and Adsorbents”, “Technology of Products of Fine Inorganic Synthesis”, “Principles of Scientific Research”. Has trained 7 Candidates of Sciences. Main publications: Yeshchenko, L.S. Hydrolysis of Basik Iron Sulphate (III) under Hydrothermal Conditions / L.S.Yeshchenko, V.A. Salonikov News (Vesti) of NASB. Series of Chemical Sciences. – 2004. – No. 3. Yeshchenko, L.S. General Chemical Technology. Assesstment of Chemical Technological Processes: tutorial / L.S. Yeshchenko, V.A. Salonikov. – Minsk: BSTU, 2008. Yeshchenko, L.S. Catalysts and Adsorbents: tutorial / L.S. Yeshchenko. – Minsk: BSTU, 2009. Korobko, E.V. Peculiarities of Particle Polarization in Water Containing Fillers for ERF / E.V. Korobko, L.S. Yeshchenko, N.A. Bedik Journal of Physics: Conference Series. – 2009. – Vol. 149. Yeshchenko, L.S. Effect of Temperature on Electrorheological Response of Dielectric Suspensions on the Basis of Water Containing Filler / L.S. Yeshchenko, E.V. Korobko, N.A. Bedik Engineering Phys. Journal. – 2009. – Vol. 82, No. 4.

yeshchanka_l_s.txt · Последние изменения: 2016/01/04 17:15 — pia