Инструменты пользователя

Инструменты сайта


varabyou_m_i

ВАРАБ’ЁЎ Мікалай Іванавіч

Доктар тэхнічных навук, прафесар, заслужаны дзеяч навукі Рэспублікі Беларусь, акадэмік Беларускай інжынернай акадэміі, выдатнік адукацыі Рэспублікі Беларусь, ганаровы хімік канцэрна “Белнафтахім”, старшыня савета па абароне дысертацый пры БДТУ. Скончыў у 1959 г. Ленінградскі тэхналагічны інстытут імя Ленсавета. Працуе ў Беларускім дзяржаўным тэхналагічным універсітэце з 1967 г., прафесар кафедры тэхналогіі неарганічных рэчываў і агульнай хімічнай тэхналогіі.

Mikalai I. Varabyou

Doctor of Technical Sciences, Professor, Honored Worker of Science of the Republic of Belarus. Member of Belarusian Engineering Academy, Honoured Worker of Education of the Republic of Belarus, Hono­rary Chemist of “Belnaftahim” Concern, Member of Specialised Cand. Sc. / D. Sc. Certification Council at BSTU. Graduated from Leningrad Technological Institute in 1959. Has been working at BSTU since 1967. Professor of Department of Inorganic Materials Technology and General Chemical Technology.


Навуковыя інтарэсы: хімія і тэхналогія мінеральных кіслот, солей і ўдабрэнняў. Кіруе даследаваннямі па тэхналогіі фосфарзмяшчальных солей і ўдабрэнняў, атрыманні новых матэрыялаў на аснове неарганічных фасфатаў, галагенідаў, аксідаў і нітрыдаў. Распрацаваў новыя безадыходныя тэхналагічныя працэсы атрымання ўдабрэнняў, спосабы перапрацоўкі пабочных прадуктаў і адыходаў вытворчасці фосфарных удабрэнняў з атрыманнем новых тэхнічных прадуктаў, спосабы сінтэзу новых матэрыялаў. Апублікаваў 250 навуковых прац. Аўтар 78 вынаходстваў.

Навуковыя партнёры: Інстытут агульнай і неарганічнай хіміі НАН Беларусі, Санкт-Пецярбургскі дзяржаўны тэхналагічны універсітэт, ТАА “Белгархімпрам”, ААТ “Гомельскі хімічны завод”, ААТ “Гродна Азот”.

Педагагічная дзейнасць: чытае курсы лекцый па дысцыплінах “Тэхналогія звязанага азоту і азотных удабрэнняў”, “Тэхналогія фосфарных і комплексных удабрэнняў”. Падрыхтаваў 1 доктара навук, 10 кандыдатаў навук.

Асноўныя публікацыі: Свойства и методы идентификации веществ в неорганической технологии / И.М. Жарский [и др.]. – Минск: Фонд фундаментальных исследований, 1996. (Один из авт.). Воробьев, Н.И. Обогащение полезных ископаемых: учеб. пособие / Н.И. Воробьев, Д.М. Новик. – Минск: БГТУ, 2008. Дормешкин, О.Б. Производство бесхлорных водорастворимых комплексных удобрений / О.Б. Дормешкин, Н.И. Воробьев. – Минск: БГТУ, 2006.


Scientific interests: Chemistry and technology of mineral acids, salts and fertilizers. Manages the investigations on technologies of phosphorus-containing salts and fertilizers, on obtaining new materials on the basis of inorganic phosphates, halogenides, oxides and nitrides. Has developed new waste-free technological processes for production of fertilizers, methods of recycling of by-products and wastes of production of phosphate fertilizers with obtaining of new technical products, methods of synthesis of new materials. The author of 250 publications and 78 inventions.

Scientific partners: NASB Institute of General and Inorganic Chemistry, St. Petersburg State Technological University, “Belgorkhimprom” Ltd., JSC “Gomel Chemical Plant”, JSC “Grodno Azot”.

Teaching activities: Delivers the courses of lectures: “Technology of Bound Nitrogen and Nitrogen Fertilizers”, “Technology of Phosphate and Combined Fertilizers”. Has trained 1 Doctor of Sciences, 10 Candidates of Sciences.

Main publications: Properties and Methods of Identification of Substances in Inorganic Technology / I.M. Zharsky [et al.]. – Minsk: Foundation for Fundamental Research, 1996. (a co-author). Vorobyov, N.I. Mineral Dressing: tutorial / N.I. Vorobyov, D.M. No­vik. – Minsk: BSTU, 2008. Dormeshkin, O.B. Production of Water Soluble Complex Fertilizers without Chlorine / O.B. Dormeshkin, N.I. Vorobyov. – Minsk: BSTU, 2006.

varabyou_m_i.txt · Последние изменения: 2016/01/04 17:14 — pia