Инструменты пользователя

Инструменты сайта


yarmalovich_v_a

ЯРМАЛОВІЧ Васіль Аляксандравіч

Кандыдат біялагічных навук, дацэнт. Скончыў у 1997 г. лесагаспадарчы факультэт Беларускага дзяржаўнага тэхналагічнага універсітэта. Працуе ва універсітэце з 1997 г., дацэнт кафедры леса­аховы і драўніназнаўства.

Vasil A. Yarmalovich

Candidate of Biological Sciences, Assistant Professor. Graduated from Belarusian State Technological University (Forestry Faculty) in 1997. Has been working at BSTU since 1997. Assistant Professor of Department of Forest Protection and Wood Science.


Навуковыя інтарэсы: лясная фітапаталогія, мікалогія, ахова раслін ад шкоднікаў і хвароб, тэхналогія лесааховы. Аўтар каля 50 навуковых публікацый, 3 вучэбных і вучэбна-метадычных дапаможнікаў.

Навуковыя партнёры: \ Інстытут лесу НАН Беларусі, ДУ “Беллесаахова”, РУП “Бел­дзяржлес”, Цэнтральны батанічны сад НАН Беларусі, Інстытут эксперыментальнай батанікі імя В.Ф. Купрэвіча НАН Беларусі.

Педагагічная дзейнасць: чытае курсы лекцый па дысцыплінах “Лясная фітапаталогія”, “Асновы мікалогіі”, “Устойлівасць раслін да шкоднікаў і хвароб”, “Тэхналогія лесааховы”, “Ахова раслін ад шкоднікаў і хвароб”. Кіруе падрыхтоўкай аспірантаў.

Асноўныя публікацыі: Федоров, Н.И. Лесная фитопатология. Лабораторный практикум / Н.И. Федоров, В.А. Ярмолович. – Минск: БГТУ, 2005. Ярмолович, В.А. Устойчивость к смоляному раку различных форм сосны обыкновенной / В.А. Ярмолович, Н.И. Федоров, Л.Ф. Поплавская Труды БГТУ. Сер. I, Лесное хоз-во. – 2002. – Вып. X. Федоров, Н.И. Смоляной рак сосны обыкновенной в лесах Беларуси / Н.И. Федоров, В.А. Ярмолович Грибные сообщества лесных экосистем: в 2 т. – М.: Петрозаводск, 2004. – Т. 2. Федоров, Н.И. Фитопатологическое состояние березовых насаждений Республики Беларусь / Н.И. Федоров, В.А. Ярмолович, В.Б. Звягинцев Труды БГТУ. Сер. I, Лесное хоз-во. – 2006. – Вып. XIV. Сазонов, А.А. Оценка состояния дубовых лесов юга Беларуси по данным экспедиционного лесопатологического обследова­ния 2006–2007 годов / А.А. Сазонов, В.А. Ярмолович, А.В. Хвась­ко Проблемы лесоведения и лесоводства: сб. науч. тр. ИЛ НАН Беларуси. – Гомель: Ин-т леса НАН Беларуси, 2008. – Вып. 68. Пантелеев, С.В. Молекулярно-генетическая идентификация воз­будителей бактериальной водянки различных древесных пород / С.В. Пантелеев, В.А. Ярмолович, О.Ю. Баранов Проблемы лесоведения и лесоводства: сб. науч. тр. ИЛ НАН Беларуси. – Гомель: Ин-т леса НАН Беларуси, 2009. – Вып. 69. —- Scientific interests: Forest phytopathology, mycology, plant protection from pests and diseases, methods of forest protection. Author of 50 papers, 3 tutorials and manuals. Scientific partners: NASB Institute of Forest, public institution “Bellesaakhova”, RUE “Beldzyarzhles”, NASB Central Botanical Garden, NASB Institute of Experimental Botany. Teaching activities: Delivers the courses of lectures: “Forest Phytopathology”, “Fundamentals of Mycology”, “Plant Resistance to Pests and Diseases”, “Methods of Forest Protection”, “Plant Protection from Pests and Diseases”. Supervises post-graduates work. Main publications: Fyodorov, N.I. Forest Phytopathology. Manual for Laboratory Works / N.I. Fyodorov, V.A. Yarmolovich. – Minsk: BSTU, 2005. Yarmolovich, V.A. Resistance of Various Kinds of Scotch Pine to Pitch Cancer / V.A. Yarmolovich, N.I. Fyodorov, L.F Poplavskaya Proceedings of BSTU. Series I, Forestry. – 2002. – Iss. X. Fyodorov, N.I. Pitch Cancer of Scotch Pine in Belarusian Forests / N.I. Fyodorov, V.A. Yarmolovich Fungal Cenoses in Forest Ecosystems: in 2 vol. – M.: Petrozavodsk, 2004. – Vol. 2. Fyodorov, N.I. Phytopathological Condition of Birch Stands in the Republic of Belarus / N.I. Fyodorov, V.A. Yarmolovich, V.B. Zvyagintsev Proceedings of BSTU. Series I, Forestry. – 2006. – Iss. XIV. Sazonov, A.A. Oak Forest Evaluation in the South of Belarus According to Expeditional Forest Pathological Examination Data in 2006-2007 / A.A. Sazonov, V.A. Yarmolovich, A.V. Khvas’ko Issues of Dendrology and Silviculture: Proceedings of NASB Institute of Forest. – Gomel: NASB Institute of Forest, 2008. – Iss. 68. Panteleyev, S.V. Molecular and Genetic Identification of Bacterial Hydrops Agents in Different Wood Species / S.V. Panteleyev, V.A. Yarmolovich, O.Yu. Baranov Issues of Dendrology and Silviculture: Proceedings of NASB Institute of Forest. – Gomel: NASB Institute of Forest, 2009. – Iss. 69.

yarmalovich_v_a.txt · Последние изменения: 2016/01/04 17:06 — pia