Инструменты пользователя

Инструменты сайта


arekhava_s_ya

АРЭХАВА Святлана Яфімаўна

Кандыдат хімічных навук, дацэнт. Скончыла ў 1967 г. Беларускі дзяржаўны універсітэт імя У.І. Леніна. Працуе ў Беларускім дзяржаўным тэхналагічным універсітэце з 1967 г., загадчык кафедры агульнай і неарганічнай хіміі (1999–2009 гг.), дэкан факультэта хімічнай тэхналогіі і тэхнікі.

Svyatlana Ya. Aarekhava

Candidate of Chemical Sciences, Assistant Professor. Graduated from Belarusian State University in 1967. Has been working at BSTU since 1967. Head of Department of General and Inorganic Chemistry (1999-2009). Dean of Faculty of Chemical Technology and Engineering.


Навуковыя інтарэсы: карбанілы металаў, кінетыка іх раскладання, працэсы выпарэння элементаарганічных рэчываў; хімія парападобных палімерных і комплексных злучэнняў; гідрыды інтэрметалідаў, вызначэнне іх тэрмадынамічных характарыстык; распрацоўка спосабаў атрымання сарбцыйных матэрыялаў на аснове прыродных валакністых матэрыялаў; вывучэнне механізму працэсаў сорбцыі; спосабы перапрацоўкі прамысловых адыходаў; методыка выкладання хіміі. Аўтар каля 200 друкаваных прац і 3 вучэбных дапаможнікаў.

Навуковыя партнёры: Інстытут агульнай і неарганічнай хіміі Акадэміі навук Расіі, Інстытут агульнай і неарганічнай хіміі НАН Беларусі, кафедра неарганічнай хіміі БДУ.

Педагагічная дзейнасць: чытае курсы лекцый па дысцыплінах “Тэарэтычныя асновы хіміі”, “Неарганічная хімія”.

Асноўныя публікацыі: Новиков, Г.И. Лабораторный практикум по общей и неорганической химии / Г.И. Новиков, С.Е. Орехова. – Минск: Выш. школа,1984. Жарский, И.М. Лабораторный практикум по общей и неорганической химии / И.М. Жарский, А.Л. Кузьменко, С.Е. Орехова. – Минск: Дизайн ПРО,1998. Жарский, И.М. Теоретические основы химии: сб. задач и упражнений / И.М. Жарский, А.Л. Кузьменко, С.Е. Орехова. – Минск, 2004.


Scientific interests: Carbonyls of metals, kinetics of their decomposition, processes of evaporation of elementorganic substances; chemistry of vapour-like polymer and complex compounds; hydrides of intermetallides, determination of their thermodynamic characteristics; development of methods of obtaining of sorption materials on the basis of natural fibrous materials; investigation of mechanism of sorption processes; recycling of industrial wastes; chemistry teaching methods. The author of about 200 publications, 3 tutorials.

Scientific partners: RAS Institute of General and Inorganic Chemistry, NASB Institute of General and Inorganic Chemistry, Department of Inorganic Chemistry of Belarusian State University.

Teaching activities: Delivers the courses of lectures: “Theoretical Foundations of Che­mistry”, ”Inorganic Chemistry”.

Main publications: Novikov, G.I. Manual for Laboratory Works on General and Inorganic Chemistry / G.I. Novikov, S.E. Orekhova. – Minsk: Vysheishaya Shkola Publ., 1984. Zharsky, I.M. Manual for Laboratory Works on General and Inorganic Chemistry / I.M. Zharsky, A.L. Kuzmenko, S.E. Orekhova. – Minsk: Design PRO Publ., 1998. Zharsky, I.M. Theoretical Foundations of Chemistry: Tasks and Exercises / I.M. Zarsky, A.L. Kuzmenko, S.E. Orekhova. – Minsk, 2004.

arekhava_s_ya.txt · Последние изменения: 2016/01/04 17:13 — pia