Инструменты пользователя

Инструменты сайта


yakimau_m_i

ЯКІМАЎ Мікалай Ігнацевіч

Кандыдат сельскагаспадарчых навук, дацэнт. Скончыў лесагаспадарчы факультэт Беларускага тэхналагічнага інстытута імя С.М. Кірава ў 1974 г. У Беларускім дзяржаўным тэхналагічным універсітэце працуе з 1980 г., загадчык кафедры лясных культур і глебазнаўства з 1999 г.

Mikalai I. Yakimau

Candidate of Agricultural Sciences, Assistant Professor. Graduated from Belarusian Technological Institute (Forestry Faculty) in 1974. Has been working at BSTU since 1980. Head of Department of Sylvulae and Soil Science since 1999.


Навуковыя інтарэсы: лясное насенняводства, вырошчванне пасадачнага матэрыялу ў лясных гадавальніках, стварэнне і вырошчванне ўстойлівых лясных культур. Аўтар 150 публікацый.

Навуковыя партнёры: Інстытут лесу НАН Беларусі, Інстытут эксперыментальнай батанікі імя В.Ф. Купрэвіча НАН Беларусі, Рэспубліканскі лясны селекцыйна-насенняводчы цэнтр.

Педагагічная дзейнасць: выкладае курсы лекцый па дысцыплінах “Лесамеліярацыя ланд­шафту”, “Лясныя культуры і ахоўнае лесаразвядзенне”. Падрыхтаваў 2 кандыдатаў навук.

Асноўныя публікацыі: Якимов, Н.И. Агротехника выращивания лесного посадочного материала с закрытой корневой системой / Н.И. Якимов Труды БГТУ. Сер. І, Лесное хоз-во. – 2006. – Вып. XIV. Якимов, Н.И. Лесные культуры и защитное лесоразведение: учеб. пособие / Н.И. Якимов, В.К. Гвоздев, А.Н. Праходский. – Минск, 2007. Якимов, Н.И. Состояние полезащитных лесных полос на осушенных торфяниках / Н.И. Якимов, А.Н. Праходский Труды института леса НАН Беларуси. – Гомель, 2008. – Вып. 68. Якимов, Н.И. Обоснование категорий лесокультурных пло­ща­дей для деградированных, низкобальных и выведенных из-под сельскохозяйственного оборота земель / Н.И. Якимов, А.А. До­ма­севич, Д.И. Филон Труды БГТУ. Сер. І, Лесное хоз-во. – 2009. – Вып. XVII. Лесные культуры: метод. указания / сост. Н.И. Якимов, В.К. Гвоз­дев. – Минск: БГТУ, 2009. Лесомелиорация ландшафта: метод. указания / сост. Н.И. Яки­мов. – Минск: БГТУ, 2010. —- Scientific interests: Forest seed farming, cultivation of planting stock in forest nurseries, creation and cultivation of stable sylvulae. Author of 150 papers. Scientific partners: NASB Institute of Forest, NASB Institute of Experimental Botany, Republican Forest Selection and Seed Growing Centre. Teaching activities: Delivers the courses of lectures: “Forest Reclamation of Landscape”, “Sylvulae and Protective Afforestation”. Has trained 2 Candidates of Sciences. Main publications: Yakimov, N.I. Agricultural Technique of Forest Planting Stock with Closed Root System / N.I. Yakimov Proceedings of BSTU. Series I, Forestry. – 2006. – Iss. XIV. Yakimov, N.I. Sylvulae and Protective Forest Growing: tutorial / N.I. Yakimov, V.K. Gvozdev, A.N. Prakhodsky. – Minsk, 2007. Yakimov, N.I. State of Shelter Belts on Drained Peatlands / N.I. Yakimov, A.N. Prakhodsky Proceedings of NASB Institute of Forest. – Gomel, 2008. – Iss. 68. Yakimov, N.I. Validation for Categories of Silvicultural Areas for Degraded, Low-Graded and Out-of-Cultivation Lands / N.I. Yakimov, A.A. Domasevich, D.I. Filon Proceedings of BSTU. Series I, Forestry. – 2009. – Iss. XVII. Sylvulae: Students’ Guides / N.I. Yakimov, V.K. Gvozdev. – Minsk: BSTU, 2009. Forest Reclamation of Landscape: Students’ Guides / by N.I. Yakimov. – Minsk: BSTU, 2010.

yakimau_m_i.txt · Последние изменения: 2016/01/04 17:06 — pia