Инструменты пользователя

Инструменты сайта


belyasova_n_a

БЯЛЯСАВА Наталля Аляксандраўна

Кандыдат біялагічных навук, дацэнт. У 1976 г. скончыла Мінскі дзяржаўны педагагічны інстытут. Працуе ў Беларускім дзяржаўным тэхналагічным універсітэце з 1989 г., дацэнт кафедры біятэхналогіі і біяэкалогіі.

Natallya A. BYALYASAVA

Candidate of Biological Sciences, Assistant Professor. Graduated from Minsk State Pedagogical Institute in 1976. Has been working at BSTU since 1989. Assistant Professor of Department of Biotechnology and Bioecology.


Навуковыя інтарэсы: генетыка і малекулярная біялогія мікраарганізмаў, геномны аналіз малочна-кіслых бактэрый і лактафагаў, аналіз антымікробных уласцівасцей матэрыялаў і рэчываў. Аўтар больш за 180 друкаваных прац, 5 вучэбных дапа­можнікаў.

Навуковыя партнёры: Інстытут мікрабіялогіі НАН Беларусі, Інстытут хіміі новых матэрыялаў, РУП “Інстытут мясамалочнай прамысловасці”, Інстытут агульнай и неарганічнай хіміі НАН Беларусі.

Педагагічная дзейнасць: чытае курсы лекцый па дысцыплінах “Мікрабіялогія”, “Біяхімія і малекулярная біялогія”.

Асноўныя публікацыі: Бялясава, Н.А. Біяхімія і малекулярная біялогія. Тэорыя і метады: вучэб. дапаможнік / Н.А. Бялясава, М.В. Грыц. – Мінск:БДТУ, 2002. Белясова, Н.А. Биохимия и молекулярная биология: учеб. пособие / Н.А. Белясова. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Минск: Книжный Дом, 2004. Белясова, Н.А. Микробиология: учеб. пособие / Н.А. Белясова. – Минск: БГТУ, 2005. Белясова, Н.А. Микробиология. Лабораторный практикум / Н.А. Белясова. – Минск: БГТУ, 2007. Raiski, A. Biodiversity of Lactococcus lactis bacteriophages in the Republic of Belarus / A. Raiski, N. Belyasova Int. J. Food Microbiol. – 2009. – Vol. 130. —- Scientific interests: Genetics and molecular biology of microorganisms, genomic ana­lysis of milk and lactaphages, analysis of antimicrobial properties of materials and substances. The author of more than 180 papers, 5 tutorials. Scientific partners: NASB Institute of Microbiology, Institute of Chemistry of New Materials, RUE “Institute of Meat and Milk Industry”, NASB Institute of Organic and Inorganic Chemistry. Teaching activities: Delivers the courses of lectures: “Microbiology”, “Biochemistry and Molecular Biology”. Main publications: Belyasova, N.A. Biochemistry and Molecular Biology. Theory and Methods: tutorial / N.A. Belyasova, N.V. Gritz. – Minsk: BSTU, 2002. Belyasova, N.A. Biochemistry and Molecular Biology: tutorial / N.A. Belyasova. – 2-d ed. – Minsk: Knizhny Dom Publ., 2004. Belyasova, N.A. Microbiology: tutorial / N.A. Belyasova. – Minsk: BSTU, 2005. Belyasova, N.A. Microbiology. Manual for Laboratory Works / N.A. Be­lyasova. – Minsk: BSTU, 2007. Raiski, A. Biodiversity of Lactococcus Lactis Bacteriophages in the Republic of Belarus / A. Raiski, N. Belyasova Int. J. Food Microbiol. – 2009. – Vol. 130.

belyasova_n_a.txt · Последние изменения: 2016/01/05 11:37 — pia