Инструменты пользователя

Инструменты сайта


pishch_i_u

ПІШЧ Іван Уладзіміравіч

Доктар тэхнічных навук, прафесар, член савета па абароне дысертацый пры БДТУ. Скончыў у 1957 г. Беларускі політэхнічны інстытут, з 1965 г. працуе ў Беларускім дзяржаўным тэхналагічным універсітэце, прафесар кафедры тэхналогіі шкла і керамікі.

Ivan U. Pishch

Doctor of Technical Sciences, Professor. Member of Specialized Cand. Sc. / D. Sc. Certification Council of BSTU. Graduated from Belarusian Polytechnical Institute in 1957. Has been working at BSTU since 1965. Professor of Department of Glass and Ceramics Technology.


Навуковыя інтарэсы: тэарэтычныя асновы сінтэзу і вытворчасці керамічных пігментаў і фарбаў на аснове недэфіцытных матэрыялаў і адыходаў прамысловасці для дэкарыравання вырабаў з фарфору, фаянсу і шкла; сінтэз пігментаў; тэарэтычныя асновы сінтэзу і атрымання хімічна ўстойлівых керамічных матэрыялаў; распрацоўка і даследаванне керамічных сценавых матэрыялаў з высокімі фізіка-тэхнічнымі ўласцівасцямі. Аўтар звыш 200 навуковых прац, у тым ліку 120 артыкулаў, 5 вучэбных дапаможнікаў, 1 манаграфіі, 50 вынаходстваў.

Навуковыя партнёры: Расійскі універсітэт кіравання, Томскі дзяржаўны архітэктурна-будаўнічы універсітэт, Беларускі дзяржаўны універсітэт, Навукова-даследчае і праектна-вытворчае рэспубліканскае унітарнае прадпрыемства “Інстытут НІІСМ”.

Педагагічная дзейнасць: чытае курсы лекцый “Тэхналогія керамікі”, “Абсталяванне керамічных і вогнетрывалых прадпрыемстваў”. Кіруе курсавым і дыпломным праектаваннем, магістрантам. Падрыхтаваў 2 кандыдатаў навук.

Асноўныя публікацыі: Пищ, И.В. Влияние добавок на щелочестойкость керамиче­ских материалов / И.В. Пищ, Н.А. Кирдяшкина Стекло и керамика. – 2001. – Вып. 8, № 10. Пищ, И.В. Получение керамических пигментов методом оса-ждения / И.В. Пищ, Е.В. Радион Труды БГТУ. Сер. III, Химия и технология неорган. в-в. – 2000. – Вып. VIII. Пищ, И.В. Керамические пигменты: монография / И.В. Пищ, Г.Н. Масленникова. – М.: РИФ “Строительные материалы”, 2009. Пищ, И.В. Современные методы синтеза керамических пигментов / И.В. Пищ, Г.Н. Масленникова, Е.В. Радион Техника и технология силикатов. – 2008. – Т. 15. Пищ, И.В. Влияние высокомолекулярных флокулянтов на реологические и технологические свойства полиминеральных глин / И.В. Пищ, Л.Я. Крисько, Р.Ю. Попов Весці Нац. акад. навук Беларусі. Сер. хім. навук. – 2009. – № 2. Пищ, И.В. Особенности синтеза пигментов корундошпинельной структуры / И.В. Пищ, Г.Н. Масленникова, Н.А. Гвоздева Стекло и керамика. – 2009. – № 1. —- Scientific interests: Theoretical principles of synthesis and production of ceramic pigments and paints on the basis of readily-available materials and industrial waste for decorating of articles made of china, faience and glass; synthesis of pigments; theoretical principles of synthesis and production of chemically-resistant materials; development and Investigation of ceramic wall materials with high physical technical properties. The author of 200 publications, including 120 papers, 5 tutorials, 1 monograph, 50 inventions. Scientific partners: Russian University of Management, Tomsk State University of Architecture and Construction, Belarusian State University, Scientific-Research and Production Design RUE “Institute NIISM”. Teaching activities: Delivers the courses of lectures: “Technology of Ceramics”, “Equipment of Enterprises for Production of Ceramics and Fire-resistant Materials”. Manages the work of students and post-graduates. Has trained 2 Candidates of Sciences. Main publications: Pishch, I.V. Influence of Additives on Alkali-Resistance of Ceramic Materials / I.V. Pishch, N.A. Kirdyashkina Glass and Ceramics. – 2001. – Iss. 8, No. 10. Pishch, I.V. Obtaining of Ceramic Pigments by Deposition / I.V. Pishch, E.V. Radion Proceedings of BSTU. Series III, Che­mistry and Technology of Inorganic Substances. – 2000. – Iss. VIII. Pishch, I.V. Ceramic Pigments: monograph / I.V. Pishch, G.N. Maslennikova. – M.: RIF “Building Materials”, 2009. Pishch, I.V. Modern Methods of Ceramic Pigments Synthesis / I.V. Pishch, G.N. Maslennikova, E.V. Radion Engineering and Technology of Silicates. – 2008. – Vol. 15. Pishch, I.V. Influence of High Molecular Flocculants on Rheological and Technological Properties of Polymineral Clays / I.V. Pishch, L.Ya. Krisko, R.Yu. Popov News (Vesti) of NASB. Series of Chemical Sciences. – 2009. – No. 2. Pishch, I.V. Peculiarities of Pigments Synthesis of Corundum-spinnel Structure / I.V. Pishch, G.N. Maslennikova, N.A. Gvozdeva Glass and Ceramics. – 2009. – No. 1.

pishch_i_u.txt · Последние изменения: 2016/01/04 17:18 — pia