Инструменты пользователя

Инструменты сайта


gurin_m_i

ГУРЫН Мікалай Іванавіч

Кандыдат фізіка-матэматычных навук, дацэнт. Скончыў Беларускі дзяржаўны універсітэт у 1971 г. Працуе ў Беларускім дзяржаўным тэхналагічным універсітэце з 1989 г., дацэнт кафедры інфармацыйных сістэм і тэхналогій.

Mikalai I. GURYN

Candidate of Physical-Mathematical Sciences, Assistant Professor. Graduated from Belarusian State University in 1971. Has been working at BSTU since 1989. Assistant Professor of Department of Information Systems and Technologies.


Навуковыя інтарэсы: тэарэтычная фізіка, тэорыя элементарных часціц, камп’ю­тар­ная алгебра, аналітычныя вылічэнні, экспертныя сістэмы, штучны інтэлект, імітацыйнае мадэляванне, камп’ютарныя навучальныя сістэмы, электронныя мультымедыйныя выданні. Аўтар 88 навуковых прац, 12 вучэбных дапаможнікаў, 2 кніг па інфармацыйных тэхналогіях.

Навуковыя партнёры: Інстытут фізікі НАН Беларусі, Беларускі дзяржаўны універсітэт інфарматыкі і радыёэлектронікі.

Педагагічная дзейнасць: распрацаваў і чытае курсы лекцый па дысцыплінах “Інфарматыка і камп’ютарная графіка”, “Камп’ютарныя мультымедыйныя сістэмы”, “Web-дызайн і распрацоўка мультымедыйных выданняў”.

Асноўныя публікацыі: Гурин, Н.И. Двухфотонное рождение пары частиц со спином 3/2 / Н.И. Гурин Весці Акад. навук БССР. Сер. фіз.-мат. навук. – 1984. – № 6. Лыщик, П.А. Компьютерная система для проектирования и оптимизации лесотранспортных сетей с использованием ГИС / П.А. Лыщик, Н.И. Гурин, Ю.Ф. Капыш Автоматизированные технологии поиска и проектирования. – М., 2006. – № 2(21). Шостак, Л.Г. Тыпалогія камп’ютарных абучаючых сістэм / Л.Г. Шостак, М.І. Гурын Весці Нац. акад. навук Беларусі. Сер. гуманітар. навук. – 2008. – № 2. Гурин, Н.И. Организация структуры электронной обучающей системы с активным контролем приобретенных знаний / Н.И. Гу­рин, О.В. Герман Труды БГТУ. Сер. VI, Физ.-мат. науки и инфарматика. – 2009. – Вып. XVII.


Scientific interests: Theoretical physics, theory of elementary particles, computer algebra, analytical calculations, expert systems, artificial intellect, simulation, computer educational systems, electronic multimedia editions. The author of 88 papers, 12 tutorials, 2 books on information technologies.

Scientific partners: NASB Institute of Physics, Belarusian State University of Informa­tics and Radio-electronics.

Teaching activities: Has developed and delivers the courses of lectures: “Informatics and Computer Graphics”, “Computer Multimedia Systems”, “Web-Design and Development of Multimedia Editions”.

Main publications: Gurin, N.I. Two-Photon Emergence of a Pair of Particles with Spin 3/2 / N.I. Gurin News (Vesti) of Academy of Sciences of BSSR. Series of Physical-Mathematical Sciences. – 1984. – No. 6. Lyshchyk, P.A. Computer System for Design and Optimization of Forest Transport Roads with the Use of GIS / P.A. Lyshchyk, N.I. Gurin. Yu.F. Kapysh Automated Technologies of Research and Design. – M., 2006. – No. 2(21). Shostak, L.G. Typology of Computer Educational Systems / L.G. Shostak, N.I. Gurin News (Vesti) of National Academy of Sciences of Belarus. – 2008. – No. 2. Gurin, N.I. Organization of Structure of Electronic Educational System with Active Control of Knowledge / N.I. Gurin, O.V. German Proceedings of BSTU. Series VI, Physical-Mathematical Sciences and Informatics. – 2009. – Iss. XVII.

gurin_m_i.txt · Последние изменения: 2016/01/05 09:24 — pia