Инструменты пользователя

Инструменты сайта


leudansky_e_i

ЛЕЎДАНСКІ Эдуард Ігнацевіч

Доктар тэхнічных навук, лаўрэат Дзяржаўнай прэміі БССР. Выпускнік Беларускага тэхналагічнага інстытута імя С.М. Кірава 1968 г. Працуе ў Беларускім дзяржаўным тэхналагічным універсітэце з 1978 г., прафесар кафедры машын і апаратаў хімічных і сілікатных вытворчасцей.

Eduard I. Leudansky

Doctor of Technical Sciences. Belarusian State Prize Winner. Graduated from Belarusian Technological Institute in 1968. Has been working at BSTU since 1978. Professor of Department of Machines and Apparatus for Chemical and Silicate Production.


Навуковыя інтарэсы: гідрадынаміка і масаабмен у калонных апаратах сістэм газ – вадкасць (абсорбцыя, рэктыфікацыя); раздзяленне неаднародных сістэм (газ – вадкасць, вадкасць – цвёрдае). Тэарэтычна і эксперыментальна абгрунтаваў магчымасць ажыццяўлення працэсаў няспыннага раздзялення гетэрагенных сістэм праточным фільтраваннем. Стварыў прынцыпова новыя высокаэфектыўныя спосабы і канструкцыі для праточна-плёначнага фільтравання суспензіі з выкарыстаннем энергіі газавага патоку ў якасці рухальнай сілы працэсу. Займаецца распрацоўкай энергазберагальных працэсаў у вытворчасці будаўнічых матэрыялаў, а таксама вытворчасцю высокаэфектыўных малагабарытных установак па перапрацоўцы сельгаспрадукцыі. Аўтар 120 навуковых артыкулаў і 170 вынаходстваў.

Навуковыя партнёры: Дзяржаўны інстытут азотнай прамысловасці, Львоўскі політэх­нічны універсітэт, Навукова-даследчае і праектна-вытворчае рэспубліканскае унітарнае прадпрыемства “Інстытут НІІСМ”.

Педагагічная дзейнасць: чытае курсы лекцый “Працэсы і абсталяванне прадпрыемстваў будаўнічых матэрыялаў”, “Асновы навуковых даследаванняў”. Падрыхтаваў 1 доктара навук, 10 кандыдатаў навук.

Асноўныя публікацыі: Левданский, Э.И. Высокоэффективные проточные процессы и аппараты / Э.И. Левданский, А.Э. Левданский. – Минск: БГТУ, 2002. Левданский, Э.И. Энергосбережение при измельчении мате­риа­л­ов: учеб. пособие / Э.И. Левданский, А.Э. Левданский. – Минск: БГТУ, 1999. Левданский, Э.И. Расчет промышленных установок для сушки сыпучих и кусковых материалов: учеб. пособие / Э.И. Левдан­ский. – Минск: БГТУ, 1992. Левданский, Э.И. Центробежные сепараторы / Э.И. Левдан­ский, И.М. Плехов, А.И. Ершов. – М.: НИИТЭХИМ, 1983. Левданский, Э.И. О законе распределения частиц при дроблении / Э.И. Левданский, А.М. Волк, И.М. Плехов ТОХТ. – 1985. – № 5. Левданский, Э.И. Исследование разделения газожидкостных потоков в центробежных сепараторах / Э.И. Левданский, А.М. Волк, И.М. Плехов ТОХТ. – 1987. – № 2.


Scientific interests: Hydrodynamics and mass transfer in column apparatus of gas-liquid systems (absorption, rectification); separation of heterogeneous systems (gas – liquid, liquid – solid). Theoretically and practically substantiated the possibility of processes of continuous separation of heterogeneous systems by flow-through filtration. Has deve­loped principally new high-effective methods and schemes for flow-through-film filtration of suspension using energy of gas flow as a driving force. Works at problems of energy-saving in production of building materials, of production of high-effective compact installations for processing of agricultural products. The author of 120 papers and 170 inventions.

Scientific partners: Institute of Nitrogen Industry (GIAP, Grodno), Lvov Polytechnical University, Scientific-Research and Production Design RUE “Institute NIISM”.

Teaching activities: Delivers the courses of lectures: “Processes and Equipment for Building Materials Industries”, “Principles of Scientific Research”. Has trained 1 Doctor of Sciences, 10 Candidates of Sciences.

Main publications: Levdansky, E.I. High-Effective Flow-Through Processes and Apparatus / E.I. Levdansky, A.E. Levdansky. – Minsk: BSTU, 2002. Levdansky, E.I. Energy Saving in Crushing of Materials: tutorial / E.I. Levdansky, A.E. Levdansky. – Minsk: BSTU, 1999. Levdansky, E.I. Design of Industrial Installations for Drying of Bulk and Lump Materials: tutorial / E.I. Levdansky. – Minsk: BSTU, 1992. Levdansky, E.I. Centrifugal Separators / E.I. Levdansky, I.M. Plekhov, A.I. Ershov. – M.: NIITEKhIM, 1983. Levdansky, E.I. About the Law of Distribution of Particles Sizes in Process of Crushing / E.I. Levdansky, A.M. Volk, I.M. Plekhov Theoretical Principles of Chemical Technology. – 1985. – No. 5. Levdansky, E.I. Investigation of Separation of Gas-Liquid Flows in Centrifugal Separators / E.I. Levdansky, A.M. Volk, I.M. Plekhov Theoretical Principles of Chemical Technology. – 1987. – No. 2.

leudansky_e_i.txt · Последние изменения: 2016/01/04 17:16 — pia