Инструменты пользователя

Инструменты сайта


poplavsky_v_v

ПАПЛАЎСКІ Васіль Уладзіміравіч

Кандыдат фізіка-матэматычных навук, дацэнт. Скончыў Беларускі дзяржаўны універсітэт у 1974 г. Працуе ў Беларускім дзяржаўным тэхналагічным універсітэце з 1975 г., дацэнт кафедры фізікі.

Vasil V. PAPLAUSKY

Candidate of Physical-Mathematical Sciences, Assistant Professor. Graduated from Belarusian State University in 1974. Has been working at BSTU since 1975. Assistant Professor of Department of Physics.


Навуковыя інтарэсы: даследаванне працэсаў узаемадзеяння паскораных іонаў з рэчывам, іоннага легіравання паверхні цвёрдых цел і ўздзеяння іонна-прамянёвай апрацоўкі на фізіка-хімічныя ўласцівасці паверхні функцыянальных матэрыялаў. Аўтар больш за 150 навуковых і метадычных прац, у тым ліку 4 вучэбных і 11 вучэбна-метадычных дапаможнікаў, 4 вучэбных тыпавых праграм, 8 вынаходстваў.

Навуковыя партнёры: Беларускі дзяржаўны універсітэт, Навукова-даследчы інстытут прыкладных фізічных праблем імя А.М. Сеўчанкі, Інстытут цепла- і масаабмену імя А.В. Лыкава НАН Беларусі.

Педагагічная дзейнасць: чытае курсы лекцый па дысцыплінах: “Фізіка”, “Тэхніка высокага вакууму і вакуумныя тэхналогіі”, “Вымярэнне фізічных велічынь”.

Асноўныя публікацыі: Poplavsky, V.V. Influence of the Implantation of Transition Metal Ions on the Electrocatalytic Activity of Carbon Materials / V.V. Po­plav­sky Nuclear Instruments and Methods in Physics Research. – 1987. – Vol. B28, No. 4. Komarov, F.F. Review Article. Ion Beam Modification of Catalytic Properties of Solids / F.F. Komarov, V.V. Poplavsky Radiation Effects. – 1988. – Vol. 106, No. 1/2. Поплавский, В.В. Техника высокого вакуума: учеб. пособие / В.В. Поплавский. – Минск: БГТУ, 2001. Поплавский, В.В. Основы измерений физических величин: учеб. пособие / В.В. Поплавский. − Минск: БГТУ, 2005. Поплавский, В.В. Измерения физических величин. Практикум: учеб. пособие / В.В. Поплавский. – Минск: БГТУ, 2006. Поплавский, В.В. Электрокаталитические покрытия, формируемые ионно-ассистируемым осаждением редкоземельных металлов и платины на титан / В.В. Поплавский, Т.С. Мищенко, В.Г. Матыс Перспективные материалы. – 2009. – № 6. Поплавский, В.В. Состав и электрокаталитические свойства покрытий, формируемых ионно-ассистируемым осаждением платины из плазмы импульсного дугового разряда на алюминий / В.В. Поплавский, Т.С. Мищенко, В.Г. Матыс Журнал технической физики. – 2010. – Т. 80, вып. 2.


Scientific interests: Investigation of interaction processes between accelerated ions and matter, ion alloying of solid surfaces and effect of ion beam treatment on physical-chemical properties of functional materials. The author of more than 150 papers, including 4 tutorials, 11 manuals, 4 educational programs, 8 inventions.

Scientific partners: Belarusian State University, NASB Research Institute of Applied Physical Problems, NASB Institute of Heat-Mass Exchange.

Teaching activities: Delivers the courses of lectures: “General Physics”, “High Vacuum Technique and Vacuum Technology”, “Measurement of Physical Quantities”.

Main publications: Poplavsky, V.V. Influence of the Implantation of Transition Metal Ions on the Electrocatalytic Activity of Carbon Materials / V.V. Pop­lavsky Nuclear Instruments and Methods in Physics Research. – 1987. – Vol. B28, No. 4. Komarov, F.F. Review Article. Ion Beam Modification of Catalytic Properties of Solids / F.F. Komarov, V.V. Poplavsky Radiation Effects. – 1988. – Vol. 106, No. 1/2. Poplavsky, V.V. High Vacuum Technique: tutorial / V.V. Poplavsky. – Minsk: BSTU, 2001. Poplavsky, V.V. Fundamentals of Physical Quantities Measurements: tutorial / V.V. Poplavsky. – Minsk: BSTU, 2005. Poplavsky, V.V. Measurements of Physical Quantities. practical: tutorial / V.V. Poplavsky. – Minsk: BSTU, 2006. Poplavsky, V.V. Electro-Catalytic Coatings Formed by Ion Beam Assisted Deposition of Rare Earth Metals and Platinum onto Titanium / V.V. Poplavsky, T.S. Mishchenko, V.G. Matys Perspektivnye Materialy. – 2009. – No. 6. Poplavsky, V.V. Composition and Electro-Catalytic Properties of Coatings Formed by Ion Beam Assisted Deposition of Platinum from Pulsed Arc-Discharged Plasma onto Aluminium / V.V. Poplavsky, T.S. Mishchenko, V.G. Matys Journal of Technical Physics. – 2010. – Vol. 80, Iss. 2.

poplavsky_v_v.txt · Последние изменения: 2016/01/05 10:46 — pia