Инструменты пользователя

Инструменты сайта


leudansky_a_e

ЛЕЎДАНСКІ Аляксандр Эдуардавіч

Доктар тэхнічных навук, дацэнт. Выпускнік Беларускага тэхналагічнага інстытута імя С.М. Кірава 1990 г. Працуе ў Беларускім дзяржаўным тэхналагічным універсітэце з 1994 г., загадчык кафедры механікі матэрыялаў і канструкцый.

Alyaksandr E. Leudansky

Doctor of Technical Sciences, Assistant Professor. Graduated from Belarusian Technological Institute in 1990. Has been working at BSTU since 1994. Head of Department of Mechanics of Materials and Constructions.


Навуковыя інтарэсы: распрацоўка, даследаванне і ўкараненне абсталявання для рэалізацыі працэсаў драбнення і раздзялення цвёрдых матэрыялаў. Аўтар 100 навуковых прац і 25 вынаходстваў.

Навуковыя партнёры: Маскоўскі дзяржаўны тэхнічны універсітэт імя М.Э. Баўмана, ААТ “Белгархімпрам”, Інстытут цепла- і масаабмену імя А.В. Лы­кава НАН Беларусі, РУП “Навукова-практычны цэнтр НАН Беларусі па харчаванні”, ВНУ тэхнічнага профілю Рэспублікі Беларусь.

Педагагічная дзейнасць: чытае лекцыйныя курсы “Механіка матэрыялаў і канструкцый”, “Прыкладная механіка”, “Рэцыклінг палімерных і кампазіцыйных матэрыялаў”.

Асноўныя публікацыі: Левданский, А.Э. Высокоэффективные проточные процессы и аппараты / А.Э. Левданский, И.Э. Левданский. – Минск: БГТУ, 2001. Левданский, Э.И. Энергосбережение при из­мельчении материа­лов: учеб. пособие / Э.И. Левданский, А.Э. Левданский. – Минск: БГТУ, 1999. Левданский, А.Э. Исследования и внедрения новых конструкций ударно-центробежных мельниц / А.Э. Левданский Журн. прикл. химии. – 2004. – Т. 77, № 6. Левданский, А.Э. Исследование ударно-центробежного измель­чения материалов / А.Э. Левданский Инж.-физ. журн. – 2004. – Т. 77, № 5. Левданский, Э.И. Исследование проточных течений для классификации сыпучих материалов / Э.И. Левданский, А.Э. Левданский, Д.И. Чиркун Весці Нац. акад. навук Беларусі. Сер. фіз.-тэхн. навук. – 2006. – № 4. —- Scientific interests: Development, investigation and practical application of equipment for crushing and solid materials separation processes. The author of 100 papers and 25 inventions. Scientific partners: Bauman Moscow State Technical University, Joint Limited Company “Belgorkhimprom”, NASB Institute of Heat-Mass Exchange, RUE “NASB Scientific-Practical Centre on Nutrition”, Higher Educational Technical Institution of Belarus. Teaching activities: Delivers the courses of lectures: “Mechanics of Materials and Constructions”, “Applied Mechanics”, “Recycling of Polymer and Composite Materials”. Main publications: Levdansky, A.E. High-effective Flow-through Processes and Apparatus / A.E. Levdansky, E.I. Levdansky. – Minsk: BSTU, 2001. Levdansky, E.I. Energy Saving in Crushing of Materials: tutorial / E.I. Levdansky, A.E. Levdansky. – Minsk: BSTU, 1999. Levdansky, A.E. Investigation and Practical Application of New Constructions of Impact Centifugal Mills / A.E. Levdansky Journal of Applied Chemistry. – 2004. – Vol. 77, No. 6. Levdansky, A.E. Investigation of Impact Centrifugal Crushing of Materials / A.E. Levdansky Journal of Engineering Physics. – 2004. – Vol. 77, No. 5. Levdansky, A.E. Study of Flow-through Currents for the Classification of Bulk Materials / A.E. Levdansky, E.I. Levdansky, D.I. Chirkun News (Vesti) of NASB. Series of Physical-Technical Sciences. – 2006. – No. 4.

leudansky_a_e.txt · Последние изменения: 2016/01/04 17:16 — pia