Инструменты пользователя

Инструменты сайта


yarshou_a_a

ЯРШОЎ Аляксандр Іванавіч

Доктар тэхнічных навук, прафесар, заслужаны дзеяч навукі Рэспублікі Беларусь, лаўрэат Дзяржаўнай прэміі БССР у галіне навукі і тэхнікі, заснавальнік навукова-педагагічнай школы па хіміка-тэхналагічнай інжынерыі пры БДТУ. У 1953 г. скончыў Ленінградскі тэхналагічны інстытут імя Ленсавета. У Беларускім дзяржаўным тэхналагічным універсітэце з 1965 па 1995 г. загадчык кафедры працэсаў і апаратаў хімічных вытворчасцей, з 1995 г. прафесар кафедры.

Alyaksandr I. Yarshou

Doctor of Technical Sciences, Professor. Honored Worker of Science of the Republic of Belarus. Belarusian State Prize Winner (Science and Engineering). Founder of Scientific Pedagogical School on Chemical-Technological Engineering at BSTU. Graduated from Leningrad Technological Institute in 1953. Has been working at BSTU since 1965. Іn 1965-1995 Head of Department of Processes and Apparatus of Chemical Production. Since 1995 Professor of Department of Processes and Apparatus for Chemical Production.


Навуковыя інтарэсы: навуковае абгрунтаванне гідрадынамічных спосабаў інтэнсіфікацыі тэхналагічных працэсаў і з’яў пераносу паміж фазамі ў гамагенных і гетэрагенных асяроддзях; распрацоўка дасканалых апаратаў для ажыццяўлення працэсаў абсорбцыі, рэктыфікацыі, выпарвання, сепарацыі з распрацоўкай метадаў іх разліку. Аўтар 235 навуковых прац, 3 метадычных дапаможнікаў, 70 вынаходстваў, 3 замежных патэнтаў, 4 патэнтаў Рэспублікі Беларусь.

Навуковыя партнёры: Інстытут цепла- і масаабмену імя А.В. Лыкава, НДІХіммаш, ААТ “Гродна Азот”, ААТ “Магілёўхімвалакно”, Полацкае ААА “Нафтан-Палімір”, ААТ “Белмедпрэпараты”, ААА “Крыён”, Навукова-даследчы інстытут фізіка-хімічных праблем БДУ, РУП “Навукова-практычны цэнтр Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі па харчаванні”, Расійскі хіміка-тэхналагічны універсітэт імя Дз.І. Мендзялеева, Інстытут навукі і тэхналогіі пры Манчэстэрскім універсітэце, ВНУ тэхналагічнага профілю Рэспублікі Беларусь.

Педагагічная дзейнасць: чытае курс лекцый “Працэсы і апараты хімічных вытворчасцей”. Падрыхтаваў 20 кандыдатаў навук, з якіх адзін абараніў док­тарскую дысертацыю.

Асноўныя публікацыі: Ершов, А.И. К вопросу интенсификации процессов тепло- и массообмена при взаимодействии газожидкостных систем / А.И. Ершов, Л.М. Гухман ИФЖ. – 1966. – Т. Х, № 4. Процессы и аппараты химической технологии. Лабораторный практикум / под ред. А.И. Ершова. – Минск: Універсітэцкае, 1988. Ершов, А.И. Исследования и технические разработки на кафедре ПиАХП по совершенствованию химических производств / А.И. Ершов, И.М. Плехов Труды БГТУ. Сер. ІІІ, Химия и технология неорган. в-в. – 2000. – Вып. VІІІ. Ершов, А.И. Опытно-промышленные исследования абсорбции оксидов азота селективными поглотителями / А.И. Ершов, А.П. Голдар Труды БГТУ. Сер. ІІІ, Химия и технология неорган. в-в. – 2009. – Вып. XVІI. —- Scientific interests: Scientific grounding of hydrodynamic methods of intensification of technological processes and effects of interphase in homogeneous and heterogeneous media; development of effective apparatus for processes of absorption, rectification, evaporation and separation, including methods of design of such apparatus. The author of 235 scientific publications, 3 manuals, 70 inventions. Has 3 patents of foreign states and 4 patents of the Republic of Belarus. Scientific partners: NASB Institute of Heat-Mass Exchange, NIIKhimmash, JSC “Grodno Azot”, JSC “Mogilevkhimvolokno”, Polotsk JSC “Naftan-Polimir”, JSC “Belmedpreparaty”, JSC “Krion”, Scientific Research Institute for Physical Chemical Problems of the BSU, RUE “NASB Scientific Center on Nutrition”, Mendeleyev University of Chemical Technology (Russia), Institute of Science and Technology at Manchester University, Higher Educational Technological Institutions in Belarus. Teaching activities: Delivers the course of lectures “Technological Processes and Apparatus of Chemical Productions”. Has trained 20 Candidates of Sciences and 1 Doctor of Sciences. Main publications: Ershov, A.I. About Problem of Intensification of Processes of Heat and Mass Transfer under Interaction of Gas-Liquid Media / A.I Ershov, L.M. Gukhman Journal of Engineering Physics. – 1966. – Vol. 10, No. 4. Processes and Apparatus of Chemical Technology. Manual for Laboratory Works / ed. by A.I. Ershov. – Minsk: Universitetskaye Publ., 1988. Ershov, A.I. Investigations and Technical Developments at Department of Processes and Apparatus for Chemical Production (PAChP) on Improvement of Chemical Productions / A.I. Ershov, I.M. Plekhov Proceedings of BSTU. Series III, Chemistry and Technology of Inorganic Substances. – 2000. – Iss. VIII. Ershov, A.I. Experimental-Industrial Investigations of Absorbtion of Nitric Oxide by Selective Absorbers / A.I. Ershov, A.P. Goldar Proceedings of BSTU. Series III, Chemistry and Technology of Inorganic Substances. – 2009. – Iss. XVII.

yarshou_a_a.txt · Последние изменения: 2016/01/04 17:18 — pia