Инструменты пользователя

Инструменты сайта


grygartsevich_l_m

ГРЫГАРЦЭВІЧ Любоў Мікалаеўна

Доктар сельскагаспадарчых навук, прафесар. Выпускніца Беларускай ордэна Працоўнага Чырвонага Сцяга сельскагаспадарчай акадэміі 1959 г. У Беларускім дзяржаўным тэхналагічным універсітэце працуе з 2001 г., прафесар кафедры ландшафтнага праектавання і садова-паркавага будаўніцтва.

Lyubou M. Grygartsevich

Doctor of Agricultural Sciences, Professor. Graduated from Belarusian Agricultural Academy in 1959. Has been working at BSTU since 2001. Professor of Department of Landscape Design and Architecture.


Навуковыя інтарэсы: распрацоўка інтэграванай сістэмы аховы пладовых культур ад хвароб па інтэнсіўнай тэхналогіі ва ўмовах Беларусі; біялагічны метад аховы саду. Аўтар 133 друкаваных прац, 9 пасведчанняў на вынаходствы.

Навуковыя партнёры: Беларускія навукова-даследчыя інстытуты аховы раслін, пладаводства; Інстытут мікрабіялогіі НАН Беларусі.

Педагагічная дзейнасць: чытае курс лекцый па дысцыпліне “Асновы садаводства і агародніцтва”, праводзіць лабараторныя заняткі па лясной фітапаталогіі.

Асноўныя публікацыі: Григорцевич, Л.Н. Бактериальный рак плодовых культур: монография / Л.Н. Григорцевич. – М.: Колос, 1994. Григорцевич, Л.Н. Защита плодовых деревьев от болезней / Л.Н. Григорцевич, А.Н. Макаревич. – Минск: Современное слово, 1998. Григорцевич, Л.Н. Новое в защите плодово-ягодных культур от вредителей и болезней / Л.Н. Григорцевич, В.Н. Косенок. – Минск, 1988. Интегрированная система защиты молодых плодоносящих на­саждений яблони от вредителей и болезней при интенсивной технологии их возделывания / Л.Н. Григорцевич [и др.]. – Минск, 1988. Грыгарцэвіч, Л.М. Выкарыстанне біялагічных сродкаў у ахове семечкавых культур ад хвароб / Л.М. Грыгарцэвіч Весці Акад. аграр. навук Беларусі. – 1993. – № 1. Григорцевич, Л.Н. Новые составы лечебных замазок / Л.Н. Григорцевич Ахова раслін. – 2000. – № 6. Grigortsevich, L.N. Antagonistic Action of Bacillus and Streptomyces Strains against Fruit Crop Pathogens / L.N. Grigortsevich, E.I. Kolomiets, O.V. Molchan Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Biological Sciences. – 2002. – Vol. 50, No. 2. Григорцевич, Л.Н. Биологические приемы защиты семечковых культур от болезней / Л.Н. Григорцевич Труды БГТУ. Сер. I, Лесное хоз-во. – 2006. – Вып. XIV. Григорцевич, Л.Н. Защитные мероприятия против раковых заболеваний в саду / Л.Н. Григорцевич Земляробства і ахова раслін. – 2008. – № 6. Григорцевич, Л.Н. Сортопоражаемость яблони основными патогенами в плодоносящем саду / Л.Н. Григорцевич Труды БГТУ. Сер. I, Лесное хоз-во. – 2009. – Вып. XVII.


Scientific interests: Development of intergrated system of protecting fruit crops from diseases by means of an intensive technology in Belarus; biological method of garden protection. Author of 133 papers, 9 certificates of inventions.

Scientific partners: Belarusian Research Institutes of Plant Protection and Fruit-Growing, NASB Institute of Microbiology.

Teaching activities: Delivers the course of lectures on principles of horticulture and market-gardening; conducts laboratory works on forest phytopathology.

Main publications: Grigortsevich, L.N. Bacterial Cancer of Fruit Crops: monograph / L.N. Grigortsevich. – M.: Kolos Publ., 1994. Grigortsevich, L.N. Protection of Fruit Trees from Diseases / L.N. Grigortsevich, A.N. Makarevich. – Minsk: Sovremennoye Slovo Publ., 1998. Grigortsevich, L.N. New Ideas in Protecting Fruit Crops from Pests and Diseases / L.N. Grigortsevich, V.N. Kosenok. – Minsk, 1988. Integrated System of Protecting Young Apple Trees from Pests and Diseases by means of Intensive Technology of Their Growing / L.N. Grigortsevich [et al.]. – Minsk, 1988. Grigortsevich, L.N. Utilization of Biological Means for Protecting Seed Crops from Diseases / L.N. Grigortsevich Proceedings of Academy of Agrarian Sciences of Belarus. – 1993. – No. 1. Grigortsevich, L.N. New Compositions of Treatment Coverings / L.N. Grigortsevich Protection of Plants. – 2000. – No. 6. Grigortsevich, L.N. Antagonistic Action of Bacillus and Streptomyces Strains against Fruit Crop Pathogens / L.N. Grigortsevich, E.I. Kolomiets, O.V. Molchan Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Biological Sciences. – 2002. – Vol. 50, No. 2. Grigortsevich, L.N. Biological Methods for Protecting Seed Crops from Diseases / L.N. Grigortsevich Proceedings of BSTU. Series I, Forestry. – 2006. – Iss. XIV. Grigortsevich, L.N. Protective Measures against Horticultural Cancers / L.N. Grigortsevich Farming and Plant Protection. – 2008. – No. 6. Grigortsevich, L.N. Apple Trees Perishability by Basic Pathogenes in Fruit-Bearing Garden / L.N. Grigortsevich Proceedings of BSTU. Series I, Forestry. – 2009. – Iss. XVII.

grygartsevich_l_m.txt · Последние изменения: 2016/01/04 17:02 — pia