Инструменты пользователя

Инструменты сайта


filipau_m_m

ФІЛІПАЎ Мікалай Мікалаевіч

Доктар педагагічных навук, дацэнт, член савета па абароне дысертацый пры Беларускім дзяржаўным універсітэце, суддзя нацыянальнай катэгорыі. Скончыў Беларускі дзяржаўны ордэна Працоўнага Чырвонага Сцяга інстытут фізічнай культуры ў 1977 г. У 1982 г. – аспірантуру Беларускага дзяржаўнага інстытута фізічнай культуры, у 1994 г. – дактарантуру Расійскага дзяржаўнага універсітэта фізічнай культуры (г. Масква). З 2010 г. працуе ў Беларускім дзяржаўным тэхналагічным універсітэце, загадчык кафедры фізічнага выхавання і спорту.

Mikalai M. Filipau

Doctor of Pedagogical Sciences, Assistant Professor. Member of Cand. Sc. and D. Sc. Certification Council of Belarusian State University. Sports referee (national category). Graduated from Belarusian State Institute of Physical Culture in 1977. Graduated from post-graduate courses of Belarusian State Institute of Physical Culture in 1982, from doctoral candidacy courses of Russian State University of Physical Education (Moscow) in 1994. Has been working at BSTU since 2010. Head of Department of Physical Training and Sport.


Навуковыя інтарэсы: арганізацыя і змест фізкультурна-аздараўленчай працы з насельніцтвам па месцы жыхарства, сацыялогія фізічнай культуры, фізкультурна-аздараўленчая праца студэнцкай моладзі. Методыка і арганізацыя заняткаў фізічнай культурай у зоне радыеактыўнага забруджвання. Аўтар больш за 100 навуковых прац.

Навуковыя партнёры: Расійскі дзяржаўны універсітэт фізічнай культуры (г. Масква), Варшаўская акадэмія фізічнага выхавання (Польшча), Смаленская дзяржаўная акадэмія фізічнай культуры, Беларускі дзяржаўны універсітэт фізічнай культуры, Ваенная акадэмія Рэспублікі Беларусь, Беларускі дзяржаўны універсітэт, Беларускі дзяржаўны педагагічны універсітэт імя Максіма Танка.

Педагагічная дзейнасць: чытае курс лекцый па дысцыплінах “Фізічная культура”, “Тэорыя і методыка фізічнага выхавання”, “Турызм і спартыўнае арыентаванне”. Праводзіць практычныя заняткі са студэнтамі асноўнага і падрыхтоўчага аддзялення.

Асноўныя публікацыі: Филиппов, Н.Н. Модель организации физкультурно-оздоровительной работы с населением в Республике Беларусь в новых социально-экономических условиях / Н.Н. Филиппов Теория и практика физической культуры. – 2004. – № 6. Филиппов, Н.Н. Отношение студенческой молодежи Республики Беларусь к занятиям физической культурой / Н.Н. Филиппов Вышэйшая школа. – 2009. – № 5. Филиппов, Н.Н. Организация и содержание физкультурно-оздоровительной работы с населением по месту жительства в современных социально-экономических условиях: монография / Н.Н. Филиппов. – Минск: ВАРБ, 2009. Филиппов, Н.Н. Организация физкультурно-оздоровительной работы с населением по месту жительства: учеб.-метод. пособие / Н.Н. Филиппов. – Минск: УМЦ ФВН, 2009.


Scientific interests: Organization and components of physical training and health improving activities for population at places of residence; sociology of physical training; physical training and health improving activities for students. Methods and organization of physical training in a radioactive contamination zone. The author of 100 publications.

Scientific partners: State University of Physical Education (Moscow), Warsaw Aca­demy of Physical Education (Poland), Smolensk State Academy of Physical Culture, Belarusian State Institute of Physical Culture, Military Academy of the Republic of Belarus, Belarusian State University, Belarusian State Pedagogical University.

Teaching activities: Delivers the course of lectures: “Physical Training”, “Theory and Methods of Physical Training”, “Tourism and Orienteering”, practical exercises for students (basic physical training and preparative training).

Main publications: Filippov, N.N. Model of Organization of Physical Training and Health Improving Activities for Population in the Republic of Belarus under New Social and Economic Conditions / N.N. Filippov Theory and Practice of Physical Training. – 2004. – No. 6. Filippov, N.N. Belarusian Students Opinions Concerning Physical Training Exercises / N.N. Filippov High School. – 2009. – No. 5. Filippov, N.N. Organization and Components of Physical Training and Health Improving Activities for Population at Places of Residence under New Social and Economic Conditions: monograph / N.N. Filippov. – Minsk: Military Academy of the Republic of Belarus, 2009. Filippov, N.N. Organization of Physical Training and Health Improving Activities for Population at Places of Residence: manual / N.N. Filippov. – Minsk: Training and Guiding Center of Physical Training for Population, 2009.

filipau_m_m.txt · Последние изменения: 2016/01/04 17:27 — pia