Инструменты пользователя

Инструменты сайта


tumashyk_i_i

ТУМАШЫК Ігар Іванавіч

Кандыдат тэхнічных навук, дацэнт. Выпускнік Беларускага тэхналагічнага інстытута імя С.М. Кірава 1993 г. У Беларускім дзяржаўным тэхналагічным універсітэце працуе на кафедры транспарту лесу з 1993 г. Намеснік дэкана факультэта тэхналогіі і тэхнікі лясной прамысловасці па вучэбнай і навуковай рабоце з 2007 г.

Igar I. Tumashyk

Candidate of Technical Sciences, Assistant Professor. Graduated from Belarusian Technological Institute in 1993. Has been working at BSTU (Forest Transportation Department) since 1993. Vice-Dean for Academic Affairs and Research of Forestry Engineering and Wood Technology Faculty since 2007.


Навуковыя інтарэсы: павышэнне трываласці і ўстойлівасці дарожных канструкцый пад уздзеяннем лесавознага аўтатранспарту, павышэнне апорнай здольнасці лясных аўтамабільных дарог, выкарыстанне геасінтэтычных матэрыялаў і адыходаў прамысловасці, выкарыстанне пры будаўніцтве дарог мясцовых дарожна-будаўнічых ма­­­тэрыялаў. Аўтар 62 навуковых публікацый, 7 вучэбна-метадычных дапаможнікаў, 2 патэнтаў.

Навуковыя партнёры: Міністэрства лясной гаспадаркі Рэспублікі Беларусь, Беларускі нацыянальны тэхнічны універсітэт, канцэрн “Беллеспапера­прам”, Беларускі дарожны навукова-даследчы інстытут, Санкт-Пецярбургская і Варонежская лесатэхнічныя акадэміі, праектна-пошукавае рэспубліканскае унітарнае прадпрыем­ства “Белдзіпралес”, ДП “Белдзіпрадар”.

Педагагічная дзейнасць: чытае курсы лекцый па дысцыплінах “Дарожна-будаўнічыя матэрыялы”, “Інжынерныя канструкцыі”, “Будаўнічая справа і матэрыялы”, “Асновы будаўніцтва”, “Водны транспарт лесу”.

Асноўныя публікацыі: Тумашик, И.И. Повышение проезжаемости транспортно-технологических путей способом приготовления грунтовых смесей термическим методом / И.И. Тумашик Труды БГТУ. Сер. II, Лесная и деревообраб. пром-сть. – 2000. – Вып. VIII. Тумашик, И.И. Технология строительства транспортно-техноло­гических путей на основе глинистых грунтов / И.И. Тумашик. – Варшава: Szkola Glowna Gospodarstwa Wiejskiego (SGGW), 2000. Вырко, Н.П. Лесоэксплуатация. Транспорт леса: учеб.-метод. пособие / Н.П. Вырко, И.И. Тумашик. – Минск: БГТУ, 2006. Тумашик, И.И. Расчет элементов деревянных конструкций: учеб.-метод. пособие / И.И. Тумашик. – Минск: БГТУ, 2008. Тумашик, И.И. Прочность и несущая способность песчаных и супесчаных грунтов при ограниченных объемных деформациях / И.И. Тумашик, Н.П. Вырко Труды БГТУ. Сер. II, Лесная и деревообраб. пром-сть. – 2009. – Вып. ХVII. Леонович, И.И. Проектирование автомобильных дорог с учетом природных факторов / И.И. Леонович, Н.П. Вырко, И.И. Тумашик Архитектура и строительные науки. – 2009. – № 1(9). —- Scientific interests: Increasing road sructures durability and stability under the influence of forest transportation machines, increasing supporting characteristics of forest roads, using geosynthetic materials and industrial waste, using local road-building materials in road construction. Author of 62 papers, 7 manuals and 2 patents. Scientific partners: Ministry of Forestry of the Republic of Belarus, Belarusian National Technical University, concern “Bellespaperapram”, Belarusian Road Scientific-Research Institute, St. Petersburg Forestry Engineering Academy, Varonezh Forestry Engineering Academy, design-searching republican unitary enterprise “Beldziprales”, public enterprise “Beldzipradar”. Teaching activities: Delivers the courses of lectures: “Road-Building Materials”, “Engineering Constructions”, “Construction and Materials”, “Fundamentals of Construction”, “Water Transportation of Forest”. Main publications: Tumashik, I.I. Increasing Engineering Haulways Passing Capa­city Using Thermally-Treated Soil Mixtures / I.I. Tumashik Proceedings of BSTU. Series II, Forest and Woodworking Industry. – 2000. – Iss. VIII. Tumashik, I.I. Construction Technology for Engineering Haulways Based on Clay Soils / I.I. Tumashik. – Warsaw: Szkola Glowna Gospodarstwa Wiejskiego (SGGW), 2000. Vyrko, N.P. Forest Exploitation. Forest Transportation: manual / N.P. Vyrko, I.I. Tumashik. – Minsk: BSTU, 2006. Tumashik, I.I. Calculation of Wooden Constructions Elements: manual / I.I. Tumashik. – Minsk: BSTU, 2008. Tumashik, I.I. Durability and Bearing Capacity of Sandy and Sandy-Loam Soils under Limited Volumetric Deformation / I.I. Tumashik, N.P. Vyrko Proceedings of BSTU. Series II, Forest and Woodworking Industry. – 2009. – Iss. XVII. Leonovich, I.I. Road Design with Regard to Natural Factors / I.I. Leonovich, N.P. Vyrko, I.I. Tumashik Architecture and Construction Sciences. – 2009. – No. 1(9).

tumashyk_i_i.txt · Последние изменения: 2016/01/04 17:07 — pia