Инструменты пользователя

Инструменты сайта


dalinina_t_m

ДАЛІНІНА Таццяна Мікалаеўна

Кандыдат эканамічных навук, дацэнт. Скончыла Беларускі політэхнічны інстытут у 1985 г. Працуе ў Беларускім дзяржаўным тэхналагічным універсітэце з 1993 г., загадчык кафедры статыстыкі, бухгалтарскага ўліку, аналізу і аўдыту.

Tatsyana M. Dalinina

Candidate of Economic Sciences, Assistant Professor. Graduated from Belarusian Polytechnic Institute in 1985. Has been working at BSTU since 1993. Head of Department of Statistics, Accounting, Analysis and Audit.


Навуковыя інтарэсы: праблемы працы і яе аплаты. Аўтар больш за 120 навуковых прац і публікацый у спецыяльных навукова-практычных і вытворча-практычных перыядычных выданнях Рэспублікі Беларусь і Расійскай Федэрацыі; 11 вучэбна-метадычных прац па бухгалтарскім уліку, статыстыцы, арганізацыі вытворчасці і кіраванні прадпрыемствам, 6 вучэбных дапаможнікаў і 1 вытворча-практычнага дапаможніка па абгрунтаванні ўнутрыфірменнай палітыкі аплаты працы.

Навуковыя партнёры: Навукова-даследчы інстытут працы Міністэрства працы і сацыяльнай аховы Рэспублікі Беларусь (г. Мінск), Беларускі дзяржаўны эканамічны універсітэт, Беларускі нацыянальны тэхнічны універсітэт.

Педагагічная дзейнасць: распрацавала і чытае лекцыйныя курсы; надрукавала адпаведныя метадычныя дапаможнікі па дысцыплінах “Статыстыка”, “Статыстыка прадпрыемства галіны”, “Тэорыя аналізу гаспадарчай дзейнасці”. Кіруе падрыхтоўкай аспірантаў і магістрантаў.

Асноўныя публікацыі: Долинина, Т.Н. Тарифная система оплаты труда: эволюция и современное состояние / Т.Н. Долинина, В.М. Тур Экономи­ческий бюллетень НИЭИ Министерства экономики РБ. – 2009. – № 9. Долинина, Т.Н. Внутрифирменная политика оплаты труда / Т.Н. Долинина Человек и труд. – 2009. – № 4. Долинина, Т.Н. Государственное регулирование оплаты труда: подходы к оценке эффективности / Т.Н. Долинина Труды БГТУ. Сер. VΙI, Экономика и управление. – 2009. – Вып. XVΙI. Долинина, Т.Н. Внутрифирменная политика оплаты труда: эко­номическое обоснование / Т.Н. Долинина. – Минск: Изд-во Гревцова, 2008. Долинина, Т.Н. О макроэкономической роли заработной платы / Т.Н. Долинина Труды БГТУ. Сер. VII, Экономика и управление. – 2005. – Вып. XIII. Долинина, Т.Н. Статистика предприятия. практикум / Т.Н. Долинина. – Минск: БГТУ, 2006.


Scientific interests: Problems of labour and remuneration of labour. The author of more than 120 publications in special scientific and industrial practical periodic media of the Republic of Belarus and Russian Federation; 11 manuals on accounting, statistics, production organization and enterprise management, 6 tutorials and 1 practical guide on substantiation of company in-house strategy in remuneration of labour.

Scientific partners: Scientific-Research Institute of Labour (Ministry of Labour and Social Protection of the Republic of Belarus, Minsk), Belarusian State Economic University, Belarusian National Technical University.

Teaching activities: Has developed and delivers the courses of lectures: “Statistics”, “Statistics of Enterprise of Branch of Industry”, “Theory of Economic Activities Analysis”. The author of manuals on these courses. Supervises the work of post-graduates.

Main publications: Dolinina, T.N. Tariff System for Remuneration of Labour: Evolution and Current Situation / T.N. Dolinina, V.M. Tur Economic Bulletin of Scientific-Research Economic Institute of Ministry of Economy of the Republic of Belarus. – 2009. – No. 9. Dolinina, T.N. Company In-house Strategy in Remuneration of Labour / T.N. Dolinina Human and Labour. – 2009. – No. 4. Dolinina, T.N. Governmental Regulation of Remuneration of Labour: Approaches for Efficiency Evaluation / T.N. Dolinina Proceedings of BSTU. Series VII, Economics and Management. – 2009. – Iss. XVII. Dolinina, T.N. Company In-house Strategy in Remuneration of Labour: Economic Substantiation / T.N. Dolinina. – Minsk: Grevtsov Publ., 2008. Dolinina, T.N. On Macroeconomic Role of Wages / T.N. Dolinina Proceedings of BSTU. Series VII, Economics and Management. – 2005. – Iss. XIII. Dolinina, T.N. Enterprise Statistics. Practical Manual / T.N. Dolinina. – Minsk: BSTU, 2006.

dalinina_t_m.txt · Последние изменения: 2016/01/04 17:24 — pia