Инструменты пользователя

Инструменты сайта


kulikovich_u_i

КУЛІКОВІЧ Уладзімір Іванавіч

Кандыдат філалагічных навук. Выпускнік Беларускага дзяржаўнага універсітэта імя У.І. Леніна 1991 г. Працуе ў Беларускім дзяржаўным тэхналагічным універсітэце з 2009 г., дацэнт кафедры рэдакцыйна-выдавецкіх тэхналогій.

Uladzimir I. KULIKOVICH

Candidate of Philological Sciences. Graduated from Belarusian State University in 1991. Has been working at BSTU since 2009. Assistant Professor of Department of Editing and Publishing Technologies.


Навуковыя інтарэсы: арфаграфія, лексікалогія, фразеалогія, культура беларускага маўлення, стылістыка тэксту, дакументальная лінгвістыка, гісторыя кнігі і выдавецкай справы, тэкст і яго рэдагаванне. Аўтар 125 навуковых прац, у тым ліку 29 вучэбных дапаможнікаў.

Навуковыя партнёры: Варшаўскі універсітэт (Польшча), Енскі універсітэт (Германія), Акадэмія паслядыпломнай адукацыі, Інстытут мовы і літаратуры імя Якуба Коласа і Янкі Купалы НАН Беларусі, Нацыянальны інстытут адукацыі Рэспублікі Беларусь, абласныя інстытуты развіцця адукацыі Беларусі, філалагічныя факультэты ўсіх ВНУ краіны, беларускія выдавецтвы і рэдакцыі рэспубліканскіх газет і часопісаў.

Педагагічная дзейнасць: выкладае курсы “Тэхналогія рэдакцыйна-выдавецкай справы”, “Рэдагаванне газетна-часопісных выданняў”, “Гісторыя кнігі і выдавецкай справы”, “Сучасная беларуская арфаграфія”, “Тэхнало­гія падрыхтоўкі да алімпіяды па беларускай мове і літаратуры”.

Асноўныя публікацыі: Куліковіч, У.І. Беларускі правапіс: правілы, заданні, кантрольныя работы: вучэб. дапаможнік / У.І. Куліковіч. – Мінск: Завігар, 1998. Куліковіч, У.І. Беларуска-рускі слоўнік / аўт.-склад. У.І. Куліковіч; рэц. А.І. Падлужны. – Мінск: Харвест, 2004. Куліковіч, У.І. Фанетыка. Арфаэпія. Графіка: для цікаўных / У.І. Куліковіч. – Мінск: Беларус. асац. “Конкурс”, 2007. Куліковіч, У.І. Алімпіяды па беларускай мове / У.І. Куліковіч. – Мінск: Аверсэв, 2007. Беларускія пісьменнікі на старонках часопіса “Роднае слова”: бібліягр. паказ. / Беларус. асац. “Конкурс”; склад.: А.В. Высоцкая [і інш.]. – Мінск: Беларус. асац. “Конкурс”, 2008. (Адзін са склад.). Куліковіч, У.І. Беларуская мова і яе ўласцівасці / У.І. Куліковіч. – Мінск: Беларус. асац. “Конкурс”, 2008. Куліковіч, У.І. Вучымся пісаць па-новаму: вучэб. дапаможнік па беларускай арфаграфіі / У.І. Куліковіч. – Мінск: Беларус. асац. “Конкурс”, 2009. Куліковіч, У.І. Новае ў беларускай арфаграфіі. Правілы. Заданні. Тэсты. Слоўнік: вучэб. дапаможнік / У.І. Куліковіч. – Мінск: Новое знание, 2009.


Scientific interests: Orthography, lexicology, phraseology, documental linguistics, history of books and publishing, text and its editing, culture of Belarusian language, stylistics of texts. The author of 125 papers, 29 tutorials.

Scientific partners: Warsaw University (Poland), Iene University (Germany), Academy of Post-Diploma Education, National Institute of Education of the Republic of Belarus, philological departments of all high educational institutions of Belarus, NASB Institute of Belarusian Language and Literature, regional Institutes of development of education in the Republic of Belarus, Belarusian publishing houses and editorships of the Republican newspapers and magazines.

Teaching activities: Delivers the courses of lectures: “Technologies of Editing and Publishing”, “Editing of Periodical Editions”, “History of Books and Publishing”, “Modern Belarusian Orthography”, “Technology of Training for Testing in Belarusian Language and Literature”.

Main publications: Kulikovich, V.I. Belarusian Spelling: Rules, Tasks, Tests: tutorial / V.I. Kulikovich. – Minsk: Zavigar Publ., 1998. Kulikovich, V.I. Belarusian-russian Dictionary / V.I. Kulikovich. – Minsk: Kharvest Publ., 2004. Kulikovich, V.A. Phonetics. Orphoepy. Graphics: for the Interested / V.I. Kulikovich. – Minsk: Bel. Assoc. “Konkurs”, 2007. Kulikovich, V.I. Testing in Belarusian Language / V.I. Kulikovich. – Minsk: Aversev Publ., 2007. Belarusian Writers in Journal “Rodnaye Slova”: bibliographic survey / Bel. Assoc. “Konkurs”; by A.V. Vysotskaya [et al.]. – Minsk: Bel. Assoc. “Konkurs”, 2008. (a co-author). Kulikovich, V.I. Belarusian Language and Its Features / V.I. Kuliko­vich. – Minsk: Bel. Assoc. “Konkurs”, 2008. Kulikovich, V.I. New Spelling Rules in Belarusian: tutorial / V.I. Kulikovich. – Minsk: Bel. Assoc. “Konkurs”, 2009. Kulikovich, V.I. New in Belarusian Orthography. Rules. Tasks. Tests. Vocabulary: tutorial / V.I. Kulikovich. – Minsk: Novoye Zna­niye Publ., 2009.

kulikovich_u_i.txt · Последние изменения: 2016/01/04 17:21 — pia