Инструменты пользователя

Инструменты сайта


bartashevich_a_a

БАРТАШЭВІЧ Аляксандр Аляксандравіч

кандыдат тэхнічных навук, прафесар. У 1964 г. скончыў Беларускі тэхналагічны універсітэт імя С.М. Кірава. Правадзейны член Расійскай акадэміі прыродазнаўчых навук, правадзейны член – галоўны вучоны сакратар Беларускага акадэмічнага цэнтра Міжнароднай акадэміі архітэктуры. Старшыня Асацыяцыі дрэваапрацоўчых і мэблевых прадпрыемстваў Беларусі. Член рэдкалегій часопісаў Расіі “Деревообрабатывающая промышленность” і “Мебельный мир”. Намеснік галоўнага рэдактара часопіса “Архитектура и строительные науки”. Узнагароджаны Ганаровай граматай Вярхоўнага Савета БССР, 2 медалямі. Лаўрэат прэміі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, вынаходнік СССР, выдатнік вышэйшай школы СССР. У Беларускім дзяржаўным тэхналагічным універсітэце працуе з 1967 г., прафесар кафедры тэхналогіі і дызайну вырабаў з драўніны.

Alyaksandr A. Bartashevich

Candidate of Technical Sciences, Professor. Graduated from Belarusian Technological Institute in 1964. Acting Member of Russian Academy of Natural Sciences. Acting Member and Chief Scientific Secretary of Belarusian Academic Centre of Internation Architecture Academy, Chairman of Association of Woodworking and Furmiture-Making Enterprises in Belarus. Member of Editorial Board of Journals “Woodworking Industry” and “Furniture World” (Russia). Deputy Chief Editor of Journal “Architecture and Construction Sciences”. Awarded Honorary Diploma of Supreme Council of BSSR, 2 medals. Prize-Winner of President of the Republic of Belarus. Inventor of the USSR. Outstanding Worker of the USSR Higher School. Has been working at BSTU since 1967. Professor of Department of Technology and Design of Wooden Articles.


Навуковыя інтарэсы: тэхналогія і дызайн мэблі. Аўтар 300 публікацый, у тым ліку 20 дапаможнікаў, 7 падручнікаў, 4 манаграфій.

Навуковыя партнёры: Беларускі дзяржаўны універсітэт, Акадэмія мастацтваў, Маскоўскі дзяржаўны універсітэт лесу, Маскоўскі дзяржаўны мастацка-прамысловы універсітэт імя С.Р. Строганава, Інстытут цепла- і масаабмену імя А.В. Лыкава НАН Беларусі; вытворчыя аб’яднанні: “Пінск­дрэў”, “Маладзечнамэбля” і інш.

Педагагічная дзейнасць: чытае курсы лекцый “Гісторыя інтэр’ера і мэблі”, “Асновы кампазіцыі і дызайну”, “Канструяванне мэблі”. Падрыхтаваў 4 кандыдатаў навук.

Асноўныя публікацыі: Барташевич, А.А. Основы художественного конструирования: учебник / А.А. Барташевич. – Минск: Выш. школа, 1984. Барташевич, А.А. Технология изделий из древесины: учебник / А.А. Барташевич, В.В. Богомазов. – Минск: Выш. школа, 1995. Барташевич, А.А. Конструирование мебели: учебник / А.А. Барташевич, В.Д. Богуш. – Минск: Выш. школа, 1998. Барташевич, А.А. Технология производства мебели и резьба по дереву: учеб. пособие / А.А. Барташевич, В.П. Антонов. – Минск: Выш. школа, 2001. Барташевич, А.А. История интерьера и мебели: учебник / А.А. Барташевич, Н.И. Аладова, А.М. Романовский; под ред. А.А. Барташевича. – Минск: Технопринт, 2002. Барташевич, А.А. Материаловедение: учеб. пособие / А.А. Барташевич, Л.М. Бахар. – Минск: Технопринт, 2002; Ростов н/Д: Феникс, 2003. Барташевич, А.А. Технология производства мебели: учеб. пособие / А.А. Барташевич. – Ростов н/Д: Феникс, 2003. Барташевич, А.А. История интерьера и мебели: учебник / А.А. Бар­ташевич, Н.И. Аладова, А.М. Романовский. – Ростов н/Д: Феникс, 2003. Основы композиции и дизайна мебели: учебник / А.А. Барташевич [и др.]; под ред. А.А. Барташевича. – Ростов н/Д: Феникс, 2004. Барташевич, А.А. Конструирование мебели: учебник / А.А. Барташевич, С.П. Трофимов. – Минск: Современная школа, 2006. Асноўныя публікацыі: Барташевич, А.А. Основы художественного конструирования: учебник / А.А. Барташевич. – Минск: Выш. школа, 1984. Барташевич, А.А. Технология изделий из древесины: учебник / А.А. Барташевич, В.В. Богомазов. – Минск: Выш. школа, 1995. Барташевич, А.А. Конструирование мебели: учебник / А.А. Барташевич, В.Д. Богуш. – Минск: Выш. школа, 1998. Барташевич, А.А. Технология производства мебели и резьба по дереву: учеб. пособие / А.А. Барташевич, В.П. Антонов. – Минск: Выш. школа, 2001. Барташевич, А.А. История интерьера и мебели: учебник / А.А. Барташевич, Н.И. Аладова, А.М. Романовский; под ред. А.А. Барташевича. – Минск: Технопринт, 2002. Барташевич, А.А. Материаловедение: учеб. пособие / А.А. Барташевич, Л.М. Бахар. – Минск: Технопринт, 2002; Ростов н/Д: Феникс, 2003. Барташевич, А.А. Технология производства мебели: учеб. пособие / А.А. Барташевич. – Ростов н/Д: Феникс, 2003. Барташевич, А.А. История интерьера и мебели: учебник / А.А. Бар­ташевич, Н.И. Аладова, А.М. Романовский. – Ростов н/Д: Феникс, 2003. Основы композиции и дизайна мебели: учебник / А.А. Барташевич [и др.]; под ред. А.А. Барташевича. – Ростов н/Д: Феникс, 2004. Барташевич, А.А. Конструирование мебели: учебник / А.А. Барташевич, С.П. Трофимов. – Минск: Современная школа, 2006.


Scientific interests: Furniture technology and design. Author of 300 publications, including 20 tutorials, 7 textbooks, 4 monographs.

Scientific partners: Belarusian State University, Academy of Arts, Moscow State University of Forest, Moscow State University of Art and Craft, NASB Institute of Heat-Mass Exchange; production associations: “Pinskdrev”, “Molodechnomebel”, etc.

Teaching activities: Delivers the courses of lectures: “History of Interior and Furniture”, “Fundamentals of Composition and Design”, “Furniture Design Engineering”. Has trained 4 Candidates of Sciences.

Main publications: Bartashevich, A.A. Fundamentals of Artistic Design Engineering: textbook / A.A. Bartashevich. – Minsk: Vysheishaya Shkola Publ., 1984. Bartashevich, A.A. Wooden Articles Technology: textbook / A.A. Bar­tashevich, V.V. Bogomazov. – Minsk: Vysheishaya Shkola Publ., 1995. Bartashevich, A.A. Furniture Design Engineering: textbook / A.A. Bar­tashevich, V.D. Bogush. – Minsk: Vysheishaya Shkola Publ., 1998. Bartashevich, A.A. Technology of Furniture Production and Woodcutting: tutorial / A.A. Bartashevich, V.P. Antonov. – Minsk: Vysheishaya Shkola Publ., 2001. Bartashevich, A.A. History of Interior and Furniture: textbook / A.A. Bartashevich, N.I. Aladova, A.M. Romanovsky; by ed. A.A. Bar­tashevich. – Minsk: Tekhnoprint Publ., 2002. Bartashevich, A.A. Materials Science: tutorial / A.A. Bartashevich, L.M. Bahar. – Minsk: Tekhnoprint Publ., 2002; Rostov-on-Don: Feniks Publ., 2003. Bartashevich, A.A. Technology of Furniture Production: tutorial / A.A. Bartashevich. – Rostov-on-Don: Feniks Publ., 2003. Bartashevich, A.A. History of Interior and Furniture: textbook / A.A. Bartashevich, N.I. Aladova, A.M. Romanovsky. – Rostov-on-Don: Feniks Publ., 2003. Fundamentals of Composition and Furniture Design: textbook / A.A. Bartashevich [et al.]; by ed. A.A. Bar­tashevich. – Rostov-on-Don: Feniks Publ., 2004. Bartashevich, A.A. Furniture Design Engineering: textbook / A.A. Bartashevich, S.P. Trofimov. – Minsk: Sovremennaya Shkola Publ., 2006.

bartashevich_a_a.txt · Последние изменения: 2016/01/04 17:08 — pia