Инструменты пользователя

Инструменты сайта


lyaukovich_a_a

ЛЯЎКОВІЧ Алег Аляксандравіч

Кандыдат эканамічных навук, дацэнт. Скончыў Кіеўскі аўтамабільна-дарожны інстытут у 1970 г. Працуе ў Беларускім дзяржаўным тэхналагічным універсітэце з 2006 г., дацэнт кафедры статыстыкі, бухгалтарскага ўліку, аналізу і аўдыту.

Aleg A. Lyaukovich

Candidate of Economic Sciences, Assistant Professor. Graduated from Kiev Automobile Road Institute in 1970. Has been working at BSTU since 2006. Assistant Professor of Department of Statistics, Accounting, Analysis and Audit.


Навуковыя інтарэсы: праблемы бухгалтарскага ўліку. Аўтар больш за 330 навуковых прац, у тым ліку 3 манаграфій, больш за 30 кніг і 20 брашур.

Навуковыя партнёры: Навукова-даследчы інстытут УН “Белкаапсаюз”, Інстытут эканомікі НАН Беларусі, Беларускі нацыянальны тэхнічны універсітэт, Беларускі дзяржаўны эканамічны універсітэт.

Педагагічная дзейнасць: навукова-педагагічны стаж каля 40 гадоў. Падрыхтаваў 3 кандыдатаў і 12 магістраў эканамічных навук.

Асноўныя публікацыі: Левкович, О.А. Экономика и организация авторемонтного производства: учеб. пособие / О.А. Левкович, Э.М. Гайнутдинов. – Минск: БПИ, 1982, 1984. Левкович, О.А. Бухгалтерский учет и аудит на транспорте: учеб. пособие / О.А. Левкович. – Минск: БПИ, 1995. Капельян, С.Н. Основы коммерческих и финансовых расчетов: учеб. пособие / С.Н. Капельян, О.А. Левкович. – Минск: НТЦ “АПИ”, 1999. Бухгалтерский учет: учеб. пособие / под ред. О.А. Левковича. – Минск: Дикта, 2004. Левкович, О.А. Теория бухгалтерского учета. Сборник задач: учеб. пособие / О.А. Левкович. – Минск: БГТУ, 2007. Бухгалтерский и налоговый учет, финансовый анализ и контроль: учеб. пособие / под ред. О.А. Левковича, А.О. Левковича. – 2-е изд. – Минск: Элайда, 2007. Левкович, О.А. Бухгалтерский учет. Сборник задач для студентов экономических специальностей: учеб. пособие / О.А. Левкович. – Минск: БГТУ, 2007. Левкович, О.А. Бухгалтерский учет: учеб. пособие / О.А. Левкович, И.Н. Тарасевич. – Минск: БГТУ, 2009. Левкович, О.А. Белорусский рынок лизинга: монография / О.А. Левкович, А.О. Левкович, А.И. Цыбулько. – Минск: Мэджик Бук, 2009. Левкович, О.А. Сборник задач по бухгалтерскому учету: учеб. пособие / О.А. Левкович, И.Н. Тарасевич. – 9-е изд. – Минск: Амалфея, 2010. Левкович, О.А. Бухгалтерский учет: учеб. пособие / О.А. Левкович, И.Н. Тарасевич. – 6-е изд. – Минск: Амалфея, 2010.


Scientific interests: Problems of accounting. The author of more than 330 publications, including 3 monographs, more than 30 books and 20 brochures.

Scientific partners: Scientific-Research Institute “Belkaapsayuz”, Institute of Econo­mics of National Academy of Sciences of Belarus, Belarusian National Technical University, Belarusian State Economic University.

Teaching activities: About 40 years of scientific and teaching work. Has trained 3 Candidates of Economic Sciences and 12 Masters of Economic Sciences.

Main publications: Levkovich, O.A. Economics and Organization of Automobile Repair Works: tutorial / O.A. Levkovich, E.M. Gainutdinov. – Minsk: Belarusian Polytechnic Institute, 1982, 1984. Levkovich, O.A. Accounting and Audit in Transport: tutorial / O.A. Levkovich. – Minsk: Belarusian Polytechnic Institute, 1995. Kapelian, S.N. Principles of Commercial and Financial Calculations: tutorial / S.N. Kapelian, O.A. Levkovich. – Minsk: NTZ “API” Publ., 1999. Accounting: tutorial / ed. by O.A. Levkovich. – Minsk: Dikta Publ., 2004. Levkovich, O.A. Theory of Accounting. Collection of Training Problems: tutorial / O.A. Levkovich. – Minsk: BSTU, 2007. Accounting and Tax Record-keeping, Financial Analysis and Control: tutorial / ed. by O.A. Levkovich, A.O. Levkovich. – 2nd Edition. – Minsk: Elaida Publ., 2007. Levkovich, O.A. Accounting. Collection of Training Problems for Students of Economic Specialities: tutorial / O.A. Levkovich. – Minsk: BSTU, 2007. Levkovich, O.A. Accounting: tutorial / O.A. Levkovich, I.N. Tarase­vich. – Minsk: BSTU, 2009. Levkovich, O.A. Belarusian Leasing Market: monograph / O.A. Levkovich, A.O. Levkovich, A.I. Tsibulko. – Minsk: Magic Book, 2009. Levkovich, O.A. Collection of Training Problems on Accounting: tutorial / O.A. Levkovich, I.N. Tarasevich. – 9th Edition. – Minsk: Amalfeya Publ., 2010. Levkovich, O.A. Accounting: tutorial / O.A. Levkovich, I.N. Tarase­vich. – 6th Edition. – Minsk: Amalfeya Publ., 2010.

lyaukovich_a_a.txt · Последние изменения: 2016/01/04 17:26 — pia