Инструменты пользователя

Инструменты сайта


baltovsky_v_s

БАЛТОЎСКI Валерый Станiслававiч

Кандыдат хiмiчных навук, дацэнт. У 1971 г. скончыў Беларускi тэхналагiчны iнстытут iмя С.М. Кiрава. У Беларускiм дзяржаўным унiверсiтэце працуе з 1971 г., дацэнт кафедры хiмiчнай перапрацоўкi драўнiны.

Valery S. BALTOUSKY

Candidate of Chemical Sciences, Assistant Professor. Graduated from Belarusian State Technological Institute in 1971. Has been working at BSTU since 1971. Assistant Professor of Department of Chemical Processing of Wood.


Навуковыя інтарэсы: тэорыя i ўдасканальванне працэсаў гiдралiтычнай i бiяхiмiчнай перапрацоўкi раслiннай бiямасы. Аўтар 140 навуковых прац, у тым лiку 80 артыкулаў, 1 вучэбнага i 6 вучэбна-метадычных дапаможнiкаў, 1 манаграфii; мае 11 аўтарскiх пасведчанняў i патэнтаў на вынаходствы.

Навуковыя партнёры: БРУП “Гiдролiзны завод”, РУП “БелНДІпалівапраект”, РУП “Медыка-бiятэхналагiчны iнстытут”, РУП “Навукова-практычны цэнтр НАН Беларусі па харчаванні”.

Педагагічная дзейнасць: падрыхтаваны i прачытаны лекцыйныя курсы на дысцыплiнах “Тэхналогiя гiдролiзных i мiкрабiялагiчных вытворчасцей”, “Абсталяванне гiдролiзных i мiкрабiялагiчных вытворчасцей”, “Бiяканверсiя раслiннай сыравiны”, “Асновы праектавання прадпрыемстваў”, “Тэхналогiя перапрацоўкi тлушчаў”, “Абсталяванне i праектаванне прадпрыемстваў галiны”, “Тэхналогiя перапрацоўкi эфiрамаслiчнай сыравiны”. Падрыхтаваў 3 кандыдатаў навук i 1 магiстра.

Асноўныя публiкацыi: Baltovsky, V.S. Effect of preliminary treatment in on electromagnetic field and microwave prequencies on efficiency of hydrolytic destruction of polysaccharides of wood and cellolygnin / V.S. Baltovsky, A.S. Gal’perin, T.P. Tsedrik Hydrolysis and wood chemistry. – 1993. – No. 1. Baltovsky, V.S. Hydrolytic destruction of wood polysaccharides in microwave field / V.S. Baltovsky, A.S. Gal’perin Hydrolysis and wood chemistry. – 1993. – No. 5. Болтовский, В.С. Влияние электромагнитного поля СВЧ на процессы гидролитической и биохимической переработки растительного сырья (обзор) / В.С. Болтовский Материалы. Технологии. Инструменты. – 2001. – Т. 6, No. 3. Болтовский, В.С. Новые технологические процессы гидролитической и биохимической переработки растительной биомассы: монография / В.С. Болтовский. – Минск: БГТУ, 2009. Болтовский, В.С. Технология натуральных эфирных масел и синтетических душистых веществ: учеб. пособие / В.С. Болтовский, В.Л. Флейшер. – Минск: БГТУ, 2009. —- Scientific interests: Theory and improvement of processes of hydrolytic and biochemical processing of vegetable biomass. The author of 140 publications, including 80 papers, 1 tutorial, 6 manuals, 1 monograph, 11 certificates for inventions and pa­tents. Scientific partners: Republican Unitary Enterprises: “Hydrolysis Plant”, “BelNDIpalivapraekt”, “Medical-Biotechnical Institute”, “NASB Scinetific-practical Center on Food Stuff”. Teaching activities: Has developed and delivers the courses of lectures: “Technology of Hydrolysis and Microbiological Production”, “Equipment of Hydrolysis and Microbiological Production”, “Bioconversion of Vegetable Raw Materials”, “Principles of Enterprises Design”, “Technology of Fat Processing”, “Equipment and Design of Enterprises”,“Techno­logy of Essential Oil Raw Materials Processing”. Has trained 3 Candidates of Sciences. Main publications: Baltovsky, V.S. Effect of Prelimenary Treatment in on Electromagnetic Field and Microwave Frequencies on Efficiency of Hydrolytic Destruction of Polysaccharides of Wood and Cellolygnin / V.S. Bal­tovsky, A.S. Gal’perin, T.P. Tsedrik Hydrolysis and Wood Che­mistry. – 1993. – No. 1. Baltovsky, V.S. Hydrolytic Destruction of Wood Polysaccharides in Microwave Field / V.S. Baltovsky, A.S. Gal’perin Hydrolysis and Wood Chemistry. – 1993. – No. 5. Baltovsky, V.S. Effect of Microwave Electromagnetic Field on Processes of Hydrolytic and Biochemical Processing of Vegetable Raw Material (survey) / V.S. Baltovsky Materials. Technologies. Instruments. – 2001. – Vol. 6, No. 3. Baltovsky, V.S. New Technological Processes of Hydrolytic and Biochemical Processing of Vegetable Biomass: monograph / V.S. Bal­tovsky. – Minsk: BSTU, 2009. Baltovsky, V.S. Technology of Natural Essential Oils and Synthetic Perfumes: tutorial / V.S. Baltovsky, V.E. Fleisher. – Minsk: BSTU, 2009.

baltovsky_v_s.txt · Последние изменения: 2016/01/05 11:34 — pia