Инструменты пользователя

Инструменты сайта


arabei_i_a

АРАБЕЙ Ігар Алегавіч

Кандыдат тэхнічных навук, дацэнт. У 1982 г. скончыў Беларускі дзяржаўны тэхналагічны інстытут імя С.М. Кірава. У Беларускім дзяржаўным тэхналагічным універсітэце працуе з 1994 г., дацэнт кафедры аўтаматызацыі вытворчых працэсаў і электратэхнікі.

Igar A. Arabei

Candidate of Technical Sciences, Assistant Professor. Graduated from the BSTU in 1982. Has been working at BSTU since 1994, Assistant Professor of Department of Automation of Production Processes and Electrical Engineering.


Навуковыя інтарэсы: аўтаматызацыя тэхналагічных працэсаў (мадэляванне і канст­руяванне вымяральных прылад), аналітычныя прылады для навуковых даследаванняў. Аўтар 73 навуковых прац.

Навуковыя партнёры: Беларускі дзяржаўны універсітэт, Беларускі дзяржаўны універсітэт інфарматыкі і радыёэлектронікі, Беларускі нацыянальны тэхнічны універсітэт, Маскоўскі інжынерна-фізічны інстытут, Таганрогскі радыётэхнічны універсітэт, Санкт-Пецярбургскі дзяржаўны тэхналагічны інстытут, Санкт-Пецярбургскі дзяржаўны універсітэт водных камунікацый, Гомельскі дзяржаўны тэхнічны універсітэт імя П.А. Сухога.

Педагагічная дзейнасць: чытае курсы лекцый па дысцыплінах “Электронныя прылады аўтаматыкі”, “Электроніка”, “Тэарэтычныя асновы электратэхнікі”, “Электратэхніка і электроніка”, “Электратэхніка, асновы электронікі і электраабсталяванне хімічных вытворчасцей”.

Асноўныя публікацыі: Orobei, I.O. A Gas-Mixture Concentration Meter / I.O. Orobei, N.J. Shishkin, V.V. Saroka Instruments and Experimental Techniques. – 2004. – Vol. 47, No. 3. Orobei, I.O. Magnetometer Based on a Hall-Effect Transducer / I.O. Orobei [et al.] Instrument and Experimental Techniques. – 2003. – Vol. 46, No. 2. An Electrokinetic Potential Meter / I.O. Orobei [et al.] Instruments and Experimental Techniques. – 2005. – Vol. 48, No. 4. Первичный преобразователь для исследования параметров движущейся жидкости методом ядерного магнитного резонанса: а. с. 1583810 СССР, МКИ5 G 01 N 24/08 / И.О. Оробей, А.Е. Пряхин, С.С. Шушкевич; заявитель НПО “Транстехника”. – № 4441474/27-25; заявл. 14.06.88; опубл. 07.08.90 Бюллетень. – 1990. – № 29. Способ адаптивной фильтрации и устройство для его осуществления: пат. 9322 Респ. Беларусь, МПК7 G 01 F 17/10, H 04 B/10 / И. О. Оробей [и др.]; заявитель Белорус. гос. технол. ун-т. – № а 20031030; заявл. 12.11.03; опубл. 30.06.05 Афіцыйны бюл. / Нац. цэнтр інтэлектуал. уласнасці. – 2007. – № 1. —- Scientific interests: Automation of technological processes (modeling and designing of measurement instrumentation), analytical instrumentation for scientific research. The author of 73 publications. Scientific partners: Belarusian State University, Belarusian State University of Informa­tics and Radio-electronics, Belarusian State Technical University, Moscow Physical Engineering Institute, Taganrog State University of Radio-engineering, St. Petersburg State Technological University, Gomel State Technical University. Teaching activities: Delivers the courses of lectures on electronic instrumentation of automation, electronics, theoretical principles of electrical engineering, electrical engineering and electronics, principles of electronics and electrical equipment of chemical enterprises. Main publications: Orobei, I.O. A Gas-Mixture Concentration Meter / I.O. Orobei, N.J. Shishkin, V.V. Saroka Instruments and Experimental Techniques. – 2004. – Vol. 47, No. 3. Orobei, I.O. Magnetometer Based on a Hall-Effect Transducer / I.O. Orobei [et al.] Instrument and Experimental Techniques. – 2003. – Vol. 46, No. 2. An Electrokinetic Potential Meter / I.O. Orobei [et al.] Instruments and Experimental Techniques. – 2005. – Vol. 48, No. 4. Sensing Device for Investigation of Characteristics of Motive Liquid by Nuclear Magnetic Resonance Method: a. c. 1583810 USSR, MKI5 G 01 N 24/08 / I.O. Orobei, A.Ye. Pryahin, S.S. Shushke­vich; submitted by SPA “Transtechnika”. – No. 4441474/27-25; appl. 14.06.88; publ. 07.08.90 Bulletin. – 1990. – No. 29. Method of Adaptive Filtering and Device for Its Implementation: pat. 9322 Republic of Belarus, MPK7 G 01 F 17/10, H 04 B/10 / I.O. Oro­bei [et al.]; submitted by BSTU. – No. а 20031030; appl. 12.11.03; publ. 30.06.05 Official bul. / Nat. center of intellectual property. – 2007. – No. 1.

arabei_i_a.txt · Последние изменения: 2016/01/04 17:14 — pia