Инструменты пользователя

Инструменты сайта


zvyagintsau_v_b

ЗВЯГIНЦAЎ Вячаслаў Барысавіч

Кандыдат біялагічных навук. Скончыў лесагаспадарчы факультэт Беларускага дзяржаўнага тэхналагічнага універсітэта ў 1999 г. У 2002 г. пад кіраўніцтвам прафесара М.І. Фёдарава скончыў аспірантуру БДТУ і абараніў кандыдацкую дысертацыю. З 2003 г. працуе на кафедры лесааховы і драўніназнаўства, з 2009 г. загадчык кафедры.

Vyachaslau B. Zvyagintsau

Candidate of Biological Sciences. Graduated from BSTU (Forestry Faculty) in 1999. Graduated from Post-Graduate Course in 2002 and defended his thesis under the supervision of Professor M.I. Fyodorov. Has been working at Forest Protection and Wood Science Department since 2003. Head of Forest Protection and Wood Science Department since 2009.


Навуковыя інтарэсы: лясная фітапаталогія, лесаахова, драўніназнаўства, ксілабіялогія. З’яўляўся кіраўніком 5 навукова-даследчых прац. Аўтар больш за 70 навуковых публікацый.

Навуковыя партнёры: Інстытут лесу НАН Беларусі, ДУ “Беллесаахова”, Інстытут аховы раслін НАН Беларусі, РУП “Белдзяржлес”, Фінскі лясны навукова-даследчы інстытут лесу (METLA).

Педагагічная дзейнасць: чытае курсы лекцый “Лясное таваразнаўства”, “Драўніназнаў­ства”, “Ахова драўнянай прадукцыі”. Кіруе падрыхтоўкай аспіранта.

Асноўныя публікацыі: Русаленко, В.Г. Защита продукции из древесины. Лабораторный практикум / В.Г. Русаленко, В.Б. Звягинцев. – Минск: БГТУ, 2005. Звягинцев, В.Б. Экологическая специализация возбудителей армиллариоза в лесных насаждениях Беларуси / В.Б. Звягинцев Проблемы лесной фитопатологии и микологии: материалы VI Междунар. конф. – М.; Петрозаводск, 2005. Звягинцев, В.Б. Массовое усыхание ясеня обыкновенного в лесах Беларуси / В.Б. Звягинцев, А.А. Сазонов Междунар. науч.-практ. конф.: материалы конф., Минск, 6–7 дек. 2005 г. – Минск: БГТУ, 2005. Звягинцев, В.Б. Новая угроза ясеневым лесам / В.Б. Звягинцев, А.А. Сазонов Лесное и охотничье хозяйство. – 2006. – № 1. Федоров, Н.И. О деградации древесины ясеня в усыхающих насаждениях / Н.И. Федоров, В.Б. Звягинцев Труды БГТУ. Сер. I, Лесное хоз-во. – 2009. – Вып. XVII. Романова, М.Л. Влияние водного режима почв на фитосанитарное состояние ясеневых лесов ГПУ “Березинский биосферный заповедник” / М.Л. Романова, Д.Б. Беломесяцева, В.Б. Звягинцев Ботаника: сб. науч. тр. – 2009. – Вып. 37. Альбом основных видимых пороков древесины круглых лесоматериалов / М-во лесного хоз-ва Респ. Беларусь, Белгипролес. – Минск: М-во лесного хоз-ва Респ. Беларусь, – 2010. (С участием В.Б. Звягинцева). —- Scientific interests: Forest phytopathology, forest protection, wood science, xylobiology. Supervised 5 research projects. Author of more than 70 research papers. Scientific partners: NASB Institute of Forest, public institution “Bellesaakhova”, NASB Plant Protection Institute, RUE “Beldzyarzhles”, Forest Research Institute of Finland (METLA). Teaching activities: Deliver the courses of lectures: “Forest Merchandising”, “Wood Science”, “Protection of Wooden Products”. Supervises post-graduate work. Main publications: Rusalenko, V.G. Protection of Wood Products. Manual for Laboratory Works / V.G. Rusalenko, V.B. Zvyagintsev. – Minsk: BSTU, 2005. Zvyagintsev, V.B. Ecological Specialization of Armillariosis Agents in Belarusian Forest Stands / V.B. Zvyagintsev Problems of Fo­rest Phytopathology and Mycology: Materials of VI International Conference. – M.; Petrozavodsk, 2005. Zvyagintsev, V.B. Mass Drying of European Ash in Belarusian Fo­rests / V.B. Zvyagintsev, A.A. Sazonov Materials of an International Conference. – Minsk: BSTU, 2005. Zvyagintsev, V.B. New Menace for Ash Forests / V.B. Zvyagintsev, A.A. Sazonov Forestry and Game Keeping. – 2006. – No. 1. Fyodorov, N.I. On Degradation of Ash Wood in Drying Stands / N.I. Fyodorov, V.B. Zvyagintsev Proceedings of BSTU. Series I, Forestry. – 2009. – Iss. XVII. Romanova, M.L. Impact of Soil Water Regime on Phytosanitary Condition of Ash Forests in Berezinsky Biosphere Reserve / M.L. Romanova, D.B. Belomesyatseva, V.B. Zvyagintsev Botany: Proceedings. – 2009. – Iss. 37. Catalogue of Main Visible Defects in Round Timber / Ministry of Forestry of the Republic of Belarus, Belgiproles. – Minsk: Ministry of Forestry of the Republic of Belarus. – 2010. (A participant V.B. Zvyagintsev).

zvyagintsau_v_b.txt · Последние изменения: 2016/01/04 17:03 — pia