Инструменты пользователя

Инструменты сайта


zoryn_v_p

ЗОРЫН Валянцін Паўлавіч

Прафесар кафедры лесаўпарадкавання, акадэмік Міжнароднай акадэміі арганізацыйных і кіраўніцкіх навук, член-карэспандэнт Міжнароднай інжынернай акадэміі, акадэмік Беларускай інжынернай акадэміі. У 1981 г. скончыў лесагаспадарчы факультэт Беларускага тэхналагічнага інстытута імя С.М. Кірава. У 1990 г. скончыў Акадэмію народнай гаспадаркі пры СМ СССР. З 1985 па 1994 г. працаваў намеснікам міністра лясной гаспадаркі БССР, з 1994 па 2001 – міністрам лясной гаспадаркі Рэспублікі Беларусь. З 1991 па 1994 г. быў старшынёй міжнароднай рабочай групы пры Еўрапейскім камітэце па лесаматэрыялах ФАО па праблемах “Лес і Чарнобыль”. Працуе ў Беларускім дзяржаўным тэхналагічным універсітэце з 2002 г.

Valyantsin P. Zoryn

Professor of Department of Forest Inventory. Academician of International Academy of Organization and Management Sciences. Corresponding Member of International Engineering Academy. Academician of Belarusian Engineering Academy. Graduated from Belarusian Technological Institute (Forestry Faculty) in 1981. Graduated from Academy of National Economy under the Council of Ministers of the USSR in 1990. 1985-1994 – Deputy Minister of Forestry of the BSSR, 1994-2001 – Minister of Forestry of the Republic of Belarus, 1991-1994 – Chairman of International Working Group under European Committee on FAO Forest Timber on Problems “Forest and Chernobyl”. Has been working at BSTU since 2002.


Навуковыя інтарэсы: лясная таксацыя; лесаўпарадкаванне; аналіз удасканалення кіравання і павышэння эфектыўнасці выкарыстання лясных рэсурсаў; мадэльныя лясы; укараненне аўтаматызаванай сістэмы ўліку лесасыравінных рэсурсаў; методыка і тэхналогія бесперапыннага лесаўпарадкавання; распрацоўка праграмы касмічнага маніторынгу лясоў Беларусі; улік і прагноз лясных рэсурсаў пры планаванні прыродакарыстання; устойлівае кіраванне лясамі. Аўтар 23 друкаваных прац.

Навуковыя партнёры: Міністэрства лясной гаспадаркі Рэспублікі Беларусь, РУП “Белдзяржлес”, праектна-пошукавае рэспубліканскае унітарнае прадпрыемства “Белдзіпралес”, УП “Беллесавія”, Дзяржаўны камітэт навукі і тэхналогій, Міністэрства прыродных рэсурсаў, Камітэт па зямельных рэсурсах Рэспублікі Беларусь, Інстытут лесу НАН Беларусі, Інстытут эксперыментальнай батанікі імя В.Ф. Купрэвіча НАН Беларусі.

Педагагічная дзейнасць: чытае лекцыі па дысцыплінах “Прамысловая таксацыя лесу з асновамі вядзення лясной гаспадаркі”, “Асновы лесаўпарадкавання”.

Асноўныя публікацыі: Зорин, В.П. Лес и рынок: настоящее и будущее / В.П. Зорин Человек и экономика. – 1996. Зорин, В.П. Роль экономической оценки лесных ресурсов Белоруссии при планировании природопользования / В.П. Зорин Известия Белорусской инженерной академии. – 1998. – № 1(5). Зорин, В.П. Опыт и совершенствование управления Лесными ресурсами Белоруссии / В.П. Зорин Организация и управление. – 2000. Зорин, В.П. Прогноз динамики лесного фонда и устойчивое управление лесами и лесными ресурсами / В.П. Зорин Труды БГТУ. Сер. I, Лесное хоз-во. – 2005. – Вып. XIII. Зорин, В.П. Стратегические цели и критерии устойчивого управления лесами Беларуси / В.П. Зорин Труды БГТУ. Сер. I, Лесное хоз-во. – 2007. – Вып. XV. —- Scientific interests: Forest mensuration; forest inventory; analysis of improvement of management and efficiency of utilization of forest resources; model forests; introduction of automated account system of forest raw material resources; methods and technologies of continuous forest inventory; development of program for aerospace monitoring; forest raw material resources account and forecast in planning of nature management; sustainable forest management. Author of 23 papers. Scientific partners: Ministry of Forestry of the Republic of Belarus, RUE “Beldzyarzhles”, design-searching republican unitary enterprise “Beldziprales”, UE “Bellesaviya”, State Committee on Sciency and Technology, Ministry of Natural Resources, Committee on Land of the Republic of Belarus, NASB Institute of Forest, NASB Institute of Experimental Botany. Teaching activities: Delivers the courses of lectures: “Industrial Mensuration of Fo­rests with Principles of Forest Management”, “Principles of Forest Inverntory”. Main publications: Zorin, V.P. Forest and Market: Present and Future / V.P. Zorin Man and Economics. – 1996. Zorin, V.P. Role of Belarus Forest Resources Evaluation in Nature Management Planning / V.P. Zorin News (Izvestiya) of Belarusian Engineering Academy. – 1998. – No. 1(5). Zorin, V.P. Experience and Improvement of Forest Resources Management in Belarus / V.P. Zorin Organization and Management. – 2000. Zorin, V.P. Forest Fund Dynamics Prognosis and Sustainable Management of Forests and Forest Resources / V.P. Zorin Proceedings of BSTU. Series I, Forestry. – 2005. – Iss. XIII. Zorin, V.P. Strategic Goals and Criteria of Sustainable Forest Management in Belarus / V.P. Zorin Proceedings of BSTU. Series I, Forestry. – 2007. – Iss. XV.

zoryn_v_p.txt · Последние изменения: 2016/01/04 17:03 — pia