Инструменты пользователя

Инструменты сайта


zilbergleit_m_a

ЗІЛЬБЕРГЛЕЙТ Марк Аронавіч

Доктар хімічных навук. Выпускнік Беларускага тэхналагічнага інстытута імя С.М. Кірава 1971 г. Працуе ў Беларускім дзяржаўным тэхналагічным універсітэце з 1971 г., загадчык кафедры рэдакцыйна-выдавецкіх тэхналогій.

Marc A. ZILBERGLEIT

Doctor of Chemical Sciences. Graduated from Belarusian Technological Institute in 1971. Has been working at BSTU since 1971. Head of Department of Editing and Publishing Technologies.


Навуковыя інтарэсы: хімія і тэхналогія перапрацоўкі расліннай сыравіны; драўніна, цэлюлоза, лігнін і прадукты іх перапрацоўкі; метады аналізу; кінетыка працэсаў дэлігніфікацыі; прымяненне метадаў рас-пазнавання выяў пры аналізе расліннай сыравіны; метады ацэнкі лёгкачытэльнасці і чытабельнасці тэксту. Аўтар больш за 100 навуковых прац, 1 вучэбнага дапаможніка, 16 вынаходстваў.

Навуковыя партнёры: Санкт-Пецярбургская лесатэхнічная акадэмія, Санкт-Пецяр-бургскі інстытут цэлюлозна-папяровай прамысловасці, Цэнт-ральны навукова-даследчы інстытут лесахіміі (Расія), АТ “Кесуслабараторыо” (Фінляндыя), Украінскі навукова-даследчы інстытут паперы (Расія), Сібірскі навукова-даследчы інстытут цэлюлозы і кардону (Расія).

Педагагічная дзейнасць: выкладае курсы лекцый “Паліграфічныя матэрыялы”, “Апрацоўка тэкставай інфармацыі”, “Асновы навуковай дзейнасці”, “Аўтарскае права”.

Асноўныя публікацыі: Problems and achievements of obtaining of acetic cellulose / V.M. Reznikov [et al.] Tappi press. – 1989. (Адзін з аўт.) Зільберглейт, М.А. Працэс станаўлення экалагічнага кнігавыдання і яго сучасны стан / М.А. Зільберглейт Весці Нац. акад. навук Беларусі. Сер. гуманітар. навук. – 2004. – № 4. Зильберглейт, М.А. Систематизация информационных характеристик учебного текста методами факторного анализа / М.А. Зильберглейт, М.М. Невдах Извeстия вузов. Проблемы полиграфии и издательского дела. – 2008. – № 4. Зильберглейт, М.А. Систематизация информационных характеристик учебного текста с использованием метода кластерного анализа / М.А. Зильберглейт, М.М. Невдах Информатика. – 2008. – № 2. Токарь, О.В. Разработка решающих правил для оценки удобочитаемости шрифтов методом дерева решений / О.В. Токарь, М.А. Зильберглейт Известия вузов. Проблемы полиграфии и издательского дела. – 2008. – № 1. Токарь, О.В. Удобочитаемость шрифтов / О.В. Токарь, М.А. Зиль­берглейт Известия вузов. Проблемы полиграфии и издательского дела. – 2004. – № 2.


Scientific interests: Chemistry and technology of vegetable raw material processing; timber, cellulose, lignin and products of their processing; methods of analysis; kinetics of lignin transformation; image identification methods in vegetable raw material analysis; methods for assessing legibility and readability of the text. The author of more than 100 papers, 1 tutorial, 16 inventions.

Scientific partners: St. Petersburg Forest Engineering Academy, St. Petersburg Institute of Cellulose and Paper Manufacture, Central Scientific-Research Institute of Forest Chemistry (Russia), JSC Kesuslaboratorio (Finland), USRIR (Russia), Siberian Scientific-Research Institute (Russia).

Teaching activities: Delivers the courses of lectures: “Polygraphic Materials”, “Text Processing”, “Principles of Scientific Research”, “Copy Right Law”.

Main publications: Problems and achievements of obtaining of acetic cellulose / V.M. Reznikov [et al.] Tappi press. – 1989. (a co-author). Zilbergleit, M.A. Process of Foundation of Ecological Publishing and Its Present State / M.A. Zilbergleit News (Vesti) of National Academy of Sciences of Belarus. Series of Social Sciences. – 2004. – No. 4. Zilbergleit, M.A. Systematization of Information Characteristics of Educational Text by Methods of Factor Analysis / M.A. Zilbergleit, M.M. Nevdakh News (Izvestiya) of High Schools. Polygraphy and Publishing Problems. – 2008. – No. 4. Zilbergleit, M.A. Systematization of Information Characteristics of Educational Text by Methods of Cluster Analysis / M.A. Zilbergleit, M.M. Nevdakh Computer Sciences. – 2008. – No. 2. Tokar, O.V. Development of Determining Rules for Evaluating Readability of Fonts by Tree-Solution Method / O.V. Tokar, M.A. Zilbergleit News (Izvestiya) of High Schools. Polygraphy and Publishing Problems. – 2008. – No. 1. Tokar, O.V. Readability of Fonts / O.V. Tokar, M.A. Zilbergleit News (Izvestiya) of High Schools. Polygraphy and Publishing Problems. – 2004. – No. 2.

zilbergleit_m_a.txt · Последние изменения: 2016/01/04 17:21 — pia