Инструменты пользователя

Инструменты сайта


zharkou_m_i

ЖАРКОЎ Мікалай Іванавіч

Кандыдат тэхнічных навук, дацэнт. Выпускнік Беларускага тэхналагічнага інстытута імя С.М. Кірава 1973 г. У Беларускім дзяржаўным тэхналагічным універсітэце працуе з 1973 г., дацэнт кафедры інжынернай графікі.

Mikalai I. Zharkou

Candidate of Technical Sciences, Assistant Professor. Graduated from Belarusian Technological Institute in 1973. Has been working at BSTU since 1973. Assistant Professor of Department of Engineering Drawing.


Навуковыя інтарэсы: стварэнне абсталявання для механізацыі працаёмкіх загрузачна-фарміравальных і перамяшчальных працэсаў на прадпрыем­ствах лясной і дрэваапрацоўчай вытворчасці; распрацоўка дрэваапрацоўчых ацыліндровачных станкоў і абсталявання для выкарыстання адыходаў дрэваапрацоўкі. Аўтар 70 навуковых прац, у тым ліку 16 вынаходстваў і патэнтаў.

Навуковыя партнёры: Фізіка-тэхнічны інстытут НАН Беларусі.

Педагагічная дзейнасць: чытае лекцыі і вядзе практычныя заняткі па курсе “Начартальная геаметрыя. Інжынерная і машынная графіка”.

Асноўныя публікацыі: Механизация процесса поштучной выдачи бревен / С.Х. Будыка [и др.]. – М.: МЛТИ, 1978. (Один из авт.). Лебедь, С.С. Механизация процесса выравнивания торцов пачек круглых лесоматериалов / С.С. Лебедь, Н.И. Жарков, В.А. Бар­барчик. – М.: МЛТИ, 1984. Жарков, Н.И. Оцилиндровочный деревообрабатывающий станок СОУ-1 / Н.И. Жарков, М.К. Змушко Труды БГТУ. Сер. II, Лесная и деревообраб. пром-сть. – 1994. – Вып. II. Жарков, Н.И. Проектирование в системе КОМПАС: учеб. пособие / Н.И. Жарков, А.И. Вилькоцкий, О.В. Ярошевич. – Минск: БГТУ, 2006. Жарков, Н.И. Начертательная геометрия: учеб. пособие / Н.И. Жарков, А.Л. Калтыгин, Ю.Н. Мануков. – Минск: БГТУ, 2010. —- Scientific interests: Design of equipment for mechanization of labour-intensive loading, forming and conveying processes on forest and woodworking industry plants; design of woodworking cylinder-forming machines and equipment for utilization of woodworking waste. Author of 70 publications, including 16 inventions and patents. Scientific partners: Physical-Engineering Institute of National Academy of Sciences of Belarus. Teaching activities: Delivers lectures and conducts practical classes on the course “Descriptive Geometry. Engineering Drawing and Computer Graphics”. Main publications: Mechanization of Process of Piece-by-piece Issuance of Logs / S.Kh. Budyka [et al.]. – M.: MLTI, 1978. (A co-author). Lebed, S.S. Mechanization of Process of Round Log Packets Facing / S.S. Lebed, N.I. Zharkov, V.A. Barbarchik. – M.: MLTI, 1984. Zharkov, N.I. Cylinder-forming Woodworking Machine SOU-1 / N.I. Zharkov, M.K. Zmushko Proceedings of BSTU. Series II, Fo­rest and Woodworking Industry. – 1994. – Iss. II. Zharkov, N.I. KOMPAS System Design: tutorial / N.I. Zharkov, A.I. Vilkotsky, O.V. Yaroshevich. – Minsk: BSTU, 2006. Zharkov, N.I. Descriptive Geometry: tutorial / N.I. Zharkov, A.L. Kaltygin, Yu.N. Manukov. – Minsk: BSTU, 2010.

zharkou_m_i.txt · Последние изменения: 2016/01/04 17:09 — pia