Инструменты пользователя

Инструменты сайта


yudenkov_v_s

ЮДЗЯНКОЎ Віктар Сцяпанавіч

Кандыдат тэхнічных навук, дацэнт, старшы навуковы супрацоўнік. Скончыў Беларускі політэхнічны інстытут у 1974 г. па спецыяльнасці “Электрапрывад і аўтаматызацыя прамысловых установак” і Беларускі дзяржаўны універсітэт (1975–1977 гг.) па спецыяльнасці “Эканоміка-матэматычныя ма­дэлі і аптымальнае кіраванне”. У Беларускім дзяржаўным тэхналагічным універсітэце працуе з 2001 г., загадчык кафедры паліграфічнага абсталявання і сістэм апрацоўкі інфармацыі.

Viktar S. YUDZYANKOU

Candidate of Technical Sciences, Assistant Professor, Senior Research Worker. Graduated from Belarusian Polytechnical Institute in 1974. Graduated from Belarusian State University in 1977. Has been working at BSTU since 2001. Head of Department of Machine and Data Processing Equipment for Printing Industry.


Навуковыя інтарэсы: сістэмы аўтаматычнага кіравання робатамі і маніпулятарамі; кіраванне на базе мікрапрацэсарнай тэхнікі паліграфічным абсталяваннем і сістэмамі апрацоўкі інфармацыі; аптымальнае па энергетычным крытэрыі кіраванне электрамеханічнымі сістэмамі. Аўтар 82 навуковых прац, у тым ліку 11 пасведчанняў на вынаходствы.

Навуковыя партнёры: Кафедра праграмнага забеспячэння Беларускага нацыянальнага тэхнічнага універсітэта, Аб’яднаны інстытут праблем інфарматыкі НАН Беларусі, Беларускі дзяржаўны універсітэт інфарматыкі і радыёэлектронікі.

Педагагічная дзейнасць: чытае курсы лекцый па дысцыплінах “Архітэктура і праграмаванне мікракантролераў і мікрапрацэсараў”, “Перыферыйныя ўстройствы ЭВМ”, “Метады апрацоўкі лічбавых відарысаў”.

Асноўныя публікацыі:

Юденков, В.С. Синтез цифрового корректирующего устройства электропривода робота с автономным питанием / В.С. Юденков Автоматика и вычислительная техника. – Минск: Выш. школа, 1988. Юденков, В.С. Оптимизация управления электроприводом по­движного объема с микропроцессорной реализацией / В.С. Юден­ков, В.Л. Анхимюк. – М.: Энергоатомиздат, 1990. Юденков, В.С. Управление мощностью нагрева в нелинейной системе на базе микроконтроллера B&R 2003 / В.С. Юденков, Л.М. Давидович Труды БГТУ. Сер. IX, Издат. дело и полиграфия. – 2002. – Вып. X.

Периферийные устройства ЭВМ: учеб. пособие / А.А. Дятко [и др.]. – Минск: БГТУ, 2003. (Один из авт.).

Бугай, О.В. САПР программного обеспечения издательско-полиграфического комплекса: учеб. пособие / О.В. Бугай, В.С. Юденков. – Минск: БГТУ, 2008.


Scientific interests: Systems of automatic control of robots and manipulators; control of machine and data processing equipment for printing industry, based on micro-processors; energy-optimal control of electro-mechanical systems. The author of 82 papers, including 11 certificates for inventions.

Scientific partners: Belarusian National Technical University (Department of Computer Software), NASB Joint Institute of Information Technology Problems, Belarusian State University of Informatics and Radioelectro­nics.

Teaching activities: Delivers the courses of lectures: “Architecture and Programming of Microcontrollers and Microprocessors”, “Peripherals of Computers”, “Methods of Digital Image Processing”.

Main publications: Yudenkov, V.S. Synthesis of Numerical Correction Device of Electric Drive of Robot with Selfcontained Power Supply / V.S. Yudenkov Automatics and Computer Engineering. – Minsk: Vysheishaya Shkola Publ., 1988. Yudenkov, V.S. Optimization of Control of Movable Electric Drive with Microprocessor Realization / V.S. Yudenkov, V.L. Ankhimyuk. – M.: Energoatomizdat Publ., 1990. Yudenkov, V.S. Heating Power Control in Non-Linear System Based on Microcontroller B&R 2003 / V.S. Yudenkov, L.M. Davido­vich Proceedings of BSTU. Series IX, Printing and Publishing. – 2002. – Iss. X. Peripherals of Computers: tutorial / A.A. Dyatko [et al.]. – Minsk: BSTU, 2003. (a co-author). Bugai, O.V. CAD/CAM Software of Publishing-Polygraphic Complex: tutorial / O.V. Bugai, V.S. Yudenkov. – Minsk: BSTU, 2008.

yudenkov_v_s.txt · Последние изменения: 2016/01/04 17:22 — pia