Инструменты пользователя

Инструменты сайта


yermakou_v_ya

ЕРМАКОЎ Віктар Яўсеевіч

Доктар сельскагаспадарчых навук, прафесар, заслужаны лесавод Рэспублікі Беларусь, акадэмік Беларускай інжынернай акадэміі. Выпускнік Беларускага лесатэхнічнага інстытута 1952 г. Працуе ў Беларускім дзяржаўным тэхналагічным універсітэце з 1953 г., прафесар кафедры лесаўпарадкавання.

Viktar Ya. Yermakou

Doctor of Agricultural Sciences, Professor. Honored Forester of the Republic of Belarus. Academician of Belarusian Engineering Academy. Graduated from Belarusian Forest Engineering Institute in 1952. Has been working at BSTU since 1953. Professor of Department of Forest Inventory.


Навуковыя інтарэсы: павышэнне прадукцыйнасці лясоў праз аптымізацыю іх відавога складу; ацэнка прадукцыйнасці лясоў, створаных рознымі лесаўтваральнымі драўнянымі пародамі ў аднолькавых лесараслінных умовах; ацэнка размерна-колькасных параметраў драўнянай сыравіны ва ўзроставай дынаміцы дрэвастою. Аўтар 184 публікацый: 160 навуковых артыкулаў, 12 вучэбна-метадычных дапаможнікаў, 6 падручнікаў, 6 даведачна-нарматыўных зборнікаў.

Навуковыя партнёры: Львоўскі лесатэхнічны універсітэт, Бранская дзяржаўная інжынерна-тэхналагічная акадэмія, РУП “Белдзяржлес”, Лесапраект Чэшскай Рэспублікі.

Педагагічная дзейнасць: чытае курсы лекцый “Лесаўпарадкаванне”, “Асновы лесаўпарадкавання”. Падрыхтаваў 2 дактароў навук, 7 кандыдатаў навук.

Асноўныя публікацыі: Ермаков, В.Е. Лесоустройство / В.Е. Ермаков. – Минск: Выш. школа, 1975, 1982, 1993, 2002. Ермаков, В.Е. Лесная таксация и лесоустройство / В.Е. Ермаков, Н.П. Демид. – Минск: Дизайн ПРО, 2004. Лесотаксационный справочник / В.К. Захаров [и др.]. – Минск: Наука и техника, 1959, 1962. (Один из авт.). Ермаков, В.Е. Справочник лесоустроителя Белоруссии / В.Е. Ер­маков, О.А. Трулль, В.С. Мирошников. – Минск: Выш. школа, 1973. Ермаков, В.Е. Справочник таксатора / В.Е. Ермаков, О.А. Трулль, В.С. Мирошников. – Минск: Ураджай, 1980. Справочник работника лесного хозяйства / В.Е. Ермаков [и др.]. – Минск: Наука и техника, 1986. Ермаков, В.Е. Теоретические основы моделирования динамики продуктивности чистого древостоя / В.Е. Ермаков. – Братислава: Природа, 1981. Ермаков, В.Е. Особенности лесоустройства на почвенно-типологической основе / В.Е. Ермаков. – Минск: БГТУ, 2007.


Scientific interests: Improvement of forest productivity by means of optimization of their species composition; productivity evaluation of forests composed of various tree species under equal growth conditions; evaluation of rawwood size and quality depending on stand age. Author of 184 publications: 160 papers, 12 manuals, 6 textbooks, 6 reference books.

Scientific partners: L’vov Forest Engineering University, Bransk State Engineering Technological Academy, RUE “Beldzyarzhles”, Forest Project of Czech Republic.

Teaching activities: Delivers the courses of lectures: “Forest Inventory”, “Principles of Forest Inventory”. Has trained 2 Doctors of Sciences, 7 Candidates of Sciences.

Main publications: Yermakov, V.E. Forest Inventory / V.E. Yermakov. – Minsk: Vysheishaya Shkola Publ., 1975, 1982, 1993, 2002. Yermakov, V.E. Forest Mensuration and Inventory / V.E. Yermakov, N.P. Demid. – Minsk: Design PRO Publ., 2004. Forest Mensuration. Reference Book / V.K. Zakharov [et al.]. – Minsk: Nauka i Tekhnika Publ., 1959, 1962. (A co-author). Yermakov, V.E. Reference Book for Forest Inventory Worker of Belarus / V.E. Yermakov, O.A. Trull, V.S. Miroshnikov. – Minsk: Vysheishaya Shkola Publ., 1973. Yermakov, V.E. Forest Taxator Reference Book / V.E. Yermakov, O.A. Trull, V.S. Miroshnikov. – Minsk: Uradzhai Publ., 1980. Reference Book for Forestry Worker / V.E. Yermakov [et al.]. – Minsk: Nauka i Tekhnika Publ., 1986. Yermakov, V.E. Theoretical Principles of Modeling Pure Stand Productivity Dynamics / V.E. Yermakov. – Bratislava: Priroda Publ., 1981. Yermakov, V.E. Forest Inventory Peculiarities on Soil-Typological Basis / V.E. Yermakov. – Minsk: BSTU, 2007.

yermakou_v_ya.txt · Последние изменения: 2016/01/04 17:03 — pia