Инструменты пользователя

Инструменты сайта


yanushkevich_a_a

ЯНУШКЕВІЧ Антон Антонавіч

Кандыдат тэхнічных навук, дацэнт. Скончыў у 1964 г. Беларускі тэхналагічны інстытут імя С.М. Кірава. З 1966 г. працуе ў Беларускім дзяржаўным тэхналагічным універсітэце, дацэнт кафедры тэхналогіі дрэваапрацоўчых вытворчасцей. Член-карэспандэнт Беларускай інжынернай акадэміі, старшыня навукова-метадычнага савета па лесатэхнічнай адукацыі вучэбна-метадычнага аб’яднання ВНУ Рэспублікі Беларусь па адукацыі ў галіне прыродакарыстання і лясной гаспадаркі.

Anton A. Yanushkevich

Candidate of Technical Sciences, Assistant Professor. Graduated from Belarusian Technological Institute in 1964. Has been working at BSTU since 1966. Assistant Professor of Department of Technology of Woodworking Production. Corresponding Member of Belarusian Engineering Academy. Chairman of Scientific Methodical Council on Forestry Engineering Education of Educational Methodical Association of Higher Educational Institutions of Belarus on Nature Management and Forestry.


Навуковыя інтарэсы: рацыянальнае выкарыстанне драўніны, удасканаленне тэхналагічных працэсаў лесапільнай вытворчасці, стварэнне аўтаматызаванага комплексу для ўліку круглых лесаматэрыялаў і іх аптымальнага раскрою. Аўтар звыш 170 публікацый, у тым ліку 8 вучэбных дапаможнікаў, 2 падручнікаў для ВНУ, мае 11 аўтарскіх пасведчанняў на вынаходствы.

Навуковыя партнёры: Маскоўскі дзяржаўны універсітэт лесу, Санкт-Пецярбургская лесатэхнічная акадэмія.

Педагагічная дзейнасць: чытае курсы лекцый па тэхналогіі лесапільна-дрэваапрацоўчых вытворчасцей, тэхналогіі дрэваапрацоўкі. Падрыхтаваў 5 кандыдатаў навук.

Асноўныя публікацыі: Янушкевіч, А.А. Тэхналогія лесапільна-дрэваапрацоўчых вытворчасцей: падручнік / А.А. Янушкевіч. – Мінск, 1997. Янушкевіч, А.А. Тэхналогія лесапільна-дрэваапрацоўчых вытворчасцей. Практыкум / А.А. Янушкевіч. – Мінск: БДТУ, 2004. Янушкевич, А.А. Рациональное использование древесного сырья в лесопилении / А.А. Янушкевич Труды БГТУ. Сер. ІІ, Лесная и деревообраб. пром-сть. – 2000. – Вып. VIII. Янушкевич, А.А. Измерительный комплекс для круглых лесоматериалов: математическое и программное обеспечение / А.А. Янушкевич, С.В. Шетько Труды БГТУ. Сер. ІІ, Лесная и деревообраб. пром-сть. – 2004. – Вып. XII. Янушкевич, А.А. Ресурсосберегающая технология сортировки бревен / А.А. Янушкевич, С.В. Шетько Деревообраб. пром-сть. – 2005. – № 1. Устройство для измерения диаметров круглых лесоматериалов: пат. № 7986 Респ. Беларусь / А.А. Янушкевич, С.В. Шеть­ко, Г.Д. Василенок; заявитель Белорус. гос. технол. ун-т. – № а 200330492; заявл. 06.06.2003; опубл. 30.04.2006 Афіцыйны бюл. / Нац. цэнтр інтэлектуал. уласнасці. – 2006. – № 2. Янушкевич, А.А. Технология лесопильного производства: учебник / А.А. Янушкевич. – Минск: БГТУ, 2010.


Scientific interests: Rational utilization of wood, improvement of technological processes in sawmilling production, development of automated system for round timber accounting and optimal cutting. Author of more than 170 publications, including 8 tutorials, 2 textbooks for higher educational institutions. Has 11 invention certificates.

Scientific partners: Moscow State University of Forest, St. Petersburg Forestry Engineering Academy.

Teaching activities: Delivers the courses of lectures on technology of sawmilling and woodworking production, technology of woodworking. Has trained 5 Candidates of Sciences.

Main publications: Yanushkevich, A.A. Technology of Sawmilling and Woodworking Production: textbook / A.A. Yanushkevich. – Minsk, 1997. Yanushkevich, A.A. Technology of Sawmilling and Woodworking Production. Practical Manual / A.A. Yanushkevich. – Minsk: BSTU, 2004. Yanushkevich, A.A. Rational Utilization of Wood Raw Materials in Sawmillimg / A.A. Yanushkevich Proceedings of BSTU. Series II, Forest and Woodworking Industry. – 2000. – Iss. VIII. Yanushkevich, A.A. Measuring Complex for Round Timber: Software / A.A. Yanushkevich, S.V. Shet’ko Proceedings of BSTU. Series II, Forest and Woodworking Industry. – 2004. – Iss. XII. Yanushkevich, A.A. Resource-Saving Technology for Log Sorting / A.A. Yanushkevich, S.V. Shet’ko Woodworking Industry. – 2005. – No. 1. Diameter-Measuring Device for Round Timber: patent No. 7986 of the Republic of Belarus / A.A. Yanushkevich, S.V. Shet’ko, G.D. Va­silenok; applicant BSTU. – No. a 200330492; application 06.06.2003; published 30.04.2006 Official bulletin / National Centre of Intellectual Property. – 2006. – No. 2. Yanushkevich, A.A. Technology of Sawmilling Production: textbook / A.A. Yanushkevich. – Minsk: BSTU, 2010.

yanushkevich_a_a.txt · Последние изменения: 2016/01/04 17:10 — pia